L'administració metropolitana

L'administració metropolitana

Com a resultat de les eleccions municipals del mes de maig del 2015, el juliol següent es va constituir el nou govern metropolità i va començar a caminar el segon mandat de l'AMB, que ara s'acaba, i durant el qual s'ha anat consolidant aquesta institució pública de caràcter supralocal, establerta amb l'aprovació de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona l'any 2010.

Els ajustos econòmics durant els cinc anys anteriors, així com les polítiques d'austeritat imposades, marquen un punt d'inflexió que les administracions públiques han hagut de gestionar amb una ciutadania democràticament madura.

Paral·lelament, a París es va aprovar, en la Cimera del Clima, el Pla d'acció de lluita contra el canvi climàtic, amb objectius per al 2030, amb la signatura de més de 195 països coincidint amb l'any més càlid des que es prenen registres de temperatura global. L'objectiu prioritari d'aquest Pla és reduir els gasos amb efecte d'hivernacle amb la implicació de tots els agents socials i de totes les administracions púbiques, no sols estatals sinó també regionals i locals.

El mapa polític constata la fi del bipartidisme i la pràctica d'uns governs locals més plurals, en un context socioeconòmic canviant, amb l'entrada en l'escena local, però també nacional i estatal, de nous partits polítics receptors de les demandes del territori, que no coneix límits administratius ni competencials. Tot i així, podem dir amb satisfacció que la majoria dels grans temes d'interès metropolità han estat negociats i han assolit un alt nivell de consens amb les línies estratègiques a seguir.

Amb aquesta realitat, l'AMB continua el seu camí establint un full de ruta que té com a prioritat de gestió els reptes territorials, mediambientals, socials, econòmics i de mobilitat, acompanyats d'una gestió més oberta, transparent i de proximitat a la ciutadania. Aquests compromisos conviuen amb el dia a dia de la prestació dels serveis i de la gestió de les inversions intrínseques al desenvolupament de les competències metropolitanes contingudes a la Llei 31/2010.

 • Rendició de comptes i reptes de futur
  És el moment de la rendició de comptes i, avaluant les actuacions i mesures impulsades, veiem com al llarg d'aquests quatre anys, sobre la base de l'acord de govern, s'han implementat les prioritats establertes a curt, mitjà i llarg termini.

  Aquest acord de govern d'onze línies d'actuació i vint-i-cinc objectius sectorials, es concreta amb l'aprovació del PAM 2016-2019 amb més de tres-centes seixanta-sis actuacions i s'estableix sobre tres grans eixos estratègics: qualitat democràtica, govern obert, transparència i participació; metabolisme metropolità, sostenibilitat i resiliència, i qualitat de vida, cohesió territorial i drets socials.

  Amb una execució de gairebé el 90% del Pla d'inversions, l'AMB es mostra satisfeta de la feina feta fins ara.

  Arribem al final del mandat amb l'aprovació del document d'Avanç del Pla director urbanístic metropolità, així com del Pla clima i energia 2030, amb la incorporació del full de ruta per assolir els objectius que corresponen a tots els municipis metropolitans i a la mateixa AMB, per acomplir els objectius de lluita contra el canvi climàtic marcats a la cimera de París.

  Hem constituït el nou operador públic d'habitatge de lloguer social, que és una de les principals actuacions de les directrius metropolitanes de polítiques d'habitatge, durant el desplegament de les quals aquests darrers quatre anys hem gestionat gairebé 2.800 nous habitatges públics en una cinquantena de promocions. D'aquests, 250 s'han acabat, 436 estan en fase de construcció, 883 ja han entrat a la fase de disseny de projecte i 1.257 estan en procés de tramitació d'acord amb els convenis amb els respectius ajuntaments.

  Cap a la fi del mandat també hem aprovat la fase inicial del Pla de mobilitat, que ha d'ajudar a garantir un territori connectat de la manera més eficient i respectuosa possible amb el medi ambient. Aquesta obligació establerta a la llei encara no s'havia pogut tirar endavant, i ara podem dir que hem aprovat la integració tarifària dels 18 municipis de la segona corona, amb una fórmula que assegura el finançament del sistema de transport públic (STP), així com els increments necessaris per salvaguardar-lo.

  A més, hem incorporat assignacions pressupostàries per assumir situacions de vulnerabilitat energètica a través del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, i en aquest sentit és important també destacar la posada en marxa de l'operador energètic metropolità. 

  Els pressupostos del mandat han permès complir el compromís de destinar el 0,7% del pressupost propi a cooperació internacional.

  Aquest mandat també ha estat tenaç i rigorós amb les polítiques de la infraestructura verda i el medi ambient. Entre altres mesures, s'ha dut a terme l'aprovació inicial del Pla especial de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola, la incorporació al Consorci del Parc Agrari i la sol·licitud d'incorporació al Consorci per a la Protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, la creació del servei de disciplina urbanística dels termes de cada municipi integrat en aquests espais, així com l'aprovació del PREMET25 amb la valorització dels residus, que passen a tractar-se com a recurs. Totes aquestes actuacions són una constatació del nostre compromís. També hem aprovat un Pla quinquennal d'inversió per a la millora de les infraestructures de sanejament i hem avançat en l'elaboració del Pla director del cicle integral de l'aigua. Totes aquestes mesures han d'augmentar la resiliència del nostre territori, tot respectant els elements essencials per al funcionament tant dels ecosistemes naturals com dels sistemes urbans, en la perspectiva de l'economia circular.

