Urbanisme

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

A partir dels treballs desenvolupats durant el mandat anterior, dins un ampli procés de generació de coneixement, l'any 2015 es va iniciar la redacció del Pla director urbanístic (PDU). La Direcció de Serveis d'Urbanisme es va dotar d'un Servei de Redacció del Pla director que durant aquest període ha desenvolupat les taules temàtiques de redacció de les directrius urbanístiques i ha elaborat les bases i estructura del procés de redacció que han donat com a resultat els treballs que es presenten en el document d'Avanç de PDU.

Més enllà d'aquest document, la Direcció de Serveis d'Urbanisme continua les seves tasques de cooperació i d'assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis metropolitans en matèria de planificació, programes d'actuació i projectes. En aquest període s'han redactat estudis, informes, documents de planejament i de gestió urbanística i s'han definit i desenvolupat programes de suport.

Totes aquestes tasques no serien possibles sense una bona informació de base i estudis de diferents àmbits que permeten disposar del coneixement que conforma la realitat metropolitana. En aquest quadrienni s'han millorat i construït noves bases de dades i tot un seguit d'estudis que, cada vegada més, permeten disposar d'una visió més àmplia i sintètica del territori i que s'han emprat, sobretot, en la redacció del PDU metropolità. Tanmateix, cal destacar la consolidació dels geoportals de cartografia i planejament com a eines d'ús diari de tècnics i ciutadans.

Per altra banda, la Direcció ha consolidat els processos que li permeten exercir les seves competències, les quals inclouen la tramitació inicial i provisional del planejament urbanístic d'interès metropolità o que afecta més d'un municipi, l'elaboració dels informes preceptius per a l'autorització d'usos o obres provisionals, la protecció de la legalitat urbanística i la participació tècnica en la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona.
 • El Pla director urbanístic metropolità. L'Avanç del PDU

  L'any 2015 es va emprendre la redacció del Pla director urbanístic (PDU) a partir dels treballs desenvolupats dos anys abans, dins el procés de generació de coneixement. Tres anys després, un cop iniciat el procés de redacció del PDU, el Consell Metropolità, en la sessió del 25 de març del 2019, aprova l'exposició al públic dels documents que conformen l'Avanç.

  El PDU és, juntament amb el Pla d'ordenació urbanística metropolità, l'instrument per a l'ordenació urbanística integrada de l'àrea metropolitana de Barcelona. És, per tant, fonamental per abordar i superar moltes de les mancances i dèficits d'aquest territori, guiar les transformacions que requereix i avançar-se als reptes i necessitats futurs. Tenint en compte la diversitat temàtica i territorial, per la sensibilitat envers el conjunt d'agents i institucions que en formen part, el seu procés de redacció s'ha plantejat des de l'inici de manera oberta i participativa. Per aquest motiu, són molts i molt diversos els agents i mecanismes de participació que hi han intervingut des del principi.
  • El procés de redacció del Pla
   Amb l'exposició "Metròpolis Barcelona" es dona per conclosa la fase prèvia i s'inicia la fase de redacció del PDU, amb la creació del Servei de Redacció del Pla Director dins de la Direcció de Serveis d'Urbanisme, el desenvolupament de les taules temàtiques de redacció de directrius urbanístiques i l'elaboració de les bases i estructura del procés. 

   Les taules temàtiques tenien l'objecte de concretar el nivell de reflexió pel que fa a aquells aspectes cabdals i estratègics en la planificació urbanística actual. En aquest sentit, es van desenvolupar vuit taules temàtiques de redacció sobre el metabolisme urbà, la mobilitat, la infraestructura verda, les àrees d'innovació i centralitat, els àmbits d'activitat econòmica i els teixits residencials.

   A les taules, un grup d'experts en la matèria col·laboraven en la formulació d'un document consensuat de directrius urbanístiques prèvia realització d'unes jornades de debat i l'elaboració de treballs de caràcter transversal i complementaris que analitzaven, avaluaven i plantejaven les millors alternatives en relació amb el fenomen estudiat. Més de quatre-cents experts de múltiples disciplines, tant del món professional com acadèmic i institucional, van participar en aquest procés.

   L'elaboració de les bases i l'estructura del procés de redacció va significar la definició del full de ruta per al desplegament del procés, amb la conseqüent creació de diverses comissions, institucionals i tècniques, amb el principal objectiu de garantir la participació dels ajuntaments en la formulació del Pla, que no es limités a les qüestions que afectaven directament els municipis respectius, sinó que representés una veritable coautoria del conjunt de propostes.

