Desenvolupament social i econòmic

Dona treballant en una fàbrica

La metròpolis de Barcelona està sotmesa a canvis i transformacions d'abast global que requereixen mesures per garantir el seu creixement sostenible i inclusiu, tot adaptant l'economia del territori a nous reptes ambientals, tecnològics, socials, territorials i de governança.

L'acord de govern 2015-2019 va recollir els principis que han impulsat les polítiques de desenvolupament social i econòmic durant aquest mandat, tant els orientats a garantir la cohesió social, amb la implicació de les institucions, la societat civil i els agents econòmics i socials, com els destinats a impulsar les iniciatives de desenvolupament econòmic en un sentit ampli. En aquest sentit, l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic treballa per aconseguir els objectius esmentats a través de dos àmbits: el Servei de Polítiques Socials i l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic. 
 • Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic
  L'Agència es va crear l'any 2018 en compliment de l'acord de govern i del PAM 2015-2019, en l'objectiu 2.3, i és el resultat i la plasmació de les noves competències en matèria de desenvolupament econòmic que va assolir l'AMB a través de la Llei 31/2010.

  En resposta a les demandes municipals i dels agents socials expressades a la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització, l'Agència ha esdevingut un instrument de treball per a l'impuls de les polítiques d'internacionalització i de promoció de les inversions al territori metropolità, el suport a l'empresa i al mercat de treball, el foment de la innovació i la tecnologia, i el suport a les economies locals emergents.

  L'Agència també ha treballat en la generació de coneixement sobre la realitat socioeconòmica metropolitana, i ha posat aquesta informació a disposició de la ciutadania i dels agents socioeconòmics. Destaquen els informes de conjuntura econòmica del Flaix Econòmic, els informes TROP sobre tendències i reptes de futur així com els estudis monogràfics relacionats amb els projectes i polítiques de l'Agència.

  L'Agència també impulsa acords d'acció amplis amb els agents socioeconòmics del territori metropolità i adopta una perspectiva clarament municipalista, tot posant-se al servei dels 36 municipis metropolitans per promoure una economia competitiva, innovadora, socialment i ambientalment sostenible, preparada per al segle XXI. Per tal d'impulsar aquesta participació i concertació, el passat 19 de febrer del 2019 es va constituir el Consell Assessor de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic, un òrgan que integra persones de trajectòria acadèmica i professional reconeguda i els representants de les principals institucions socioeconòmiques del territori.

  Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic
  Estudis
  Publicacions
  Dades i estadístiques
  Butlletins
  • Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització
   La Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització va néixer amb la voluntat d'impulsar i promoure l'activitat econòmica, a partir de la participació dels actors socioeconòmics metropolitans: hi van participar més de 400 persones, en 28 sessions dels 7 grups de treball, 6 monogràfics i 3 sessions plenàries, que van comportar més de 100 hores de treball i la generació d'un volum important de documentació.

   Del desenvolupament i de la metodologia de la Taula en va sorgir una proposta de dues trobades plenàries amb tots els ajuntaments, en les quals es va facilitar una documentació inicial generada amb anterioritat com a punt de partida d'anàlisi i reflexió. Posteriorment, es va sectorialitzar el debat en funció del tema en 7 grups de treball, amb tres reunions per a cada grup. Una característica d'aquestes trobades va ser la distribució territorial, fet que va provocar la implicació de dotze municipis diferents com a seus de treball.

   Finalment, es va dur a terme una sessió final de conclusions en la qual es va presentar el treball Estratègia per a la reactivació econòmica i la reindustrialització metropolitana de Barcelona. S'hi esmenten les estratègies per millorar els PAE, com ara promoure la innovació, la transferència de tecnologia i el coneixement, com enfortir els sectors amb més potencial industrial i de valor afegit, així com les economies emergents, amb la voluntat explícita de potenciar el capital humà i disposar d'infraestructures adients. 

   Cal destacar que una de les grans conclusions va ser la creació de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l'AMB com a ens facilitador i instrument d'aquest procés.

   Estratègia per a la reactivació econòmica i la reindustrialització metropolitana de Barcelona
   Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic
   Reactivació econòmica i reindustrialització
   Informe
  • Internacionalització i inversions
   L'àmbit d'internacionalització i promoció d'inversions de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB treballa per impulsar i coordinar iniciatives de promoció del territori i de l'activitat econòmica, així com incentivar la captació d'inversió a l'àrea metropolitana.

   Amb aquests objectius, al llarg d'aquest mandat s'ha desenvolupat un programa de suport a la projecció exterior de les activitats econòmiques metropolitanes, un altre que vetlla pel reconeixement i la promoció de la identitat metropolitana, i un tercer la finalitat del qual és promoure la dinamització i la inversió en el territori metropolità.
   • Captació i seguiment d'inversions

    El programa de captació i seguiment d'inversions té com a objectiu facilitar la inversió i establir un model metropolità de treball per a la seva captació en tots els aspectes, amb accions de recerca d'inversions, inventari de recursos i actius, i programes d'atracció i retenció d'inversions. Totes aquestes propostes han estat consensuades amb els municipis metropolitans.

    Aquestes accions donen compliment en bona part a l'objectiu 2.2 marcat al Pla d'actuació del mandat 2015-2019.

    • Mercat immobiliari d'activitat econòmica 

    Seguint la línia iniciada en el mandat anterior, s'ha refermat l'aposta per la dinamització de l'oferta industrial dels polígons d'activitat econòmica metropolitans mitjançant la millora i manteniment continuat del Cercador de naus i solars industrials de l'AMB i la posada en marxa de la seva app.

    El Cercador posa a disposició de l'usuari més de 5.000.000 m2 de naus i solars distribuïts en més de 4.000 ofertes en venda o lloguer al territori. Avui dia disposa d'un important reconeixement més enllà de l'àmbit metropolità, que ha portat, durant el mandat, a l'establiment de nous convenis amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per mantenir i proporcionar aquest servei de manera sinèrgica a la ciutadania i iniciar estratègies de promoció econòmica conjuntes.


    Aquesta línia de treball s'ha complementat amb la posada en marxa del Cercador d'oficines i locals comercials, que dona cobertura a gairebé tota l'oferta immobiliària relacionada amb l'activitat econòmica metropolitana.

    La consulta d'aquestes dades i l'evolució del mercat immobiliari està disponible mitjançant el quadre dinàmic d'indicadors del Cercador de naus i solars, els informes semestrals del mercat industrial, d'oficines i locals, així com altres publicacions que en fan un recull sintètic, com el Flaix Metropolità, de publicació trimestral.

    Cercadors i observatori del mercat immobiliari


    • Recursos i actius per a la inversió
    Amb la voluntat de disposar d'informació pràctica, útil i atractiva que identifiqui les oportunitats d'inversió al territori metropolità, s'ha desenvolupat la següent documentació per donar suport i representar el territori en fires i missions internacionals de captació d'inversions.Aquestes publicacions s'han treballat de manera coordinada amb els municipis i altres agents empresarials, i han possibilitat la identificació de l'inventari de projectes i actius disponibles per a la inversió.

    Aquests actius estan actualitzats sempre en la versió interactiva del mapa d'inversió metropolitana i promocionats conjuntament al portal web.

    Ampliació de Discover Metropolis Barcelona
    Elaboració d'Hotel investment in Metropolis Barcelona
    Elaboració d'Offices and retail investment in Metropolis Barcelona

    Mapa d'inversió metropolitana
    Barcelona Opportunity
    Promoció de recursos i actius per a la inversió
   • Internacionalització de l'economia metropolitana
    El desenvolupament d'aquest programa ha permès donar suport a la projecció exterior de les activitats econòmiques i de les empreses del territori metropolità, tot aprofitant les sinergies de col·laboració i cooperació amb altres administracions, organismes i entitats empresarials i municipis.

    • Barcelona Catalonia: projecció del teixit econòmic
    La internacionalització es vehicula a través del Projecte Barcelona-Catalonia de promoció de l'oferta metropolitana d'inversions a les fires nacionals i internacionals. Es tracta d'una iniciativa i acord conjunt de l'AMB, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya (INCASÒL) per participar en activitats firals i projectar-se conjuntament per incidir en la captació d'inversions d'alt impacte que permetin la millora de l'ocupació i de la dinamització econòmica del territori.

    Actualment, aquest conveni es concreta en la presència a les principals fires internacionals d'inversió immobiliària, com són MIPIM a Canes, Expo Real a Munic i Meeting Point a Barcelona.

    En aquests quatre anys, l'Agència ha participat en un total de 4 fires del sector immobiliari i ha donat servei directe a més de 15 municipis metropolitans a l'hora d'atraure activitats econòmiques al seu territori.

    El paper de l'Agència és facilitar la presència dels municipis i del teixit empresarial metropolità a les fires i activitats del projecte Barcelona Catalonia, i maximitzar l'impacte de les accions realitzades a les fires. Així mateix, el projecte permet als municipis metropolitans assumir millor les tasques d'internacionalització i augmentar la seva competitivitat en els mercats exteriors. Aquestes accions pretenen donar compliment a l'objectiu 2.6 establert al Pla d'actuació del mandat.