  Cal subratllar també l'esforç que ha significat entrar dins del Programa dels fons FEDER amb conveni propi, amb actuacions i projectes que sens dubte donaran valor afegit al territori, amb més serveis, infraestructures millorades, més eficiència energètica i una valorització del patrimoni natural.

  Pel que fa a les intervencions al territori, durant aquests quatre anys destaquem l'execució dels plans d'inversió, als quals, a més del PACTE, el PAMUS i els programes d'assistència tècnica als municipis, també s'hi ha incorporat el PSG per tal de continuar treballant en els espais fluvials, en la mitigació dels impactes de les infraestructures i en la gestió de les zones de contacte entre els espais naturals i els urbans. Hem ampliat la xarxa de parcs fins a arribar a 51 i hem fet més de 415 actuacions en l'espai públic. Una altra actuació important i vertebradora de l'àrea metropolitana és la dels estudis de transformació dels grans eixos viaris com són la Diagonal/B-23, la C-31 i l'aprovació i el desenvolupament del projecte executiu de la via C-245. Aquests projectes han requerit un gran esforç de coordinació interinstitucional. 

  La creació de l'Agència de Desenvolupament Econòmic ha estat un fet destacat com a instrument de govern en l'àmbit de la metròpolis amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats socials i d'ocupació comunes al territori metropolità. En aquest sentit, també cal destacar la finalització del programa de subvencions als polígons d'activitat econòmica i la continuïtat del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, amb l'execució del programa per a l'ocupació.

  Vam adquirir el compromís d'apropar la institució a la ciutadania. El govern obert i la transparència són aspectes centrals d'aquest objectiu i, per tal d'aprofundir en aquesta nova manera de fer servei públic, hem creat l'Agència de Transparència.

  Des de l'Àrea de Planificació Estratègica cal destacar el seguiment, l'avaluació i el plantejament dels nous reptes metropolitans per a un territori resilient, a partir d'una perspectiva transversal, que s'ha concretat en el Programa DREAM, les sigles del qual (diagnosi, reflexió i anàlisi metropolitans) ens mostren els diferents escenaris de futur que se'ns presenten. Aquestes aportacions les trobem recollides en les publicacions de la sèrie DREAM. Cal posar de relleu també la creació d'unes taules de debat i participació sobre conflictes socioecològics, centrades inicialment en l'agricultura i la gestió forestal metropolitana, els espais fluvials i la contaminació atmosfèrica.

  En aquests darrers anys hem viscut molts canvis, hem superat moments històrics exigents i hem encarat les adversitats com autèntiques oportunitats. L'estratègia ha estat ferma: treballar sense descans per mantenir un compromís que ens il·lusiona, projectar i construir una metròpolis amable i habitable per a tota la ciutadania, una ciutat de ciutats que integra i que vetlla pels béns comuns. 

  La cooperació entre els municipis i la governança de les diferents àrees de treball de ben segur que seran reptes que ens esperen en el futur.

  La cerca de grans acords i la coordinació amb les diverses institucions i amb els agents econòmics i socials han de ser els eixos rectors per assolir la consolidació d'aquesta institució i la seva projecció col·laborativa cap al conjunt de la regió metropolitana de Barcelona, per poder abordar la qüestió social en tots els seus àmbits, pensant i actuant per fer realitat el dret a la ciutat, entesa com el gran conjunt urbà, amb identitats pròpies però amb projectes compartits: la ciutat ambientalment sostenible, econòmicament pròspera i socialment cohesionada, més enllà dels límits administratius. 

  Abril 2019

  Ada Colau
  Antonio Balmón
 • Acord, prioritats de govern i Pla d'actuacions metropolità (PAM)
  L'acord per al govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, signat el 2015 per PSC-PC, Entesa pel Progrés Municipal i ERC-AM, es va organitzar al voltant d'11 línies d'actuació i 25 objectius sectorials. La constitució del nou govern va marcar una nova etapa, caracteritzada per abordar de manera transversal totes les qüestions i problemàtiques relatives al repte metropolità.

  Les forces polítiques signants de l'acord van establir l'inici d'un procés de lideratge polític més ampli per afrontar les conseqüències negatives de la crisi econòmica i de la generació de desigualtats socials. El pacte ha determinat objectius i línies de treball de l'administració metropolitana establertes al Pla d'actuació metropolità 2016-2019, en benefici de la dinamització de l'activitat econòmica, la inclusió social, l'equilibri territorial, la mobilitat sostenible i el metabolisme urbà i ecològic ambiental com a eixos transversals de les polítiques a emprendre.

  Sostenibilitat i qualitat als serveis públics

  De manera prioritària, el govern metropolità va acordar treballar per garantir la sostenibilitat i qualitat dels serveis públics essencials per al funcionament de la ciutat i del territori metropolitans: el sistema de transport públic urbà col·lectiu de viatgers, la prevenció i gestió dels residus, l'administració del cicle integral de l'aigua, la planificació urbanística, les actuacions territorials de manteniment i d'inversió en dotacions i espai públic, les infraestructures i els espais oberts, els programes d'actuació en l'àmbit de l'energia i de l'habitatge assequible, i els serveis relatius a l'impuls econòmic i la sostenibilitat social i ambiental.