   En aquest sentit, per al desenvolupament i seguiment dels treballs vinculats a la redacció del PDU, al llarg de l'últim any i mig s'han constituït nombroses sessions d'aquestes comissions, tant en l'àmbit polític, al qual corresponen la Comissió de Govern i la Comissió d'Informació al Consell Metropolità; com en l'àmbit tècnic, on s'inclouen la Comissió de Direcció Tècnica, les quatre comissions formades pels ajuntaments metropolitans (és a dir, la de Barcelona i les dels municipis dels àmbits de la Vall Baixa i Ordal-Garraf, Llobregat i Nord i Vallès), la Comissió Tècnica de Treball amb la Generalitat de Catalunya i les comissions amb altres institucions per al desenvolupament de treballs específics.
  • Difusió
   Paral·lelament a l'elaboració del Pla, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha mostrat des del principi un interès especial per la divulgació dels treballs que s'han anat desenvolupant, tant per al públic especialitzat com per al general.

   En aquest sentit, cal destacar tres iniciatives especialment significatives. En primer lloc, la continuïtat de la col·lecció de Quaderns_PDU Metropolità com a plataforma de difusió del coneixement generat. La col·lecció consta de setze números, els vuit primers dels quals són resultat dels workshops celebrats entre el 2013 i el 2015, així com altres treballs realitzats al llarg d'aquest període, i els vuit següents, orientats ja com a directrius urbanístiques, sorgits arran de les taules temàtiques.

   Aquests exemplars, publicats en paper, són consultables i també es poden descarregar en la plataforma que constitueix la segona iniciativa de divulgació dels treballs del PDU: el portal web. Així, des de mitjan 2018 el portal web urbanisme.amb.cat aplega tota la informació relacionada amb el PDU i la fa accessible a tots els indrets del planeta. Finalment, l'exposició itinerant "Metròpolis de ciutats", amb un programa d'actes vinculat que recorrerà el territori metropolità per acostar el Pla a la ciutadania i recollir les aportacions que hi pugui fer. En paral·lel a aquestes iniciatives, els tècnics i responsables del PDU participen periòdicament en congressos, seminaris i altres esdeveniments per tal de presentar l'evolució dels treballs.

   Quaderns_PDU metropolità
  • L'Avanç del Pla director metropolità

   La incorporació de les diverses aportacions fruit de cadascuna de les fases d'aquest període ha donat com a resultat els treballs que es presenten en el document d'Avanç del PDU. Aquest procés de redacció continuarà fins a la seva aprovació definitiva, i hi intervindran amb tota seguretat molts altres agents, les aportacions dels quals seran recollides per aquestes o altres vies.

   L'Avanç del PDU planteja un model de desenvolupament urbanístic metropolità que té com a punt de partida donar resposta a les necessitats de la població metropolitana a partir de les capacitats del territori.

   Aquest model reforça la solidaritat territorial alhora que impulsa la capitalitat metropolitana; garanteix l'accés i la permanència a l'habitatge i la qualitat de l'espai públic; anteposa la regeneració i la transformació dels teixits existents als nous desenvolupaments urbans; potencia l'autosuficiència, la reutilització i el reciclatge de materials, energia i aigua; procura la proximitat dels serveis i equipaments per aconseguir uns espais que afavoreixin que s'hi pugui passar a peu i que hi hagi interacció social; articula aquests teixits a partir de xarxes de transport públic; naturalitza el territori potenciant els valors de la infraestructura verda, i l'acosta als seus habitants.


   En definitiva, el PDU representa l'oportunitat de respondre a uns principis i uns valors concrets d'una societat que anhela gaudir d'una àrea metropolitana saludable, on es respira un aire net, es promou una vida activa, es gaudeix d'uns espais públics i àrees verdes de qualitat i es garanteix la salut i el benestar de la ciutadania; una àrea metropolitana democràtica, equitativa i socialment justa, que ofereix oportunitats tenint en compte la diversitat socioeconòmica, de gènere, territorial i cultural de la seva ciutadania, amb espais segurs i amables i amb habitatges assequibles i adequats per a tothom; una àrea metropolitana sostenible i resilient, que situa la seva activitat dins de l'espai entre la justícia social i els límits ecològics i que comprèn i fa front creativament als seus reptes, i que és eficient, tanca cicles i fins i tot és capaç de generar recursos, amb una població responsable, cohesionada, compromesa i orgullosa del seu territori.
 • Informació i estudis territorials
  La informació de base és una eina fonamental per dur a terme qualsevol política o actuació territorial. El manteniment d'aquest coneixement necessari del territori requereix grans recursos humans, tècnics i econòmics. Aquest servei manté, per una banda, un seguit de productes cartogràfics de base, d'escala molt detallada, amb l'objectiu de descriure físicament el territori, i, per una altra, un conjunt d'informació geogràfica temàtica molt valuosa, com és el refós de planejament i el mapa d'usos del sòl.