    Projecte Barcelona Catalonia

    • Coordinació econòmica a l'exterior

    Amb l'objectiu de coordinar les diferents iniciatives per a la promoció econòmica exterior que es desenvolupen en el territori, l'Agència s'ha sumat a la Taula de Coordinació Econòmica Exterior. Aquesta Taula acull els organismes i institucions públics i privats que desenvolupen accions i estratègies a escala internacional.

    L'Agència actua com a difusora d'aquestes accions i, alhora, proporciona suport al teixit econòmic metropolità i oportunitats per a la seva internacionalització. En aquesta línia, es treballa actualment en el desenvolupament de missions comercials a l'exterior i en la participació en determinades fires i esdeveniments sectorials d'escala internacional.

    Taula de coordinació econòmica exterior

    • Suport a l'exportació
    La posada en marxa del projecte ExportMetropolis permet potenciar i enfortir la capacitat productiva i exportadora de les empreses metropolitanes, i així contribuir a consolidar i millorar la competitivitat del teixit empresarial actual en els municipis de l'àrea metropolitana.

    El projecte es va posar en marxa el febrer de 2019 i té com a objectiu donar suport al creixement i a les exportacions de les empreses metropolitanes, amb la coordinació i la participació dels municipis. Aquesta iniciativa està dirigida a afavorir el desenvolupament empresarial de més de 200 empreses metropolitanes i augmentar la seva presència als mercats exteriors mitjançant la detecció de les necessitats per exportar els seus productes i, alhora, prestar els serveis de suport que siguin necessaris per fer realitat la iniciativa.

    ExportMetropolis, suport a l'exportació
   • Promoció i identitat metropolitanes
    • Projecció metropolitana de la marca Barcelona
    La projecció metropolitana de la marca Barcelona és un projecte comú i compartit per tots els municipis de l'àrea metropolitana, ja que és un actiu territorial i un element de reforç tant en la projecció internacional del territori com en l'atracció d'inversions. La seva importància es veu reflectida en l'objectiu 2.3 del Pla d'actuació del mandat 2015-2019.

    En aquest context, el juliol de 2018 es va presentar l'estudi Projecció metropolitana de la marca Barcelona. Aquest estudi identifica els elements comuns que constitueixen i contribueixen a construir l'imaginari de la marca Barcelona i també a la seva promoció i desenvolupament econòmic i social metropolità. A més, incorpora les aportacions i necessitats dels municipis metropolitans per tal que puguin aprofitar la marca Barcelona, amb la maximització de les sinergies i la creació de valor per a tots els actors i agents implicats.

    Més enllà de l'estudi elaborat de manera participativa amb els municipis, aquest projecte pretén establir col·laboracions i crear un nou espai de comunicació entre tots els actors metropolitans, tant públics com privats, per tal de desenvolupar una estratègia global que a la vegada aglutini les diferents identitats que existeixen en el territori.

    Projecció metropolitana de la marca Barcelona

    • Recursos i patrimoni metropolità
    La realitat turística de l'àrea metropolitana inclou els entorns i elements tangibles i intangibles com els espais naturals, la cultura, la singularitat del teixit comercial, la gastronomia i el paisatge urbà i agrari. Per tant, en l'estratègia territorial de la Barcelona metropolitana es fa necessària una identificació, reflexió i coordinació dels diferents territoris que componen la nostra geografia. En aquest context, s'ha elaborat durant el mandat una proposta d'acció turística concretada en el desenvolupament de mesures i productes que articulin el turisme metropolità de manera coordinada amb les administracions locals i supralocals.

    Aquest estudi, juntament amb les conclusions de l'anàlisi de la projecció metropolitana de la marca Barcelona, ha permès la identificació dels recursos i del patrimoni metropolità per posar-lo en valor i difondre'l, tot augmentant-ne així el coneixement i generant activitat econòmica complementària. Aquests recursos, georeferenciats, estan disponibles en un mapa al web de l'AMB.

    Identificació de recursos i patrimoni metropolità
  • Empresa, PAE i mercat de treball
   L'Agència, a més de donar suport als serveis locals de promoció econòmica, treballa en la consolidació de les iniciatives empresarials i d'emprenedoria. Per aquest motiu s'han creat eines, com ara el cercador de serveis i els seus prestadors, es promou la creació d'oficines d'atenció a les empreses (OAE), s'impulsa un projecte pilot orientat a l'atracció i la retenció d'inversions i es dissenyen mesures per a la dinamització del petit comerç.

   Quant a la reindustrialització, es promouen actuacions per afavorir la competitivitat i la dinamització industrial, a més de projectes que tenen com a objectiu la modernització. Prèviament, s'ha generat informació precisa dels polígons d'activitat econòmica (PAE) per tal de determinat les mesures que poden afavorir el seu impuls. S'ha creat un pla d'accions —l'InfoPAE— a l'entorn de l'anàlisi del teixit productiu i les característiques dels polígons d'activitat econòmica, i es fan actuacions —SuportPAE— per al suport i la millora dels PAE tant pel que fa a l'àmbit de l'entorn físic com en el de suport empresarial i de gestió. També s'han posat en marxa accions —ImpulsPAE— destinades a la millora de la gestió dels PAE, amb l'impuls del món empresarial ubicat als polígons d'activitat econòmica metropolitans.

   En l'impuls al mercat de treball, s'han desenvolupat altres iniciatives per a la promoció i la gestió de l'ocupació en el mercat de treball, a través de la complicitat i la participació dels serveis locals i amb la disposició de noves eines per adaptar els processos d'informació, orientació, prospecció i inserció a la realitat canviant de l'ocupació. Des d'aquesta perspectiva, es promouen projectes singulars que donen suport a l'oficina de polítiques locals d'ocupació per facilitar la inserció laboral de qualitat i inclusiva. L'Agència ha desenvolupat també programes de recollida d'informació amb el suport de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), a través de l'Observatori del mercat de treball. Des de l'AMB s'impulsen també accions per al foment i l'adaptació dels estudis d'FP als requeriments del teixit econòmic del territori.
   • Coordinació i suport als serveis a l'empresa i a l'emprenedoria

    L'Agència ha desenvolupat accions per coordinar i donar suport a les empreses i a l'emprenedoria amb la col·laboració i concertació dels serveis locals per enfortir-los, intercanviar experiències i crear una xarxa de bones pràctiques que ajudi a consolidar les diferents iniciatives municipals. En aquest àmbit s'han continuat projectes endegats i d'altres que s'han iniciat i que cal consolidar.

    • Cercador de serveis a empreses es tracta d'un aglutinador dels diversos serveis i prestadors de serveis de l'àmbit metropolità, i s'estructura com una plataforma informativa i actualitzada. Hi participen els 36 municipis i altres administracions, fins a un total de 132 entitats i/o organismes, amb un total de 751 serveis reflectits, una mitjana d'aproximadament 600 visites mensuals i 150 registres actualitzats.


    • El Programa ARIE és un projecte pilot orientat a l'atracció i retenció d'inversions que té com a objectiu ajudar les empreses a reinvertir i consolidar la seva activitat econòmica al territori. Aquesta primera fase ha comptat amb la participació d'una vintena  d'empreses de 7 municipis, i ha tingut una durada aproximada de 9 mesos.
    • Suport i creació de les oficines d'atenció a l'empresa (OAE). S'ha desenvolupat la primera fase d'un programa pilot per analitzar la necessitat de crear un model metropolità d'OAE, un projecte que va comptar amb la col·laboració de 5 ajuntaments, es va desenvolupar mitjançant 10 sessions de treball i va generar 3 documents de treball.
    • Programa comerç. S'ha començat a treballar en el disseny de mesures per a la dinamització del petit comerç, l'avaluació del sector i de l'impacte de les iniciatives, a partir d'una primera jornada que va comptar amb la participació d'una quinzena d'ajuntaments.
    Cercador de serveis a empreses
    Programa ARIE 
    Suport i creació de les oficines d'atenció a l'empresa (OAE)
    Programa comerç
   • Reindustrialització metropolitana