  Alhora, s'ha executat la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el 29 de desembre del 2014, amb la creació de l'Agència de Transparència.

  Les principals línies d'actuació d'aquest mandat han estat:

  • Entendre la metròpolis com una xarxa de pobles i ciutats
  • Promoure la recuperació i garantia de la cohesió social metropolitana
  • Desenvolupar una política metropolitana d'habitatge com a servei d'interès general
  • Promoure l'activitat econòmica
  • Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic
  • Prestar serveis de protecció dels recursos naturals i el medi ambient amb la màxima qualitat i eficàcia possibles
  • Promoure la qualitat de vida als municipis i barris metropolitans
  • Protegir els sistemes naturals i preservar els espais lliures
  • Establir un sistema de finançament suficient i estable dels serveis metropolitans
  • Garantir la proximitat i la participació ciutadana
  • Impulsar les relacions de l'AMB amb els organismes internacionals
  Acord per al govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Mandat 2015-2019. PSC-CP / ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL / ERC-AM
  • Pla d'actuació metropolità (PAM 2016-2019)
   Amb la directriu d'assolir un espai metropolità més just, democràtic i sostenible, el Pla d'actuació metropolità 2016-2019 s'ha estructurat en 3 eixos estratègics:

   • Drets socials, desenvolupament econòmic sostenible i cohesió territorial.
   • Metabolisme, sostenibilitat i resiliència.
   • Govern, governança i qualitat democràtica.
   El PAM consta de 22 línies d'intervenció amb 366 actuacions arreu del territori, que han establert el full de ruta del mandat.

   La constitució del nou govern metropolità per al mandat actual, després d'un període de consolidació de la nova institució, ha marcat una nova etapa en la qual la prioritat ha estat abordar de manera transversal totes les qüestions i problemàtiques relacionades amb el desenvolupament metropolità i, alhora, l'inici d'un procés de més lideratge polític per afrontar les conseqüències de la crisi econòmica, sobretot arran de la generació de desigualtats socials.

   S'ha treballat a favor d'una realitat metropolitana inclusiva per aturar el creixement de desigualtats mitjançant l'aplicació de mesures de suport als emprenedors d'una economia productiva i col·laborativa, sense oblidar les accions en benefici del progrés socioeconòmic i la protecció del medi ambient, del territori i de les persones.

   El PAM ha prestat especial dedicació a garantir la sostenibilitat dels serveis públics essencials, com ara el sistema de transport públic urbà col·lectiu de viatgers, la prevenció i gestió dels residus, l'administració del cicle integral de l'aigua, la planificació urbanística, les actuacions territorials de manteniment i d'inversió en dotacions i espai públic, les infraestructures i els espais oberts, els programes d'actuació en l'àmbit de l'energia i de l'habitatge assequible, i els serveis relatius a l'impuls  econòmic i de sostenibilitat social i ambiental.

   L'impuls de maneres i mètodes de governar i planificar d'acord amb la transparència institucional, la participació, la informació i el retiment de comptes a la ciutadania han estat també un factor clau de les decisions del nou govern metropolità en relació amb el PAM.

   Fins ara, el PAM s'ha acomplert en un 92% dels seus propòsits.

   PAM 2016-2019
 • Representants i estructura organitzativa
  La substitució l'any 2011 de les tres entitats metropolitanes: Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) va motivar la unificació dels òrgans de govern i de gestió, fet que també va comportar una reducció del nombre de representants (de 150 a 90 consellers metropolitans).

  Òrgans de govern de l'AMB
  • Consellers metropolitans
   En data 18 de març de 2019:

   Badalona Àlex Pastor López (PSC-CP)
   José Antonio Téllez Oliva (Guanyem Badalona en Comú-Poble Actiu)
   Rosa Bertran Bartomeu (PP)
   Miguel Jurado Tejeda (PP)
   Badia del Vallès Eva Menor Cantador (PSC-CP)
   Barberà del Vallès Sílvia Fuster Alay (Plataforma Ciutadana per Barberà)
   Fabià Díaz Cortés (Junts per Barberà)
   Barcelona Ada Colau Ballano (Barcelona en Comú-Entesa)
   Josep Maria Montaner Martorell (Barcelona en Comú-Entesa)
   Eloi Badia Casas (Barcelona en Comú-Entesa)
   Janet Sanz Cid (Barcelona en Comú-Entesa)
   Gala Pin Ferrando (Barcelona en Comú-Entesa)
   Agustí Colom Cabau (Barcelona en Comú-Entesa)
   Mercedes Vidal Lago (Barcelona en Comú-Entesa)
   Irma Rognoni i Viader (CiU)
   Raimond Blasi i Navarro (CiU)
   Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CiU)
   Jordi Martí i Galbis (CiU)
   Mercè Homs i Molist (CiU)
   Francina Vila i Valls (CiU)
   Carina Mejías Sánchez (Ciutadans-Partido de la Ciudadanía)
   Santiago Alonso Beltrán (Ciutadans-Partido de la Ciudadanía)
   Koldo Blanco Uzquiano (Ciutadans-Partido de la Ciudadanía)
   Montserrat Benedí i Altés (ERC-MES-BcnCO-Avancem-CatSI-AM)
   Trini Capdevila i Burniol (ERC-MES-BcnCO-Avancem-CatSI-AM)
   Jordi Coronas i Martorell (ERC-MES-BcnCO-Avancem-CatSI-AM)
   Jaume Collboni i Cuadrado (PSC-CP)
   Daniel Mòdol i Deltell (PSC-CP)
   Alberto Fernández Díaz (PP)
   Alberto Villagrasa Gil (PP)
   Pere Casas Zarzuela (CUP-Capgirem Bcn-PA)
   Eulàlia Reguant i Cura (CUP-Capgirem Bcn-PA)
   Begues Mercè Esteve i Pi (CiU)
   Castellbisbal Joan Playà Guirado (Alternativa per Castellbisbal-Entesa)
   Castelldefels María Asunción Miranda i Cuervas (PSC-CP)
   Candela López Tagliafico (ICV)
   Cerdanyola del Vallès Carles Escolà Sánchez (Compromís per Cerdanyola-CAU-Poble Actiu)
   Helena Solà i Tàrraga (ERC-AM)
   Cervelló José Ignacio Aparicio Ciria (M'estimo Cervelló-PSC-CP)
   Corbera de Llobregat Montserrat Febrero i Piera (ERC-AM)
   Cornellà de Llobregat Antonio Balmón Arévalo (PSC)
   Antonio Martínez Flor (PSC-CP)
   Manuel Ceballos Morillo (PSC-CP)
   El Papiol Joan Borràs Alborch (ERC-AM)
   El Prat de Llobregat Lluís Tejedor Ballesteros (ICV)
   Alba Bou Jordà (ICV)
   Esplugues de Llobregat Pilar Díaz Romero (PSC-CP)
   Eduard Sanz García (PSC)
   Gavà Raquel Sánchez Jiménez (PSC-CP)
   Rosa Maria Fernández Labella (PSC)
   L'Hospitalet de Llobregat Núria Marín Martínez (PSC-CP)
   José Castro Borrallo (PSC-CP)
   Manuel Brinquis Pérez (PSC-CP)
   Miguel Manuel García Valle (Ciutadans-Partido de la Ciudadanía)
   La Palma de Cervelló Xavier González Alemany (La Palma Sempre)
   Molins de Rei Ramon Sànchez Gil (CiU)
   Eduard Suárez Rovira (ERC)
   Montcada i Reixac Laura Campos Ferrer (ICV-EUiA-Entesa)
   Jordi Sánchez i Escrigas (ERC)
   Montgat Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM)
   Pallejà Ascensión Ratia Checa (Entesa per Pallejà)
   Ripollet José María Osuna López (Ara Decidim Ripollet-CAV-CUP-Poble Actiu)
   Juan Parralejo Aragoneses (PSC) 
   Sant Adrià de Besòs Joan Callau i Bartolí (PSC)
   José Luis Martínez Cardoso (PSC)
   Sant Andreu de la Barca Manel Enric Llorca Ibáñez (PSC)
   Xavier Pla Gómez (Ciutadans)
   Sant Boi de Llobregat Lluïsa Moret i Sabidó (PSC-CP)
   Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC-CP)
   José Ángel Carcelén Luján (PSC-CP)
   Sant Climent de Llobregat Isidre Sierra i Fusté (CiU)
   Sant Cugat del Vallès Carles Brugarolas Conde (CiU)
   Carmela Fortuny i Camarena (CIU)
   Cristina Paraira i Beser (CiU)
   Sant Feliu de Llobregat Jordi San José Buenaventura (ICV-EUiA-Entesa)
   Javier Molina Flores (PSC-CP)
   Sant Joan Despí Antoni Poveda Zapata (PSC-CP)
   Belén García Criado (PSC-CP)
   Sant Just Desvern Josep Perpinyà i Palau (PSC-CP)
   Sant Vicenç dels Horts Francisco Rodríguez Garzón (Junts x SVH)
   Maite Aymerich Boltà (Junts x SVH)
   Santa Coloma de Cervelló Gerard Segú i López (Progrés-Entesa)
   Santa Coloma de Gramenet Núria Parlón Gil (PSC)
   Esteve Serrano Ortín (PSC-CP)
   Lídia Montero Cos (PSC-CP)
   Jordi García Jané (Som Gramenet-Poble actiu)
   Tiana Esther Pujol Martí (PSC-CP)
   Torrelles de Llobregat Isabel Martínez Soriano (Compromís i Acord per Torrelles)
   Viladecans Carles Ruiz Novella (PSC)
   Pere Gutiérrez Alemany (PSC-CP)

   Consell metropolità
  • Presidència i vicepresidències
   Presidència:
   Ada Colau

   Vicepresidència executiva:
   Antonio Balmón Arévalo

   Vicepresidències:

   Vicepresidència Núria Marín i Martínez PSC-CP
   Vicepresidència Lluís Tejedor Ballesteros Entesa pel Progrés Municipal
   Vicepresidència de Medi Ambient Eloi Badia Entesa pel Progrés Municipal
   Vicepresidència de Mobilitat i Transport Antoni Poveda Zapata PSC-CP
   Vicepresidència de Desenvolupament Social i Econòmic Jaume Collboni PSC-CP
   Vicepresidència d'Internacional i de Cooperació Maite Aymerich ERC-AM
   Vicepresidència de Planificació Estratègica Janet Sanz Entesa pel Progrés Municipal
  • Càrrecs directius de l'AMB
   Gerent Ramon Torra i Xicoy CV
   Director de Serveis Generals Antoni Novel i Cabré CV
   Director de l'Àrea de Presidència Salvador Milà i Solsona CV
   Director de Serveis d'Espai Públic Xavier Segura i Grau CV
   Director de Serveis d'Urbanisme Josep Maria  Carrera i Quilis CV
   Director de l'Àrea de Mobilitat i Transport Joan Maria Bigas i Serrallonga CV
   Director de Serveis de Gestió i Administració del Transport  -- --
   Director de Serveis de Mobilitat Sostenible Carles Conill i Vergés CV
   Director de l'Àrea de Medi Ambient Joan Pinyol i Ribas CV
   Director de Serveis de Cicle de l'Aigua Juan Ramón Vázquez García CV
   Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus Joan Miquel Trullols i Casas CV
   Directora de Serveis Ambientals Isabel Doñate i Cubells CV
   Director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic Héctor Santcovsky Grinberg  CV
   Director de l'Àrea de Planificació Estratègica  Francesc Magrinyà i Torner CV
   Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació Oriol Illa i Garcia CV
   Directora de l'Agència de Transparència Gemma Calvet i Barot CV

   Directius d'altres organismes de l'AMB:
   Director-Gerent de l'IMPSOL Amadeu Iglesias Unzué CV
   Gerent de l'IMET Maria Teresa Carrillo i Palacín CV
   Directora de Serveis de l'IMET Pilar Molina Mesa CV

   Més informació
  • Entitats dependents o amb participació de l'AMB
   L'AMB ha impulsat projectes d'altres a través d'entitats de diversa naturalesa jurídica en les quals participa institucionalment o hi té representació, com ara consorcis, fundacions, associacions, empreses de capital mixt, empreses públiques de l'AMB, etc.

   Cercador d'entitats
 • Execució pressupostària
  L'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb les seves empreses i entitats dependents, ha gestionat un pressupost de 6.492,7 milions d'euros durant el període 2016-2019, dels quals l'AMB ha disposat, pròpiament, de 2.757,7 milions d'euros. D'aquest import, 751 corresponen a l'exercici de 2019.

  L'estructura pressupostària de l'AMB, com a administració eminentment tècnica orientada a la prestació de serveis públics avançats, destaca pel baix percentatge de recursos assignats a despeses de personal, despeses corrents i despeses financeres, per sota del 9%, i per la destinació del 91% restant al finançament d'inversions i de serveis finalistes (transports, gestió de residus, medi ambient, platges i parcs).

  Els pressupostos han tingut com a finalitat garantir la prestació dels serveis propis de l'administració metropolitana, així com mantenir la capacitat inversora en plans, programes i projectes d'inversió per al mandat 2016-2019. En aquest període s'ha pogut aprofundir en el conjunt de polítiques socials, principalment per garantir drets tant en l'accés a l'habitatge com en l'accés als serveis públics, com ara el transport i els subministraments bàsics, a més d'impulsar un desenvolupament econòmic sostenible.

  Ingressos i despeses

  INGRESSOS Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial TOTAL
  2016 2017 2018 2019 2016-2019
  INGRESSOS (MILERS D'EUROS) 2016-2019 PER CONCEPTES 663.353,02 658.737,90 684.646,54 751.005,25 2.757.742,71
  APORTACIONS MUNICIPALS (S/PMTE/IBI) 186.962,23 180.623,02 183.778,60 187.022,54 738.386,38
  TRANSPORT I MOBILITAT 132.549,23 137.878,14 144.415,20 162.540,19 577.382,77
  TRIBUT METROPOLITÀ 1a i 2a CORONA 2019 111.650,00 101.634,90 103.870,86 123.296,02 440.451,78
  TMTR 99.642,05 113.883,00 118.438,32 124.740,88 456.704,26
  GESTIÓ DE RESIDUS 37.606,10 39.166,59 40.750,15 49.090,07 166.612,91
  CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA 82.183,13 71.630,33 78.494,71 86.319,15 318.627,32
  APORTACIONS DE GESTIÓ DE LES RONDES 7.111,00 7.111,00 7.111,00 7.111,00 28.443,98
  ALTRES INGRESSOS 5.649,28 6.810,93 7.787,70 10.885,40 31.133,31

  DESPESES Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial TOTAL
  2016 2017 2018 2019 2016-2019
  DESPESES (MILERS D'EUROS) 2016-2019 PER CONCEPTES 663.353,02 658.737,90 684.646,55 751.005,25 2.757.742,72
  PERSONAL + DESPESES D'ESTRUCTURA I DE FUNCIONAMENT SERVEIS 48.764,39 49.690,66 51.361,59 51.940,49 201.757,13
  DESPESES FINANCERES I AMORTITZACIÓ DE CRÈDITS I PRÉSTECS 22.982,76 23.026,00 11.536,00 5.950,50 63.495,26
  INVERSIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI (1) 101.501,13 102.691,27 109.174,89 122.120,16 435.487,45
  SUPORT A INSTITUCIONS 7.893,13 4.644,94 5.037,38 5.007,02 22.582,47
  DESPESES DE RESIDUS (2) 161.374,56 160.178,23 163.448,04 169.055,94 654.056,77
  DESPESES DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA (3) 61.334,54 53.618,35 56.347,68 63.986,05 235.286,63
  ALTRES (INSPECCIÓ, LABORATORI, SERVEIS AMBIENTALS) 2.936,05 2.671,87 2.792,01 2.034,78 10.434,71
  TRANSPORT I MOBILITAT (4) 251.626,06 255.959,96 277.986,23 323.522,70 1.109.094,96
  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC - (POLÍTIQUES SOCIALS INCLOSES A INV. GEST. TERRITORI) 1.135,00 2.160,26 2.791,26 3.224,90 9.311,42
  ÀREA D'INTERNACIONAL I DE COOPERACIÓ 1.658,10 1.749,06 1.914,16 1.974,66 7.295,98
  ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 1.897,30 1.897,30 1.647,30 1.609,05 7.050,95
  AGÈNCIA DE TRANSPARÈNCIA 250 450,00 610,00 579,00 1.889,00

  DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI (1)

   (1) 2016 2017 2018 2019 2016-2019
  Manteniment i inversions en parcs i platges 15.054,86 14.392,07 13.985,49 14.396,70 57.829,13
  Pla d'inversions 56.961,63 48.277,98 53.415,36 65.971,01 224.625,98
  Pla metropolità de suport a polítiques socials municipals - gestionat ADES 9.000,00 9.001,00 9.001,00 9.400,00 36.402,00
  Actuacions per conveni amb l'Ajuntament de Barcelona 11.333,33 11.333,33 11.333,33 34.000,00
  Habitatge Metròpolis Barcelona 2.000,00 2.000,00 4.000,00
  Fira 2000, SA 2.009,18 2.646,25 2.646,25 2.646,25 9.947,92
  Dipòsit liquiditat de l'IMPSOL 6.350,00 5.300,00 5.416,60 5.133,00 22.199,60
  Pla de suport als ajuntaments 2013-2016 + bestreta reintegrable 2016 CHM 0,00 0,00
  Ordenació urbanística + est. territ. + rondes 12.125,46 11.740,64 11.376,86 11.239,86 46.482,82

  DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DE RESIDUS (2)

  (2) 2016 2017 2018 2019 TOTAL
  Dipòsits controlats 8.359,71 7.190,00 6.694,34 8.234,84 30.478,89
  Plantes de transferència 6.244,85 5.935,16 5.560,79 4.714,65 22.455,45
  Sistemes integrats de gestió de residus 27.754,79 28.269,68 30.692,23 32.493,49 119.210,19
  Ecoparcs 108.732,10 107.362,12 109.366,36 110.695,28 436.155,86
  Plantes de compostatge 1.586,28 1.551,91 1.360,45 1.697,91 6.196,54
  Gestió de deixalleries 3.102,40 3.305,22 3.220,60 3.199,88 12.828,10
  Subvenció als ajuntaments per les plantes de tractament 1.983,37 1.983,37 1.978,64 1.978,64 7.924,02
  Altres despeses 3.611,06 4.580,77 4.574,63 6.041,25 18.807,71

  DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA (3)

  (3) 2016 2017 2018 2019 TOTAL
  Despeses corrents d'aigües i pluvials 3.620,24 1.190,58 1.018,98 97,51 5.927,30
  Sanejament + abastament 57.714,30 52.427,77 55.328,70 63.888,55 229.359,32

  DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DE TRANSPORT I MOBILITAT (4)

  (4) 2016 2017 2018 2019 TOTAL
  Aportació a l'ATM 106.443,86 112.080,50 129.697,05 141.183,12 489.404,54
  Gestió indirecta + PMR + Igualació de tarifes 1a i 2a corona 100.994,72 100.858,30 105.871,19 139.074,72 446.798,92
  Tarifació social 34.901,57 31.571,20 31.580,72 33.169,24 131.222,74
  Bicibox 1.250,00 1.300,00 1.781,44 2.245,92 6.577,36
  Pla metropolità de mobilitat urbana 3.950,00 4.525,00 3.645,65 2.628,97 14.749,62
  Aportacions a AMB INFORMACIÓ I SERVEIS SA 1.217,91 1.909,53 1.925,46 2.225,46 7.278,36
  Aportació a IMT 750,00 400,00 400,00 400,00 1.950,00
  Altres despeses 2.118,00 3.315,43 3.084,71 2.595,28 11.113,42
 • Plans, inversions i programes
  El Pla d'inversions metropolità per al mandat 2016-2019 ha estat dotat amb 269,66 milions d'euros i ha servit per finançar inversions en espais naturals, espais públics, infraestructures i equipaments vertebradors del territori metropolità que al mateix temps han aportat valor als municipis.

  El pla recull criteris de prudència quant als ingressos i la contenció de la despesa estructural. Per a la seva elaboració s'han tingut en compte els escenaris econòmics generals, l'evolució de l'execució pressupostària i les perspectives econòmiques futures. D'acord amb l'actual context socioeconòmic, els plans d'inversió han valorat com a necessari l'establiment i l'aplicació de polítiques adreçades a la cohesió social i territorial.

  Els principis de solidaritat, cooperació i pluralitat han inspirat l'elaboració del pla d'inversions amb l'objectiu que reportin una millora de la qualitat de vida als municipis metropolitans. L'AMB ha dedicat una atenció especial a l'aplicació de criteris en favor de la implementació de polítiques de proximitat, i a la millora de l'espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans, mitjançant la incorporació d'elements de sostenibilitat i eficiència energètica.
  • Pla d'inversions metropolità
   Els àmbits fonamentals del pla d'inversions han estat quatre eixos: cohesió territorial, millora urbana, projectes i assistència tècnica, i actuacions en paisatges naturals i urbans.