  Partint d'aquestes dues fonts d'informació i d'altres bases de dades, de fonts diverses, que amplien el coneixement del territori des de punts de vista més sectorials (com ara socioeconòmic o mediambiental), l'AMB elabora múltiples estudis que analitzen la realitat metropolitana des dels més diversos punts de vista, sempre amb l'objectiu de posar a disposició dels planificadors i gestors del territori eines bàsiques per dur a terme les polítiques i actuacions territorials. 

  Durant aquest quadrienni, alguns d'aquests estudis i conjunts d'informació de base s'han orientat de manera que poguessin ser utilitzats com a veritables eines per a l'elaboració del Pla director urbanístic metropolità (PDU). En aquest sentit, per exemple, s'ha emprat la guia metropolitana de carrers per poder dur a terme estudis de mobilitat, o bé el refós de planejament ha incorporat informació de detall suficient per poder calcular els habitatges potencials de la metròpolis segons el planejament vigent, entre altres recursos.

  Portals web:
  Geoportal cartografia
  Geoportal planejament
  Estudis territorials
  • Cartografia
   Des de l'any 2002, l'AMB lidera el projecte cartogràfic d'elaboració i actualització del Mapa Topogràfic Metropolità d'escala 3D 1:1.000 de l'àmbit urbà i rústic. Aquesta cartografia ha estat inscrita al Registre Cartogràfic de Catalunya i va obtenir la condició de cartografia oficial després d'haver superat estrictes controls de qualitat que garanteixen la seva adequació als plecs oficials.

   Part d'aquesta cartografia topogràfica s'actualitza amb mitjans propis gràcies al fet que l'AMB disposa de 4 equips fotogramètrics digitals i té implantat un flux de treball de producció cartogràfica d'escala 1:1.000.

   Durant aquest mandat, s'ha ampliat la seva cobertura territorial amb la incorporació de 150 fulls nous de cartografia corresponents als municipis de Begues i Castellbisbal i s'han actualitzat aproximadament unes 40.701 ha de cartografia ja existent.

   Mapa de disponibilitat de la cartografia topogràfica 1:1.000
   El fet de disposar d'una base topogràfica contínua 3D i d'escala 1:1.000 dins del territori metropolità obre un ampli ventall d'explotacions cartogràfiques 3D que no es podia plantejar quan les bases topogràfiques eren 2D, com passava amb l'anterior base cartogràfica d'escala 1:2.000 que elaborava l'AMB.

   Durant el mes d'octubre de 2017 es van donar d'alta tot un seguit de productes, derivats de l'explotació 3D del MTM-1M, com són:

   Models digitals d'elevacions, d'ombres, d'orientacions, de pendents i de pendents > 20%

   Models tridimensionals de ciutats   També s'ha finalitzat el projecte de recuperació històrica de la Fototeca de l'AMB integrada per més de 65.000 fotogrames analògics corresponents a vols històrics que van des del 1956 fins al 2003, passant pel 1998. La recuperació de vols històrics culmina amb la generació d'ortofotos històriques com les dels anys 1974, 1977, 1983 i 1992.

   Aquest projecte també incorpora la recuperació de la cartografia històrica, la cartoteca de l'AMB, per a la qual s'han recuperat  un total de 4.759 exemplars corresponents a plànols analògics de diferents sèries cartogràfiques històriques (1:500, 1:2.000, 1;5.000, 1:10.000, per exemple).

   L'AMB disposa d'una Xarxa Geodèsica Metropolitana formada per un total de 259 vèrtexs, dels quals 140 corresponen a nous vèrtexs geodèsics implantats durant el 2016 amb l'objectiu d'estendre la seva cobertura als 41 parcs metropolitans que gestiona l'AMB i a les platges metropolitanes.

   Durant el mes de maig del 2017 es va posar en marxa un nou servei de geocodificació d'adreces. Aquest servei permet, a partir d'un llistat d'adreces (carrer i número postal), correctament estructurades, assignar les coordenades UTM de manera automàtica i a la inversa, és a dir, a partir d'un llistat de coordenades obtenir l'adreça corresponent a cadascun d'aquests punts. El geocodificador utilitza com a motor de cerca la base de la guia de carrers metropolitana.