    En l'àmbit de la reindustrialització, s'estableixen unes línies d'actuació per tenir informació precisa de la situació real dels polígons d'activitat econòmica (PAE) i quines mesures poden ajudar a impulsar-les. Són programes per fomentar actuacions en favor de la competitivitat i la dinamització industrial, i iniciatives que pretenen la modernització, la rehabilitació dels polígons a través de la rehabilitació d'edificis i naus industrials, l'eficiència energètica, la millora i renovació de la urbanització i les infraestructures de serveis, i la mobilitat i l'accessibilitat:
    • InfoPAE. És un Pla d'actuacions entorn a l'anàlisi del teixit productiu i característiques dels PAE, que es configura com una recollida d'informació per a la realització d'una plataforma/portal dels PAE metropolitans que ha de contenir informació contrastada, fiable i amb un nivell de detall superior al que s'ha tingut fins ara sobre els polígons d'activitat econòmica. Actualment es troba en fase de contractació. També es disposa de diversos estudis d'anàlisi i caracterització del territori en l'àmbit urbanístic i d'usos i disponibilitat de sòl com a suport al Pla.
    • SuportPAE. Són actuacions per al suport i la millora dels PAE tant en l'àmbit de l'entorn físic, com en el del suport empresarial i de gestió. Aquest programa, gestionat coordinadament per l'àrea d'Infraestructures i l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB, ha generat una inversió al voltant dels 47 milions d'euros, 159 projectes presentats i validats amb un 90% d'execució i la participació de 24 ajuntaments metropolitans.
    • ImpulsPAE. Són un conjunt d'actuacions destinades a impulsar el món empresarial ubicat als PAE metropolitans. Entre d'altres, hi ha el programa de Creació i dinamització de l'associacionisme empresarial, a partir d'un primer "pilot" que ha comptat amb la participació de set ajuntaments i ha estat coordinat amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC). Un altre dels programes que s'ha desenvolupat en la seva fase inicial de diagnosi és el de certificacions de qualitat dels PAE metropolitans, per poder analitzar-los des de l'òptica de determinats indicadors de qualitat, amb el suport i la concertació de PIMEC-CEPE. 
   • Impuls al mercat de treball
    En aquest apartat s'han desenvolupat actuacions que afecten directament la promoció i la gestió de l'ocupació en el mercat de treball, cercant la complicitat i la participació dels serveis locals i nous instruments per adaptar els processos d'informació, orientació, prospecció i inserció a la realitat canviant de l'ocupació en el moment actual:

    • Projectes singulars. Es tracta de plans socials que donen suport a l'oficina de polítiques locals d'ocupació per facilitar la inserció laboral de qualitat i inclusiva. S'han impulsat projectes de caràcter innovador que tenen com a objectiu facilitar la creació de noves oportunitats d'ocupació, autoocupació, inserció laboral i millora de la qualificació professional en l'àmbit de la gestió comercial i gestió empresarial, sempre des de la visió integral d'uns projectes que afecten diversos àmbits.
    • Observatori del mercat de treball. Per tal de disposar d'elements d'anàlisi, l'Agència ha desenvolupat programes de recollida d'informació amb el suport de l'IERMB i d'altres plataformes que subministren i presenten dades a l'entorn de la situació econòmica i les principals característiques del mercat de treball metropolità per poder-les oferir als diferents ajuntaments metropolitans.
    • Suport a la formació professional. La formació professional és un element clau per a la competitivitat de les empreses metropolitanes i una via contrastada d'accés a l'ocupació de qualitat per part dels joves. És per això que l'AMB està impulsant accions per fomentar i adaptar els estudis d'FP als requeriments del teixit econòmic del territori. S'han dit a terme diferents accions i actuacions per vincular la formació professional al teixit productiu, com ara programes per millorar l'ocupabilitat i la seva necessitat formativa. També s'ha desenvolupat el Programa per a la cerca de nous perfils professionals, centrat en la prospecció i orientació d'aquestes noves activitats i necessitats professionals. Un altre programa que s'ha desenvolupat ha estat el Programa d'anàlisi dels sectors econòmics emergents, relacionat amb les necessitats formatives. S'ha participat activament a la Taula Sectorial de Formació Professional amb l'objectiu de sumar esforços i endegar accions conjuntes en matèria d'FP, i s'ha col·laborat en l'avaluació dels premis FP Emprèn i el Pla de mesures d'innovació a l'FP.

   • Actuacions i programes complementaris

    Amb la voluntat de continuar teixint complicitats amb el territori i projectar les tasques en matèria econòmica, cal destacar altres projectes transversals:

    • Meeting Point 2018: per primera vegada l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha tingut presència a la 22a edició del Barcelona Meeting Point (BMP). L'esdeveniment es va presentar amb la proposta de liderar el nou sector immobiliari amb una aposta per la internacionalització, les tendències i la innovació immobiliària. L'Agència hi va mostrar els diferents cercadors i plataformes: Naus i solars, Oficines i locals, Serveis a empreses i emprenedoria i Plataforma de recursos circulars.
    • Jornada sobre la Reindustrialització Metropolitana al Segle XXI organitzada conjuntament amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), en la qual es va analitzar i presentar el treball sobre la transformació de les diferents normatives urbanístiques dels municipis metropolitans.
    • Posada en marxa del canal de Twitter de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l'AMB @AgenciaEconAMB. Més de 1.000 piulades que van cobrir una bona part dels esdeveniments metropolitans en l'àmbit de la promoció econòmica i gairebé 350 seguidors en 6 mesos.
    • Participació en diferents trobades d'àmbit metropolità. IND+I organitzada per l'Ajuntament de Viladecans, cicle de xerrades d'AEBALL, taules de participació del PDUM, del Pacte industrial, consells comarcals, FP, Pacte nacional per la indústria, Pacte per la reindustrialització del Consell Comarcal del Vallès Occidental, PEMB.
  • Innovació tecnològica
   L'Àrea Metropolitana de Barcelona té com a objectiu ser un territori capdavanter en projectes i iniciatives d'innovació econòmica, tecnològica i social, així com capacitar i donar suport als serveis locals en la identificació i promoció d'experiències innovadores, a més de generar sinergies i col·laboracions diverses amb els agents econòmics i socials metropolitans.

   La gran transformació que estem vivint, que no té marxa enrere, només es podrà assolir amb projectes innovadors, eines tecnològiques i nous perfils professionals. En aquest sentit, durant aquest període s'han generat un seguit de programes i projectes adreçats a capacitar el teixit econòmic metropolità i potenciar l'atracció de talent jove per a l'empresa.

   Els programes que s'han desenvolupat tenen l'objectiu de contribuir als reptes del territori i el seu teixit econòmic, connectar l'ecosistema innovador i contribuir a la transició de les ciutats cap a l'economia del futur: coneixement, energia sostenible, eficiència energètica, transició digital, indústria 4.0, producció localitzada i circular.

   S'han establert les bases per definir la plataforma Hub Talent Metròpolis Barcelona, que consisteix en la creació d'una xarxa de centres d'innovació especialitzats i de referència com a espais de creativitat i transferència de projectes d'innovació. A més, la nova plataforma cerca sinergies de cooperació i col·laboració a partir de les iniciatives dels serveis locals i compta amb la participació d'universitats, empreses, centres d'excel·lència i agents econòmics i socials. El seu mètode és l'intercanvi de bones pràctiques d'innovació i en el camp del desenvolupament econòmic i social i de la formació d'agents d'innovació que actuïn com a dinamitzadors dels projectes i del seu ecosistema. El seu mètode és l'intercanvi de bones pràctiques d'innovació i en el camp del desenvolupament econòmic i social, així com la formació d'agents d'innovació que actuïn com a dinamitzadors dels projectes i del seu ecosistema.

   En l'àmbit de la capacitació empresarial i assessorament tecnològic, s'està duent a terme com a prova pilot l'elaboració d'un Pla Estratègic d'Innovació des de la perspectiva de les persones al llarg del seu recorregut vital. El pla vol convertir la innovació en una nova política pública per donar igualtat de possibilitats i garanties a tots els ciutadans dins l'ecosistema de la ciutat, amb una metodologia plural i participativa.

   A més, s'han implementat projectes innovadors que han posat en contacte el talent jove i el món empresarial, a través dels quals es fomenta l'emprenedoria i es dona resposta als reptes de les empreses, a més de facilitar la modernització del teixit empresarial metropolità i la generació de nous espais de creació digital (fablabs), tot fomentant l'accés i ús de les dades obertes i la seva reutilització a través d'acompanyaments especialitzats.

   Per tal de donar difusió a tots aquests projectes vinculats amb l'emprenedoria i el talent jove s'ha creat la plataforma d'impuls i suport a la innovació de l'AMB (blog) i s'han obert canals a Twitter, a YouTube i a Instagram.

   Blog i xarxes socials de la plataforma InnoAMB
   Hub Talent Metròpolis Barcelona
   • Beques d'emprenedoria social i tecnològica
    Programa d'emprenedoria i talent jove

    Aquestes beques estan destinades a projectes d'emprenedors de l'àrea metropolitana de Barcelona amb base tecnològica i retorn social i faciliten a més l'acompanyament tutelat per a la posada en marxa dels seus projectes. Es proposa connectar el talent emprenedor metropolità, la seva activitat i les seves idees amb la realitat i necessitats de les persones i dels seus serveis públics, i facilitar la cohesió i inclusió social mitjançant la creació de llocs de treball en activitats estratègiques en l'àmbit de la innovació tecnològica i social com a motor de creixement econòmic. 

    Les iniciatives poden estar relacionades amb tres àrees de projectes: pràctiques d'innovació social, solucions smart en l'àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida i tendències tecnològiques emergents en economia circular.