   El Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) ha estat dotat amb 100 milions d'euros i ha inclòs actuacions pròpies de l'AMB realitzades tant directament com en cooperació amb els ajuntaments. La inversió, desplegada en 35 municipis (sense Barcelona, que disposa d'un pla propi), s'ha destinat a equipaments, espais públics i infraestructures.

   El Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS) ha disposat de 144,66 milions d'inversió en el conjunt dels municipis metropolitans (no inclou Barcelona), destinats a finançar les obres i intervencions dels ajuntaments i les accions de manteniment i finançament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans, incloent-hi les d'interès i/o emergència social.

   Gran part dels treballs tècnics necessaris per al desenvolupament dels programes del pla d'inversions metropolità els duen a terme els serveis propis de l'AMB, que donen suport als ajuntaments. Les tasques de suport tècnic referents a la inversió i la gestió de les actuacions al territori són cada cop més complexes, de manera que els serveis de l'AMB s'han reforçat davant les demandes dels ajuntaments i el pla d'assistència tècnica s'ha dotat amb 10 milions d'euros.

   L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té una gran experiència i tradició en el planejament i la gestió d'espais oberts, com ara infraestructures verdes metropolitanes, la resolució de problemes d'encaix entre les zones urbanes i el seu entorn natural, la integració de les infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins el paisatge i l'impuls de programes de gestió forestal dels terrenys metropolitans amb un alt risc d'incendi associats a la valorització energètica i agropecuària dels residus. Les inversions en espais fluvials, recuperació de zones degradades i integració d'infraestructures han disposat d'un pressupost de 15 milions d'euros continguts en el Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG).

   Pla d'inversions metropolità 2016-2019 per municipis

   MUNICIPI Assignacions del Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) Assignacions del Programa d'actuacions de millora urbana i social PAMUS TOTAL
   Badalona 13.283.364,00 9.112.098,24 22.395.462,24
   Badia del Vallès 1.056.571,04 315.403,20 1.371.974,24
   Barberà del Vallès 2.110.311,04 3.137.753,92 5.248.064,96
   Begues 497.151,03 623.116,48 1.120.267,51
   Castellbisbal 858.351,04 2.006.067,84 2.864.418,88
   Castelldefels 3.613.611,03 8.055.315,52 11.668.926,55
   Cerdanyola del Vallès 3.465.051,04 8.181.588,80 11.646.639,84
   Cervelló 618.371,03 494.957,12 1.113.328,15
   Corbera de Llobregat 897.191,03 968.860,48 1.866.051,51
   Cornellà de Llobregat 5.517.588,00 9.639.875,84 15.157.463,84
   Esplugues de Llobregat 2.683.071,03 3.394.144,32 6.077.215,35
   Gavà 2.771.811,04 3.816.400,00 6.588.211,04
   L'Hospitalet de Llobregat 15.423.896,00 15.020.449,92 30.444.345,92
   Molins de Rei 1.510.431,03 3.627.637,44 5.138.068,47
   Montcada i Reixac 2.226.011,04 5.104.823,36 7.330.834,40
   Montgat 787.671,04 1.224.704,32 2.012.375,36
   Pallejà 742.591,03 1.552.075,84 2.294.666,87
   La Palma de Cervelló 300.651,03 314.892,48 615.543,51
   El Papiol 356.231,03 744.123,52 1.100.354,55
   El Prat de Llobregat 3.863.931,04 5.230.061,76 9.093.992,80
   Ripollet 2.421.531,04 2.332.317,12 4.753.848,16
   Sant Adrià de Besòs 2.183.431,04 1.890.297,92 4.073.728,96
   Sant Andreu de la Barca 1.747.971,04 1.628.544,96 3.376.516,00
   Sant Boi de Llobregat 5.369.136,00 8.820.134,40 14.189.270,40
   Sant Climent de Llobregat 351.311,03 432.299,84 783.610,87
   Sant Cugat del Vallès 4.838.272,00 16.450.598,08 21.288.870,08
   Sant Feliu de Llobregat 2.606.871,03 5.141.214,40 7.748.085,43
   Sant Joan Despí 1.985.751,03 4.315.792,32 6.301.543,35
   Sant Just Desvern 953.571,03 2.340.567,04 3.294.138,07
   Sant Vicenç dels Horts 1.807.511,04 3.251.812,48 5.059.323,52
   Santa Coloma de Cervelló 586.211,03 882.515,20 1.468.726,23
   Santa Coloma de Gramenet 7.496.604,00 5.316.465,28 12.813.069,28
   Tiana 567.651,03 1.247.117,76 1.814.768,79
   Torrelles de Llobregat 455.091,03 339.843,84 794.934,87
   Viladecans 4.045.231,04 7.702.791,04 11.748.022,08
   Suma 100.000.000,00 144.656.662,08 244.656.662,08
   Projectes i assistència tècnica 10.000.000,00
   Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG) 15.000.000,00
   TOTAL 269.656.662,08
   Programa de col·laboració en l'àmbit de l'espai públic, els equipaments i les infraestructures dels municipis de Barcelona 34.000.000,00

   Pla d'inversions metropolità 2016-2019
  • Pla d'estímul de l'activitat econòmica i de la qualitat de vida
   El Pla metropolità de suport als ajuntaments dona solucions a les necessitats econòmiques dels ajuntaments metropolitans, alhora que promou, dona suport, secunda i coordina iniciatives de contingut econòmic per tal de generar un benefici a les institucions, la ciutadania, les empreses i el territori.