   Totes les bases cartogràfiques elaborades per la secció de cartografia es poden consultar, visualitzar i descarregar gratuïtament a través del geoportal de cartografia.

   Durant el darrer mandat, s'ha pogut constatar la solidesa d'aquest geoportal, que ha arribat a més de 150.000 descàrregues de productes i més de 9.000 usuaris registrats.

   Pel que fa als continguts corresponents a la cartografia històrica analògica també es pot consultar la cartoteca de l'AMB.

   Geoportal de cartografia
  • Refós de planejament
   El refós del planejament és una de les eines que la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB ofereix per tal de consultar les determinacions gràfiques del planejament urbanístic vigent dels 36 municipis que conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

   En aquest quadrienni s'ha fet un esforç per incloure-hi més informació. D'una banda, pel que fa als sectors de planejament s'ha construït una única base de dades a partir de diferents bases i estudis existents, tots relacionats, però amb models de dades, processos d'actualització i orientacions diferents. De l'altra, pel que fa a la qualificació urbanística, s'ha incorporat informació més detallada, relacionada amb el sostre potencial i els usos previstos pel planejament. Tot plegat permet obtenir explotacions més acurades de la informació urbanística.

   La incorporació de més informació al refós, així com la necessitat d'agilitzar els intercanvis d'aquesta informació entre l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, obliguen a incrementar l'eficiència en els mètodes d'actualització i manteniment d'informació, les dades i la tecnologia associada. Durant aquest quadrienni s'ha desenvolupat nou programari de suport al dibuix gràfic i a la transformació de la informació, fet que ha reduït considerablement el temps de procés i la probabilitat d'errors, i ha augmentat els mecanismes de verificació de la qualitat del producte.

  • Estudis territorials
   L'objectiu dels estudis territorials és subministrar elements d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial, tant a escala metropolitana com municipal, necessaris per a les activitats urbanístiques i de planejament dels departaments i organismes de l'AMB. Aquests treballs se centren en la producció de bases de dades estadístiques i geogràfiques i d'estudis sobre temàtiques rellevants per a l'assoliment d'aquests objectius.

   En el període 2015-2019 s'ha continuat treballant en la millora i el manteniment de les bases de dades estadístiques i geogràfiques i en l'elaboració de nous estudis, informes i dossiers respecte a la situació i evolució de la població, l'economia i el territori metropolità.

   En l'àmbit de la població, cal destacar els treballs sobre dades bàsiques i dades demogràfiques i sobre migracions intermunicipals al territori metropolità. En l'econòmic, s'identifiquen noves dades sobre l'evolució de l'ocupació (atur i afiliacions), sobre l'activitat als polígons d'activitat econòmica, industrials i de la construcció d'habitatges.

   Pel que fa a la realitat socioeconòmica, destaquen els treballs sobre l'ocupació del sòl a la regió metropolitana de Barcelona i el mapa del territori metropolità de Barcelona, així com els indicadors per a la determinació d'àrees urbanes d'atenció especial.

   També s'han elaborat diverses explotacions específiques per als treballs del Pla director urbanístic metropolità (PDU), per a la web institucional de l'AMB, per a altres departaments de l'Administració metropolitana i d'altres administracions i empreses i el públic en general.

   Els treballs esmentats es posen a disposició de totes les persones interessades a través de les pàgines web:

   Urbanisme. Estudis territorials
   Geoportal de cartografia
 • Planejament urbanístic
  El planejament urbanístic té per objecte ordenar l'ús del sòl i regular les condicions per transformar-lo o conservar-lo. Es tracta d'un instrument necessari per tal de garantir un desenvolupament social, econòmic i mediambiental sostenible. En aquest context, l'AMB presenta els avantatges de ser una institució de caire local, arrelada al territori, però amb orientació tècnica i d'abast supramunicipal, que li permet tractar els problemes en profunditat i vetllar per les interrelacions de l'escala metropolitana.

  Des del Servei de Planejament Urbanístic s'exerceixen algunes de les competències urbanístiques establertes per la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant LAMB) i es desenvolupen també tasques de cooperació i assistència tècnica i jurídica als municipis metropolitans amb la redacció d'estudis i treballs promoguts pels ajuntaments i per la mateixa Direcció de Serveis, amb l'objectiu de fer front a diferents temes i problemes que afecten els municipis, així com donar suport al desenvolupament del Pla director urbanístic metropolità.