    En les darreres convocatòries (2017/18), s'han rebut un total de 63 projectes, 15 dels quals han estat seleccionats amb un import mínim de 5.000 € per projecte i una despesa total de 120.000 €.
     
    Beques d'emprenedoria social i tecnològica 
   • MetròpolisFPLab
    El projecte MetròpolisFPLab s'ha portat a terme al llarg del curs escolar 2018-19 en col·laboració amb la Fundació BCN Formació Professional i amb el suport d'altres agents del territori com Innobaix, el Port de Barcelona i el Circuit de Barcelona-Catalunya.

    El seu objectiu és convertir-se en un punt de trobada entre empreses i centres educatius de formació professional amb la finalitat de generar valor econòmic, social i cultural en el territori metropolità. És per això que el projecte combina les demandes empresarials amb la creació d'un entorn d'anàlisi i de formació especialitzada a fi de potenciar l'emprenedoria, el treball en equip, el foment de les competències clau i l'experimentació.

    En aquesta primera edició del projecte s'han seleccionat 152 idees, amb un total de 695 usuaris adscrits a la plataforma (entre alumnes i tutors), d'un total de 30 centres d'FP de l'àrea metropolitana de Barcelona.

    MetròpolisFPLab
   • Innobús metropolità
    L'Innobús és un projecte adreçat a universitaris en situació d'atur o que busquen millorar la seva feina. Ofereix als participants una oportunitat de donar a conèixer el seu potencial professional mentre fan una ruta de visites a empreses del territori que els llancen reptes de necessitats reals. Això genera equips d'emprenedors que, amb una metodologia de capacitació, acceleració i mentoring, desenvolupen projectes innovadors per aportar a les empreses.

    El projecte combina les demandes empresarials i la creació d'un entorn d'anàlisi i de formació especialitzada amb l'objectiu de potenciar l'emprenedoria i el treball en equip i el foment de les competències clau i l'experimentació. A més, ajuda els joves universitaris a fer aflorar el seu talent i al llançament dels seus projectes innovadors, i beneficia les empreses del territori en la captació de noves idees d'equips multidisciplinaris i talent personal.

    La primera edició del projecte ha representat dues setmanes de ruta (400 km), 17 empreses participants i tres setmanes d'acceleració amb 15 projectes presentats. S'hi han formalitzat 68 inscripcions i s'han seleccionat 42 persones, 35 de les quals han finalitzat el projecte.

    Innobús metropolità
  • Economies locals emergents
   Des de l'àmbit d'economies locals emergents de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l'AMB s'impulsen els programes i projectes relacionats amb les polítiques de desenvolupament econòmic de tercera generació: les orientades a fomentar les capacitats existents en el territori per satisfer les necessitats de les persones i les comunitats de la mateixa societat metropolitana.

   Es tracta d'un àmbit de treball innovador que s'afegeix a les polítiques públiques de desenvolupament local amb més trajectòria, com les de foment dels actius econòmics del territori, per tal d'impulsar la competitivitat en l'àmbit global, i les orientades a l'atracció de talent i inversió a l'àrea metropolitana. D'aquesta manera, els projectes d'economies locals emergents completen la resta d'accions desenvolupades per l'Agència de Desenvolupament Econòmic i tenen un fort component transversal i innovador.

   Durant aquest mandat s'han creat i impulsat tres programes de treball que incideixen en aspectes diferenciats de la competitivitat i resiliència dels teixits econòmics del territori metropolità, i que donen compliment als objectius 2.4. i 2.5 marcats al Pla d'actuació del mandat.

   Economies locals emergents
   • Economia circular
    Impuls a l'economia verda i circular

    Aquest programa ha impulsat projectes d'economia verda i circular entre les administracions i les empreses del territori, amb l'objectiu de potenciar la sostenibilitat, la innovació i la competitivitat de l'activitat econòmica i contribuir a la resiliència del teixit econòmic metropolità. D'aquesta manera s'ha volgut impulsar un model metropolità basat en la màxima eficiència en l'ús dels recursos, que promou la reutilització de residus com a noves fonts de materials i d'energia i l'aprofitament de sinergies dins del sistema.

    Com una de les eines per dur-lo a terme es va crear la Plataforma de recursos circulars, un espai web on es troba informació sobre els principals projectes en economia circular i simbiosi industrial que s'estan desenvolupant en el territori metropolità. A més, compta amb casos de referència internacionals, un centre de recursos documentals de referència així com amb una base de dades de personal tècnic especialitzat en les temàtiques principals que les empreses solen requerir a l'hora d'impulsar un projecte. L'objectiu de la Plataforma és esdevenir l'espai de referència per a tots els agents metropolitans que vulguin impulsar la transformació de la seva activitat des de la perspectiva de l'economia verda. En l'actualitat, la plataforma compta amb 70 experiències de referència.

    També s'ha iniciat la constitució del servei de Suport municipal en simbiosi industrial, que ofereix als municipis i les empreses del territori servei i assistència per a l'anàlisi de la potencialitat dels seus espais d'activitat econòmica per a l'aplicació d'estratègies de simbiosi industrial. El programa també integrarà aquestes dades a escala metropolitana, de manera que es generi una nova capa d'informació dels teixits econòmics i industrials metropolitans que permeti aprofitar noves oportunitats a escala metropolitana.

    Aquestes accions es coordinen en la marc de la Taula d'economia circular de l'AMB, l'àmbit de reflexió i participació que aglutina els municipis i agents que intervenen en els projectes d'economia verda i circular per orientar i avaluar les accions que desenvolupa l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic. S'han celebrat dues trobades d'aquest fòrum, que ha comptat amb la participació i assistència dels ajuntaments metropolitans, d'algunes empreses del territori i de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

    Plataforma de recursos circulars
    Taula d'economia circular
   • Foment de l'economia cooperativa, social i solidària
    Des d'aquest programa l'Agència impulsa les pràctiques econòmiques que persegueixen objectius que van més enllà de la mera rendibilitat econòmica; que incorporen criteris addicionals al del benefici, com ara la incorporació de formes de gestió democràtiques, la primacia del factor treball sobre el capital i la prestació de serveis als seus integrants o a la comunitat en la qual s'insereixen. Es tracta, per tant, de pràctiques econòmiques que tendeixen a revitalitzar els actius econòmics locals, així com el capital social existent, i que solen ocupar-se generalment de reptes i necessitats del mateix territori, sovint amb estratègies innovadores i/o de base tecnològica.

    Des del programa s'han desenvolupat tres projectes: En primer lloc, un programa d'ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS), amb l'objectiu de contribuir a l'inici i consolidació de projectes viables tècnicament però que presentaven dificultats per aconseguir les aportacions econòmiques per dur-los a terme. La consignació pressupostària per a 2019, primer any en què s'ha realitzat la convocatòria, és de 100.000 euros.

    També s'ha treballat en la informació existent en l'àmbit metropolità sobre les entitats i pràctiques existents en l'àmbit de l'ECSS. L'objectiu ha estat contribuir a la seva sistematització i generar indicadors que permetin avaluar els impactes econòmics, socials i ambientals d'aquest tipus de pràctiques, així com de les accions de suport que impulsen diferents agents i administracions públiques. En aquest sentit, l'Agència ha impulsat diversos estudis, ha participat en diferents fòrums i col·laborat en el desenvolupament d'accions de foment d'aquestes pràctiques, com ara amb la Fira d'ECSS del Baix Llobregat o l'Ajuntament de Badalona. En aquests moments, l'Agència està desenvolupant el que esdevindrà el mapa d'experiències de l'ECSS a l'àrea metropolitana de Barcelona.

    La tercera actuació ha estat el foment de les monedes socials o complementàries. En aquest cas l'objectiu de l'Agència ha estat avaluar la potencialitat d'aquestes pràctiques com a eina de desenvolupament local a disposició dels municipis, mitjançant el suport i seguiment del projecte més consolidat que existia al territori, el que ha desenvolupat Santa Coloma de Gramenet. Aquesta col·laboració ha permès conèixer l'impacte de la grama (la moneda local de Santa Coloma) en la dinamització de les economies locals i comunitàries, així com la viabilitat de les noves metodologies i eines de base tecnològica emprades.

    Es fa possible així desenvolupar el que s'ha identificat com a "estratègies de despesa pública intel·ligent" que permeten perseguir diverses finalitats públiques d'ordre econòmic, social i ambiental mitjançant la creació d'aquest tipus de mecanisme d'intercanvi. En aquest sentit, el 25 d'octubre es va celebrar una trobada tècnica internacional sobre monedes locals i complementàries en la qual, a més d'experiències internacionals de referència, vam conèixer els projectes de moneda complementària impulsats per Barcelona (REC) i Viladecans (Vilawatt).
     
    Foment de les monedes socials o complementàries
    Ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària
    Jornada sobre monedes socials
    Economia social i solidària a l'àrea metropolitana de Barcelona: contextualització i situació actual
    Monedes socials com a eina de desenvolupament social 
    Monedes socials, criptomonedes i cadenes de blocs
   • Polítiques alimentàries
    El Pla d'actuació del mandat 2011-2015 va incorporar tres objectius al voltant de l'alimentació (del 2.5.3. al 2.5.6.), de manera que, per primera vegada, l'AMB va definir accions pròpies d'una política alimentària d'abast metropolità (food policies). En compliment d'aquests objectius, l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic s'ha desenvolupat els següents treballs i accions, amb la voluntat de fonamentar la política alimentària metropolitana en línia amb la desenvolupada per altres entorns metropolitans i d'acord amb les recomanacions d'organismes internacionals com ara la FAO i la UE.

    La primera actuació va ser l'encàrrec de l'estudi La dimensió econòmica del sistema alimentari de l'àrea metropolitana de Barcelona, un estudi de referència que, per primera vegada, caracteritza laboralment i econòmica totes les activitats relacionades amb l'alimentació que es produeixen en el territori metropolità. En l'àmbit estrictament del sector agroalimentari s'han impulsat dos estudis, en col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, per analitzar les tendències del mercat i els projectes innovadors que la indústria agroalimentària està tirant endavant per adaptar-se als reptes ambientals, i que marquen les estratègies de competitivitat futura. Aquests treballs van ser presentats en diferents actes públics, que van comptar amb la participació de les administracions i els agents socioeconòmics implicats.

    Un altre àmbit d'intervenció ha estat la promoció de la producció agrària de proximitat mitjançant el foment de la demanda de productes de proximitat. Aquest objectiu s'ha traduït en la creació, juntament amb el Programa d'educació ambiental de l'Àrea de Medi Ambient, de dues activitats formatives adreçades a alumnes de primària per a la promoció dels bons hàbits alimentaris i per a l'estudi dels impactes socials i ambientals de les diferents opcions de consum alimentari. L'altre projecte ha estat la realització d'una recerca entorn als canals curts de comercialització agroalimentària existents al territori metropolità, un estudi que ha de permetre dissenyar accions de suport per part de l'Agència.

    L'Agència també ha participat en diversos espais de debat i reflexió. Va participar en un curs del Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo (CUIMP) entorn a les polítiques alimentàries de les ciutats, i en les trobades organitzades pel Pla estratègic metropolità de Barcelona (PEMB) per definir la translació de la Carta de Milà a l'entorn metropolità de Barcelona. En aquest marc, i conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència ha impulsat els estudis previs per avaluar la creació d'un centre d'intercanvi alimentari de proximitat al territori metropolità, com a estratègia per a la promoció dels circuits curts.

    Finalment, i en un àmbit de treball més estratègic, l'Agència està treballant en la creació d'una bateria d'indicadors (Observatori del sistema alimentari) que permeti generar informació fiable i exhaustiva dels principals trets del sistema alimentari metropolità per avaluar les polítiques públiques que impulsi l'AMB i la resta d'administracions i agents del territori. En aquest mateix sentit, l'Agència ha coordinat i impulsat la redacció del Pla d'acció del sistema alimentari metropolità, document que agrupa les diferents àrees i departaments del l'AMB en la definició dels objectius estratègics i de les accions i projectes que constituiran la política alimentària de l'AMB per al pròxim mandat. 

    Pla d'acció del sistema alimentari metropolità
    Jornada: Ecoinnovació en el sector agroalimentari

    Estudis:

    La dimensió econòmica del sistema alimentari de l'àrea metropolitana de Barcelona  
    Tendències d'ecoinnovació en el sector alimentari
    Oportunitats per a un sector agroalimentari ecoinnovador: de la tendència a l'oportunitat
    Reptes i oportunitats dels canals curts de comercialització al territori metropolità de Barcelona
 • Polítiques socials

  El Servei de Polítiques Socials va ser creat el juliol de 2015 per acomplir l'acord de govern 2015-2019 i la línia d'intervenció 1 del Pla d'actuació metropolità (PAM), com a resultat i plasmació de les noves competències en matèria de desenvolupament social que l'AMB va assolir a través de la Llei 31/2010. La seva actuació s'ha encaminat a impulsar programes i projectes per fer front a les desigualtats, per reforçar la igualtat d'oportunitats i els drets socials, així com promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.

  Al llarg del mandat, els quatre eixos principals d'aquesta política social metropolitana han estat la convivència, l'ocupació, la formació professional i l'equitat i la cohesió social.
  • Convivència i territori
   Els efectes de la crisi econòmica i de l'heterogeneïtat social en l'emergència de noves pautes de convivència han posat en relleu la necessitat de revisar i adaptar les polítiques públiques municipals en matèria de cohesió social i de convivència en l'àmbit metropolità, així com d'analitzar-ne els efectes en l'espai públic i altres qüestions de notable interès (l'accessibilitat i la mobilitat, la prevenció i la seguretat, la participació i la dinamització social i la generació d'oportunitats per a la millora de les condicions de vida general de la població).

   En aquest context, l'àmbit de convivència del Servei de Polítiques Socials es proposa oferir eines i coneixement als municipis perquè avancin cap a una gestió proactiva de la convivència i les relacions veïnals als barris i es fomenti la relació i el respecte entre les persones tot promovent el valor de l'ús i de l'adequació dels espais de relació, així com la previsió de sistemes de mediació quan sorgeixin noves realitats que puguin afectar aquesta convivència.

   Dins d'aquest marc de treball, hi ha en procés d'elaboració diversos estudis, projectes i col·laboracions. Els més destacats s'inclouen a continuació.

   Estudis sobre la realitat de la convivència metropolitana

   • Ús social dels espais de convivència als barris metropolitans: pràctiques quotidianes i discursos socials
   Conjunt d'estudis que permeten conèixer la realitat de diversos barris metropolitans pel que fa a les pràctiques efectives d'ús quotidià dels espais, les relacions socials que hi tenen lloc i els discursos de la població entorn als elements que fan dels espais bons o mals llocs per a les seves activitats quotidianes.

   Dins d'aquest àmbit d'anàlisi s'obtenen els següents estudis:

   * En previsió d'elaboració

   Marc de referència d'actuació i intervenció per millorar la gestió i l'anàlisi dels espais de la convivència dels municipis metropolitans

   • Elaboració de la Guia de recomanacions en matèria de convivència dirigida als municipis
   En el marc del contracte programa AMB-Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 2017- 2019, s'està treballant de manera conjunta i interdepartamental en l'elaboració d'una guia en matèria de convivència i cohesió social, en la qual es proposen indicadors d'avaluació i recomanacions d'actuació sobre els espais des d'una doble perspectiva: urbanística i social. L'objectiu és oferir una eina útil perquè els mateixos municipis puguin adaptar els seus espais urbans a les necessitats i preferències de la seva població en el marc de les seves pràctiques quotidianes.

   Promoció i suport d'estratègies que tinguin per finalitat afavorir la cohesió i la convivència als barris del territori metropolità

   • Estratègia d'inclusió i cohesió social al territori del Besòs
   Participació en la Comissió de seguretat, salut i convivència del territori del Besòs, que esdevé un espai de generació de sinergies intermunicipals i que té per finalitat treballar davant la complexitat dels problemes de convivència existents per tal de construir respostes integrals:

   • Cultura i seguretat a la Taula Social del Besòs
   • Taula Social Territori Besòs
   • Cohesió social en l'àmbit del Besòs
   • Conveni per al Projecte de gestió de bon veïnatge i bon ús de l'espai públic al barri de la Mina: conveni a través del qual s'ha donat suport a la gestió del Projecte de bon veïnatge i bon ús de l'espai públic al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, concretament en els àmbits de la mediació de conflictes de convivència, així com en el suport a l'Oficina Local d'Habitatge en la seva relació amb les famílies vulnerables, en risc d'exclusió social i amb greus limitacions econòmiques.
   Cultura i seguretat a la Taula Social del Besòs
   Taula Social Territori Besòs
   Cohesió social en l'àmbit del Besòs
   Estudi Ús social dels espais metropolitans: les Planes de Sant Joan Despí

   Experiències similars:

   Convivència als espais públics metropolitans. El cas de Ciutat Cooperativa
  • Mercat de treball i ocupació
   L'àmbit d'ocupació del Servei de Polítiques Socials ha promogut la inserció laboral i l'estabilitat contractual de les persones en situació d'alta vulnerabilitat a partir del Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019. Aquest programa ha donat continuïtat al Pla de suport a les polítiques socials 2012-2015, que durant l'anterior mandat va permetre contractar 3.822 persones a través del cofinançament de 117 projectes municipals.