  Les competències urbanístiques en desenvolupament són:
  • elaboració de l'informe preceptiu per a l'autorització d'usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional, d'acord amb el que estableix la legislació urbanística (segons estableix l'article 36a de la LAMB),
  • elaboració dels informes per tramitar i aprovar instruments urbanístics plurimunicipals i d'interès metropolità (inicialment i provisionalment segons estableix els art. 8 A L, 31 i Disposició transitòria 2a de la LAMB),
  • elaboració dels informes preceptius (no vinculants) d'instruments urbanístics segons el que estableix l'art. 83.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant, TRLU),
  • assistència a la reunió prevista pel Decret 68/2014, de 20 de maig, entre els serveis tècnics de la Direcció General d'Urbanisme (DGU) i de l'AMB, sobre informació i debat de les propostes que han de ser elevades a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona i elaboració d'un informe resum amb el contingut i les propostes d'acord per part dels serveis tècnics de la DGU.
  Per respondre amb eficiència els requeriments derivats de les competències assolides s'ha dut a terme un procés d'adaptació de l'estructura organitzativa interna del Servei.

  Pel que fa a la cooperació i assistència tècnica als ajuntaments, el Servei dona resposta a les demandes específiques dels diferents ajuntaments metropolitans pel que fa a documents de planejament i gestió urbanística, així com estudis i informes.

  Els treballs desenvolupats durant el període 2015-2019 es poden classificar en:

  Directrius i metodologies d'actuació

  S'han realitzat estudis amb l'objectiu d'establir directrius i metodologies d'actuació per fer front a problemes metropolitans com són les urbanitzacions en sòl urbà o urbanitzable, així com les existents en sòl no urbanitzable, o la regulació urbanística dels polígons d'activitat econòmica.

  Estudi de les urbanitzacions en sòl urbà i urbanitzable a l'àrea metropolitana (2015)

  Plans per a la protecció i millora del medi natural

  Es tracta de plans per a la protecció i millora del medi natural i en concret la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola que acompanya el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola així com la Modificació de l'article 29 de les Normes urbanístiques del Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.

  Modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (2013-2019)

  Propostes de models urbans i territorials

  Es plantegen propostes de models urbans o territorials (a partir d'una diagnosi local i metropolitana es plantegen directrius, criteris i models, així com propostes concretes de comprovació) d'àmbits municipals o supramunicipals. Destaquen els treballs en desenvolupament tant pel que fa a la integració d'infraestructures de mobilitat com sobre la millora de vies metropolitanes.

  Estudi urbanístic de Molins de Rei
  Estudi per a la transformació i la millora de la carretera Reial
  Model d'espais lliures urbans dels barris de muntanya de Sant Boi de Llobregat
  Estudi per a la transformació urbanística de la C-31
  Proposta d'un nou model urbanístic per a Montcada i Reixac

  Documents de planejament urbanístic i gestió

  Documents de planejament urbanístic (general i derivat) i de gestió d'escala local (barris, sectors o àmbits de detall) com són modificacions de Pla general metropolità, plans de millora, plans especials i pla parcial, així com un projecte de reparcel·lació i assistència i assessorament per a valoracions.

  MPGM per al parc del Pi Gros
  Modificació de Pla general d'ordenació de Corbera del Llobregat amb relació al sistema d'equipaments
  Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions de la Palma de Cervelló
  Modificació de Pla General Metropolità per a la millora de la connectivitat entre el Parc Agrari i la Serra de Collserola al municipi del Papiol

  Durant aquest mandat, el Servei de Planejament Urbanístic ha informat de més de 140 expedients d'usos i obres provisionals, ha tramitat 9 documents i actualment gestiona més de 200 expedients de redacció d'estudis i instruments de planejament i gestió amb efecte sobre més de de 208,05 km² de sòl de l'àmbit metropolità.

  Planejament urbanístic
 • Disciplina urbanística
  Els acords del Consell Metropolità de 20 de març de 2018 i de 24 de juliol de 2018 van aprovar la iniciativa per a l'exercici, per delegació dels municipis, de les funcions de protecció i disciplina urbanística en els àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat, de conformitat amb l'article 36.f de la Llei 31/2010. Per a l'exercici 2019 s'ha creat el Servei de Disciplina Urbanística, adscrit a la Direcció de Serveis d'Urbanisme, que ha començat a dissenyar l'estructura i el funcionament a partir de la signatura dels convenis de delegació de competències dels ajuntaments a favor de l'AMB.