   Al llarg del mandat actual, el nou programa ha donat suport a les accions municipals destinades a facilitar la inserció laboral de joves, dones, persones aturades de llarga durada, majors de 45 anys, membres de famílies amb tots els integrants a l'atur, famílies monoparentals i persones discapacitades. En especial, el programa s'ha centrat a promoure'n la inserció mitjançant:

   • La facilitació de l'aparició de noves oportunitats d'ocupació als municipis metropolitans
   • La promoció de programes actius d'ocupació i formació com a palanca d'inserció laboral

   Aquests objectius s'han concretat en projectes per promoure l'activitat emprenedora, l'ajut a empreses per a la contractació i la creació d'una línia de projectes singulars que generin noves fórmules per facilitar l'ocupació, la qualificació i la inserció de les persones participants. El programa actual ha cofinançat el 80% dels projectes seleccionats mitjançant un fons de 30.000.000 €. 

   A nivell operatiu, s'ha dividit en dues convocatòries: una primera per als anys 2016-2017, que ha permès donar feina a 1.472 persones, i una segona per als anys 2018-2019, que segueix en curs, i que fins a l'actualitat ha permès ocupar 1.944 persones més.

   Els projectes per a l'ocupació d'aquestes persones han estat impulsats, dissenyats i desenvolupats pels diferents ajuntaments, que també han assumit una part del finançament.

   Assignació AMB. 2016-2019


   Convocatòria 2016-2017 (finalitzada)

   Municipi Assignació AMB Beneficiaris
   Badalona 2.176.435,69 € 266
   Badia del Vallès 148.635,00 € 14
   Barberà del Vallès 302.677,98 € 77
   Begues 37.071,31 € 4
   Castellbisbal 94.824,00 € 7
   Castelldefels 484.034,14 € 41
   Cerdanyola del Vallès 465.240,62 € 24
   Cervelló 62.613,00 € 6
   Corbera de Llobregat 99.180,00 € 5
   Cornellà de Llobregat 713.413,50 € 134
   Esplugues de Llobregat 336.224,22 € 37
   Gavà 247.544,47 € 25
   Hospitalet de Llobregat, l' 2.097.724,66 € 189
   Molins de Rei 189.308,67 € 43
   Montcada i Reixac 359.100,00 € 24
   Montgat 95.490,00 € 5
   Pallejà 90.510,00 € 4
   Palma de Cervelló, la 21.432,40 € 2
   Papiol, el 32.970,00 € 3
   Prat de Llobregat, el 594.807,58 € 34
   Ripollet 400.920,70 € 32
   Sant Adrià de Besòs 190.620,63 € 50
   Sant Andreu de la Barca 141.294,94 € 26
   Sant Boi de Llobregat 648.287,95 € 71
   Sant Climent de Llobregat 28.770,00 € 4
   Sant Cugat del Vallès 223.456,22 € 57
   Sant Feliu de Llobregat 316.228,10 € 25
   Sant Joan Despí 260.490,00 € 30
   Sant Just Desvern 93.659,10 € 8
   Sant Vicenç dels Horts 329.310,00 € 14
   Santa Coloma de Cervelló 55.770,00 € 3
   Santa Coloma de Gramenet 993.660,31 € 111
   Tiana 47.790,00 € 3
   Torrelles de Llobregat 44.610,00 € 4
   Viladecans 566.848,58 € 90
   TOTAL 12.990.953,77 € 1472

   Convocatòria 2018-2019 (en curs)

   Municipi Assignació AMB Beneficiaris
   Badalona 2.233.919,97 € 123
   Badia del Vallès 198.180,00 € 12
   Barberà del Vallès 320.700,00 € 31
   Begues 28.268,69 € 2
   Castellbisbal 105.360,00 € 5
   Castelldefels 505.810,61 € 75
   Cerdanyola del Vallès 479.850,00 € 33
   Cervelló 69.570,00 € 5
   Corbera de Llobregat 99.180,00 € 5
   Cornellà de Llobregat 847.620,00 € 92
   Esplugues de Llobregat 366.270,00 € 22
   Gavà 420.466,46 € 93
   Hospitalet de Llobregat, l' 2.329.800,00 € 134
   Molins de Rei 191.730,00 € 43
   Montcada i Reixac 359.100,00 € 23
   Montgat 95.490,00 € 57
   Pallejà 90.510,00 € 4
   Palma de Cervelló, la 24.300,00 € 1
   Papiol, el 32.970,00 € 1
   Prat de Llobregat, el 611.432,42 € 126
   Ripollet 414.959,30 € 26
   Sant Adrià de Besòs 429.060,00 € 66
   Sant Andreu de la Barca 259.140,00 € 23
   Sant Boi de Llobregat 1.005.120,11 € 421
   Sant Climent de Llobregat 28.770,00 € 3
   Sant Cugat del Vallès 555.571,84 € 62
   Sant Feliu de Llobregat 404.071,90 € 27
   Sant Joan Despí 260.490,00 € 34
   Sant Just Desvern 93.870,00 € 6
   Sant Vicenç dels Horts 329.310,00 € 12
   Santa Coloma de Cervelló 55.770,00 € 3
   Santa Coloma de Gramenet 782.171,69 € 193
   Tiana 53.100,00 € 3
   Torrelles de Llobregat 44.610,00 € 3
   Viladecans 644.420,25 € 175
   TOTAL 14.770.963,24 € 1944

   Pla de suport a les polítiques socials 2016-2019
   Díptic informatiu sobre el programa
  • Formació professional
   L'àmbit de formació professional del Servei de Polítiques Socials ha desenvolupat els objectius de cohesió social i creixement inclusiu mitjançant la promoció de la formació professional com a estratègia a favor de la igualtat d'oportunitats, l'equitat, el desenvolupament del teixit productiu i la millora de l'ocupabilitat de les persones.

   L'actuació s'ha dut a terme conjuntament amb la Fundació BCN Formació Professional. Aquesta col·laboració ha permès promoure la formació professional com a opció de futur, fomentar la innovació, potenciar la relació dels centres amb les empreses, desenvolupar recerca amb visió metropolitana i internacionalitzar els centres d'FP del territori.

   Endegada l'any 2015 amb alguns municipis metropolitans, aquesta col·laboració s'ha consolidat el 2018 amb un acord estable que ha permès ampliar l'àmbit d'actuació de la Fundació a tot el territori metropolità. Aquest acord ha estat dotat amb una subvenció de 247.400 € per a l'any 2018, que s'ha concretat en aquests objectius: 

   Foment de la innovació

   Des de la Fundació BCN Formació Professional, l'AMB i la Diputació de Barcelona s'ha impulsat el Pla de mesures i innovació de l'FP, que es proposa premiar aquells projectes educatius que aposten per la qualitat i la innovació en l'educació a través de l'experimentació, les competències clau, el treball en equip, l'aprenentatge per projectes, l'orientació educativa i la col·laboració amb altres agents i/o centres educatius.

   Al curs 2017-2018 es van resoldre a favor 22 projectes de Barcelona ciutat i 10 projectes de municipis metropolitans. A l'edició 2018-2019 s'han presentat un total de 88 projectes: 32 de centres de la ciutat de Barcelona, 21 de centres de municipis metropolitans i 35 corresponents a la resta de municipis de la demarcació de Barcelona. La participació és una bona mostra de la voluntat dels centres de formació professional per seguir treballant en la innovació educativa i l'aposta per projectes que aporten valor afegit i qualitat a l'ecosistema de la formació professional.

   Dels projectes presentats, se n'han resolt favorablement 33 corresponents a l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona (19 de Barcelona i 14 d'altres municipis metropolitans) i 12 corresponents a la resta de municipis de la demarcació de Barcelona. La tipologia de projectes resolts favorablement és molt variada: metodologies actives a l'FP, simulacions de sanitat, horts urbans amb accessibilitat, projectes de bioenginyeria i altres.

   Paral·lelament, l'AMB i la Fundació també promouen els Premis FP Emprèn, que enguany compleixen la 10a edició. Són impulsats per la Fundació BCN Formació Professional, amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Social Business City Barcelona, i compten amb la col·laboració de Barcelona Activa, el Consorci d'Educació de Barcelona, el Departament d'Ensenyament, la Cambra de Comerç de Barcelona, PIMEC, UPC, SECOT, Seed&Click, Sigma i la Fundació Cercle d'Economia. Els Premis busquen identificar i impulsar aquells projectes empresarials de l'alumnat d'FP de grau mitjà i superior de l'àrea metropolitana que fomentin la innovació i la cultura emprenedora.

   A l'edició de l'any 2018 van passar a la 2a fase un total de 82 projectes, 27 dels quals corresponents a cicles formatius de grau mitjà i 55 a cicles formatius de grau superior. 

   Guanyadors i guanyadores de cada categoria premiada

   Premi Emprenedor CFGS eTorn (Institut Ausiàs March, CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma)
   Click it up (Col·legi Badalonès, CFGS Administració i Finances)
   Premi Economia Social i Solidària CFGS COR-ART (Institut Miquel Tarradell, CFGS Integració Social)
   Premi Energia i Sostenibilitat CFGS ECOLY (Escola Pia Nostra Senyora, CFGS Laboratori clínic i biomèdic)
   Premi Educació, Cultura i Lleure CFGS La Granja dels Signes (Institut Rambla Prim, CFGS Educació i Control Ambiental)
   Premi Hoteleria i Turisme CFGS Edén (Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, ESHOB, CFGS Direcció de Cuina)
   Premi Salut, Esport i Benestar CFGS Ecofit (Institut La Pineda, CFGS Administració i Finances)
   Premi Indústria Fem-ho (Institut Bernat el Ferrer, CFGS Administració i Finances)
   Artegg (Escola de Mitjans Audiovisuals, EMAV, CFGS Animacions 3D)
   Premi Emprenedor CFGM YABLOKO (La Salle Barceloneta CFGM Vídeo, discjòquei i so, CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes i CFGM Electromecànica de Vehicles Automòbils)
   Premi Economia Social i Solidària CFGM Vittum Work (Sagrat Cor Sarrià CFGM Atenció a persones en situació de dependència)
   Premi Energia i Sostenibilitat (desert)
   Premi Educació, Cultura i Lleure CFGM Nomen Clapp (Institut Rubió i Tudurí, CFGM Jardineria i Floristeria)
   Premi Hoteleria i Turisme (desert)
   Premi Salut, Esport i Benestar CFGM YAMANA (Institut Salvador Seguí, CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència)
   Premi Indústria Disseny i fabricació d'un kart de competició (Escola d'Aprenents Seat CFGM Mecanització i Manteniment Electromecànic)

   Finalment, s'ha impulsat el projecte MetròpolisFPLab, que es du a terme en col·laboració amb Innobaix, el Port de Barcelona i el Circuit de Barcelona-Catalunya. El projecte es proposa posar en contacte les empreses i els centres educatius de formació professional, i ofereix als estudiants la possibilitat de desenvolupar les competències personals a través de la creació i desenvolupament de projectes innovadors que donin resposta a les demandes del món empresarial. L'edició del curs 2018-2019 compta amb gairebé 700 participants actius (docents i estudiants) d'una trentena de centres de formació professional de l'àrea metropolitana.

   Relació amb l'empresa i l'Observatori FP

   La col·laboració entre l'AMB i la Fundació BCN Formació Professional ha permès impulsar unes taules sectorials de reflexió i debat sobre com millorar la inserció laboral dels estudiants d'FP amb diferents agents representatius del territori. En particular, la Taula Sectorial de Formació Industrial (TSFI), que aplega representants de centres d'FP, d'empresa, ensenyament, indústria, centres tecnològics, patronals i sindicats, es proposa posicionar Barcelona i l'àrea metropolitana com un node internacional d'empreses industrials.

   Per altra banda, també s'ha impulsat el servei Insert Point, que dona suport a centres i empreses de l'àrea metropolitana amb relació a les pràctiques i a la inserció laboral.

   La col·laboració entre l'àmbit de formació professional del Servei de Polítiques Socials i la Fundació ha permès impulsar un observatori per identificar les principals tendències de l'FP i del mercat de treball i aprofundir-ne el coneixement. Al llarg del mandat, l'Observatori FP ha realitzat tres estudis: una diagnosi de l'estat de la formació professional inicial a l'àrea metropolitana de Barcelona i dos estudis sobre la relació de la formació professional amb els sectors econòmics emergents (Indústria 4.0 i sector Químic).

   A més a més, l'Observatori també ha editat l'Anuari de la Formació Professional amb visió metropolitana 2016 i 2017.

   Internacionalització

   La col·laboració entre l'àmbit de formació professional del Servei de Polítiques Socials i la Fundació també ha permès oferir un acompanyament a aquells projectes que busquen promoure la mobilitat dels alumnes, del professorat i dels equips directius dels centres d'FP de l'àrea metropolitana, en diferents institucions o empreses de diversos països de la Unió Europea. Entre tots aquests projectes cal destacar els programes Erasmus.

   A la convocatòria dels Erasmus+ 2018 hi van participar 39 estudiants i graduats de formació professional de 19 centres d'FP de 16 municipis metropolitans. A la convocatòria 2019, 19 centres d'FP de 12 municipis metropolitans participen en el projecte KA102 Erasmus+ per a grau mitjà, que permetrà mobilitzar uns 40 estudiants. D'altra banda, s'estima que la participació de centres d'FP en el projecte KA103 Erasmus+ per a grau superior a la convocatòria 2019 serà d'una trentena de centres.

   Suport i visibilització

   L'àmbit de formació professional del Servei de Polítiques Socials porta a terme diverses accions de suport i visibilització per promoure i donar a conèixer la formació professional. S'han fet projectes i accions de difusió de l'oferta d'FP al territori per promoure-la com una opció de futur per als joves, en igualtat de condicions amb altres tipus d'estudis. Destaquen la guia de tota l'oferta formativa d'FP inicial i el mapa interactiu de centres de l'AMB.

   També s'està treballant per donar suport a les taules locals de la formació professional i al Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

   Campanya "FPro, amb l'FP aviat podràs volar"

   Finalment, s'ha impulsat la primera fase de la campanya de promoció "FPro, amb l'FP aviat podràs volar". La campanya té com a objectius: potenciar la imatge de la formació professional, fer valer l'ecosistema d'innovació de l'FP, donar a conèixer la capacitat de l'FP per fomentar tant els oficis de sempre com els nous oficis vinculats als sectors emergents, promoure la relació de l'FP amb el teixit productiu del territori i trencar els rols de gènere tradicionalment associats a algunes famílies professionals. La campanya s'ha desenvolupat a través de mitjans exteriors (plafons publicitaris, banderoles i bus) ràdio i canal en línia, i mitjançant accions especials als centres educatius. També ha comptat amb el suport i la participació dels municipis metropolitans.

   Pla de mesures i innovació de l'FP
   Premis FPemprèn
   MetròpolisFPLab
   Taula Sectorial de Formació Industrial (TSFI)
   Estudi sobre Formació professional inicial AMB 
   Estudi sector econòmic emergent i formació professional: Indústria 4.0
   Estudi sector econòmic emergent i formació professional: Indústria Química
   Anuari de la Formació Professional 
   Guia de tota l'oferta formativa en FP inicial
   Mapa interactiu de centres de l'AMB
   Fundació BCN Formació Professional
  • Equitat i cohesió social
   L'àmbit d'equitat i cohesió social del Servei de Polítiques Socials ha dut a terme diferents actuacions dirigides a l'estudi, la coordinació i la promoció de polítiques de garantia dels drets socials i de lluita contra la pobresa i les desigualtats.

   Les actuacions inclouen:
   • Anàlisi i estudis de la realitat social
   • Garantia alimentària
   • Pobresa energètica
   • Habitatge social
   • Observatori de la discapacitat
   • Urgències i emergències socials
   • Col·laboració amb entitats de la societat civil

   Anàlisi i estudis de la realitat social

   El Servei de Polítiques Socials ha analitzat diferents àmbits de la realitat social per garantir la bona fonamentació de les polítiques públiques que du a terme posant èmfasi en la millora de la seva eficàcia, eficiència i qualitat.

   Al llarg del mandat actual, en col·laboració amb diferents entitats s'han realitzat, entre d'altres, els estudis següents:

   • Necessitats de renda als municipis: l'objectiu d'aquest estudi és determinar les necessitats de renda als diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i la capacitat dels ajuntaments per fer-hi front, amb l'anàlisi de les diferents vies possibles de finançament.
   Estudi de les necessitats de renda als municipis

   • Renda garantida de ciutadania: aquest informe analitza l'impacte de la implementació de la renda garantida de ciutadania (RGC) en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona. La metodologia utilitzada combina mètodes quantitatius (qüestionaris) i qualitatius (entrevistes a agents clau en la implementació de la mesura).
   Estudi de la renda garantida de ciutadania

   • Proposta de salari de referència metropolità: partint del cost de cobertura de les necessitats bàsiques a l'àrea metropolitana, un estudi ha permès proposar un primer càlcul de salari de referència per a l'àrea metropolitana de Barcelona. La proposta té en compte les diferents tipologies de llar i la diversitat de tipus de municipis existents. De fet, es tracta del primer càlcul de salari de referència que es determina a Espanya a partir de la metodologia utilitzada als EUA i al Regne Unit. La proposta efectuada permetrà avançar igualment en la definició de nous indicadors de pobresa i desigualtat.
   Estudi sobre salari de referència metropolità


   Proposta de salari de referència metropolità segons unitat familiar i pressupost de necessitats bàsiques. AMB (en euros)

   Persona sola Persona sola amb infants Parella sense infants Parella amb infants Llar de tres adults
   Pressupost necessitats bàsiques (llars) 1.268,61 1.825,40 1.756,62 2.516,43 2.572,05
   Salari de referència (individu) 1.268,61 1.825,40 878,31 1.258,22 857,35

   • Estudi Cap a unes polítiques socials metropolitanes: recull de reflexions sobre la inclusió social en l'àmbit metropolità i els avantatges i les limitacions que suposa la col·laboració intermunicipal.
   Estudi Cap a unes polítiques socials metropolitanes

   • Indicadors de l'àmbit social: publicació d'un conjunt de dades i d'indicadors sobre algunes de les dimensions de la realitat metropolitana que estan vinculades a l'actuació del Servei de Polítiques Socials (vulnerabilitat econòmica, pobresa energètica, precarietat laboral, vulnerabilitat residencial i altres).
   • Canvi demogràfic, envelliment i metròpolis: el Servei de Polítiques Socials ha encarregat a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) una diagnosi de la situació de la gent gran que resideix a l'àrea metropolitana. En particular, es busca una caracterització dels diferents perfils de gent gran i un recull dels equipaments públics que pot utilitzar aquest col·lectiu.


   Garantia alimentària

   Durant els anys 2016 i 2017, el Servei de Polítiques Socials va desenvolupar una iniciativa per recopilar informació clau i posar en comú els coneixements i les experiències sobre garantia alimentària dels ens locals, la iniciativa privada i el tercer sector de l'àrea metropolitana de Barcelona.

   A més de garantir la satisfacció de les necessitats bàsiques d'alimentació dels col·lectius especialment vulnerables i de les persones amb escassos recursos econòmics, la garantia alimentària també es proposa promoure les capacitats personals i la integració comunitària de les persones. Es concreta en el territori metropolità a través d'iniciatives que aporten valor als aliments, amb actuacions de sensibilització, de corresponsabilitat i educació. Així, es dignifica l'accés als recursos i s'afavoreix la participació de les persones mitjançant projectes i actuacions com ara els horts socials inclusius, la targeta solidària, els tallers de cuina o les accions formatives en l'àmbit alimentari.

   En aquest sentit, l'octubre de 2017 es va celebrar la primera jornada metropolitana sobre garantia alimentària, que va permetre reunir experts i tècnics municipals i compartir estratègies i continguts dels projectes de garantia alimentària. La jornada va permetre concloure que aquests projectes han d'estar dirigits al conjunt de la població, que han de ser sostenibles i no malbaratar, que han d'afavorir la creació de llocs de treball per a les persones en risc d'exclusió, i que han de prioritzar la qualitat dels aliments per sobre de la quantitat promocionant el consum d'aliments frescos i de proximitat i dotant les persones i les famílies de recursos per a la seva dignitat i autonomia.

   Posteriorment, s'han recollit en un mapa interactiu les actuacions i els projectes que els municipis metropolitans estan duent a terme. Actualment, es continua treballant per desenvolupar el coneixement i impulsar actuacions i projectes que permetin garantir l'alimentació de la població metropolitana.

   Garantia alimentària


   Pobresa energètica

   L'any 2015, a causa de la forta crisi apareguda en els últims temps, el Consell Metropolità va aprovar el Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica, amb l'objectiu de donar resposta a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d'aigua per motiu de falta de recursos econòmics. El programa disposa d'una dotació inicial de cinc milions d'euros (amb funcionament operatiu de fons únic plurianual fins a exhaurir la dotació) i, posteriorment, de sis milions d'euros per al període 2016-2019.


   Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica
   Estudi de l'impacte de les mesures contra la pobresa energètica
   Estudi de propostes de millora del programa de pobresa energètica 
   1r Congrés Català de Pobresa Energètica a Catalunya: reptes i dilemes, juny 2017
   Conveni amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH) per a la implementació de mesures d'estalvi energètic en habitatges acollits al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'AMB 

   Habitatge social

   El Servei de Polítiques Socials ha participat en la plataforma sobre el sensellarisme de la Generalitat de Catalunya, en concret en el seguiment del document Quantificació i distribució territorial de la població mal allotjada a Catalunya –informe de resultats de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a l'abril de 2016. D'altra banda, l'AMB ha participat en la taula d'habitatge, vulnerabilitat residencial i sense llar del Consorci del Besòs i és sòcia del projecte en desenvolupament Reconnectant el Besòs, impulsat pel Consorci del Besòs i l'Ajuntament de Barcelona. 

   Quantificació i distribució territorial de la població mal allotjada a Catalunya
   Reconnectant el Besòs
   Estudi sobre habitatge buit, necessitats d'habitatge i recursos existents

   Observatori de la discapacitat

   L'àrea de Serveis de Desenvolupament Social i Econòmic ha signat un conveni amb COCEMFE Barcelona (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) per definir les línies prioritàries d'intervenció que corresponen a l'administració metropolitana en matèria d'accessibilitat. Aquesta col·laboració s'ha desenvolupat durant els anys 2017, 2018 i 2019.

   Mitjançant aquesta col·laboració, es preveu fomentar el respecte a la dignitat humana, la igualtat i la llibertat personal, i propiciar la inclusió social partint de l'aplicació dels principis de vida independent, no discriminació, accessibilitat universal, normalització de l'entorn i diàleg civil als municipis de l'AMB.

   Convenis:

   Conveni 2016
   Conveni 2017
   Conveni 2018
   Conveni 2019

   Productes:

   Infografies:
   La discapacitat als nostres municipis
   La discapacitat a la nostra societat [PTM1] 

   Jornades:
   Grup motor
   Jornada Sant Feliu de Llobregat sobre la discapacitat al comerç
   Jornada Sant Climent de Llobregat: l'accessibilitat als municipis petit

   Guies
   Guia del comerç accessible

   Urgències i emergències socials

   L'any 2015, el Servei de Polítiques Socials de l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona van signar un conveni de col·laboració interadministrativa que ha permès dotar els municipis metropolitans dels serveis assistencials en matèria d'emergències socials que ofereix el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Aquest servei ofereix als municipis metropolitans un servei d'atenció psicosocial permanent, que atén qualsevol situació d'urgència i d'emergència social als municipis, 24 hores al dia i 365 dies l'any.

   Al llarg dels 4 anys de vigència del conveni, el nombre de municipis participants s'ha incrementat i actualment 20 municipis fan ús del servei del CUESB, fet que ha permès sumar 930.000 persones al nombre total de beneficiaris potencials del servei. En el marc del conveni s'han realitzat 2.452 intervencions i s'han atès 2.131 persones.


   Actuacions del CUESB en l'àmbit metropolità (2015-18)

   2015 2016 2017 2018 TOTAL
   Emergències 7 23 28 25 83
   Urgències 38 126 169 343 676
   Informacions presencials 51 23 37 34 145
   Orientacions telefòniques - 251 443 523 1.217
   Alertes rebudes - 15 92 224 331
   TOTAL INTERVENCIONS 96 438 769 1.149 2.452
   Persones ateses emergències 41 236 415 141 833
   Persones ateses urgències 55 218 303 722 1.298
   TOTAL PERSONES ATESES 96 454 718 863 2.131

   Font: CUESB

   Un cop finalitzada la vigència del conveni 2015-2018, i amb la valoració positiva del desenvolupament que se'n va fer, l'any 2019 es va formalitzar un nou conveni entre l'AMB i l'Institut Municipal de Serveis Socials per donar continuïtat a aquesta col·laboració i poder oferir el servei als municipis metropolitans que així ho sol·licitin. 

   CUESB
   Vídeo de presentació del CUESB
   Conveni de col·laboració CUESB 

   Col·laboracions amb entitats i societat civil

   Un dels objectius principals del Servei de Polítiques Socials és la coordinació de les polítiques metropolitanes. De fet, la cooperació entre administracions i institucions públiques i amb entitats de la societat civil permet enriquir la reflexió sobre les polítiques socials i actuar de manera més eficient i eficaç. Així, amb la seva perspectiva i professionalitat, les institucions col·laboradores han aportat a l'AMB coneixement, qualitat metodològica, propostes i iniciativa.

   Es destaquen les següents actuacions:

   • Ampliació del conveni de col·laboració amb la Fundació Carles Pi i Sunyer, que permet dilatar l'àmbit dels estudis que du a terme a tot el territori metropolità.
   • Aportació, per part de l'IERMB, d'informació, recerca i reflexió, i efectuació d'estudis sobre els projectes i plans en fase de realització al territori metropolità.
   • Col·laboració amb la Taula del Tercer Sector per a l'organització i el finançament del VI Congrés del Tercer Sector Social.
   • Col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en l'organització de jornades de formació per a tècnics municipals. Actualment s'està preparant un conveni de col·laboració entre ambdues institucions per poder treballar conjuntament en la formació dels equips d'atenció social.
   • Participació en la Taula Social Territori Besòs. La Taula és un espai de treball, promogut des del Consorci del Besòs, que té com a objectiu fomentar la responsabilitat compartida entre els diferents actors que treballen a la zona Besòs, i que posa èmfasi en tres grans eixos de treball: cultura i educació, seguretat i salut i habitatge. 
   Fundació Carles Pi i Sunyer
   Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
   Taula del Tercer Sector
   Consell Comarcal del Baix Llobregat
   Consorci del Besòs