   El Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida, amb una dotació màxima de 160 milions d'euros, l'integren els següents programes:
   • Programa de suport als municipis per al finançament de l'expropiació de les zones verdes i dotacions municipals
   • Programa de suport a les empreses municipals d'habitatge
   • Programa de rehabilitació d'edificis
   • Programa de millora urbana
   • Programa de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica
   Pla de suport als ajuntaments


   Pla de suport als ajuntaments d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida 

   PROGRAMES SUBVENCIÓ TOTAL PER PROGRAMES IMPORT APROVAT MANDAT ANTERIOR 2012-2015 IMPORT APROVAT MANDAT 2016-2019
   IMPORT % IMPORT % IMPORT %
   1- PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS PER AL FINANÇAMENT DE L'EXPROPIACIÓ DE LES ZONES VERDES I DOTACIONS MUNICIPALS 54.000.000,00 33,75% 15.364.007,63 28,59% 2.017.386,86 3,70%
   2- PROGRAMA DE SUPORT A LES EMPRESES MUNICIPALS D'HABITATGE 46.000.000,00 28,75% 31.061.498,74 57,81% 3.306.824,45 6,07%
   3- PROGRAMA DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS 23.000.000,00 14,38% 498.411,31 0,93% 21.613.248,68 39,64%
   4- PROGRAMA DE MILLORA URBANA 7.000.000,00 4,38% 4.866.398,31 9,06% 1.117.416,88 2,05%
   5- PROGRAMA DE MILLORA D'INFRAESTRUCTURES I DE COMPETITIVITAT DE POLÍGONS INDUSTRIALS I ÀREES D'ACTIVITAT ECONÒMICA 30.000.000,00 18,75% 1.941.136,27 3,61% 26.464.343,34 48,54%
   160.000.000,00 100,00% 53.731.452,26 100,00% 54.519.220,22 100,00%
  • Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals
   El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals finança projectes orientats a la generació d'ocupació directa, la potenciació de l'activitat econòmica i la millora de les condicions d'ocupabilitat de la població aturada. Es basa en un principi d'actuació de la competència metropolitana per al foment de la cohesió social.

   Al llarg del mandat 2016-2019 s'han destinat 30 milions d'euros per a 136 projectes dels ajuntaments metropolitans, amb l'excepció del de Barcelona, davant de la seva capacitat pressupostària i estructura de serveis propis. Els municipis disposen del suport pressupostari en funció de la seva població, índex d'atur i renda familiar disponible. Aquest finançament, en forma de subvencions, és compatible amb altres ajuts i fons de finançament.

   A més dels 30 milions d'euros de dotació pressupostària, hi ha vigent un fons econòmic plurianual de 6 milions d'euros que s'ha mantingut durant el mandat 2016-2019 i s'ha destinat a mesures de lluita contra la pobresa energètica.


   Programa metropolità de suport a les polítiques municipals 2016-2019

   Assignació total Import aprovat
   MUNICIPI/ PROJECTES
   BADALONA 4.467.840,00 4.467.839,97
   1. Badalona: obrint portes a l'ocupació. Plans d'ocupació 2016-2017 1.973.920,00
   2. Badalona conviu: Plans d'ocupació 2017 260.000,00
   3. Suport a la gestió i coordinació dels plans d'ocupació 167.186,69
   4. Badalona, anem per feina. Plans d'ocupació 2018-19 2.066.733,28
   BADIA DEL VALLÈS 396.360,00 396.360,00
   1. Pla de suport al manteniment d'espais i equipaments públics i millora dels serveis a la ciutadania. 198.180,00
   2. Millora dels serveis a la ciutadania i dels equipaments i espais públics 2018-2019 198.180,00
   BARBERÀ DEL VALLÈS 641.400,00 641.400,00
   1. Dinamització social per a l'ocupació 170.700,00
   2. Barberà emprèn 34.800,00
   3. 6+6: Sumant esforços, empresa i societat 115.200,00
   4. Dinamització social per a l'ocupació 129.799,65
   5. Programa de foment de l'ocupació i cooperativisme per a la gestió d'uns horts socials-comunitaris municipals 64.140,00
   6. Barberà emprèn: Programa municipal per a l'autoocupació 41.760,35
   7. 4+8: Sumant esforços, empresa i societat 85.000,00
   BEGUES 87.120,00 65.340,00
   1. Neteja, manteniment i conservació de zones verdes i forestals municipals 15.291,31
   2. Peó forestal a l'Ajuntament de Begues 21.780,00
   3. Manteniment i conservació de la via pública i d'edificis públics municipals 28.268,69
   CASTELLBISBAL 210.720,00 210.720,00
   1. Pla de suport a les polítiques socials: Castellbisbal Ocupació 2016-2017 105.360,00
   2. Castellbisbal Ocupació 2018-2019 105.360,00
   CASTELLDEFELS 1.011.360,00 993.102,27
   1. Millora de serveis a la ciutadania 156.221,38
   2. Millora de serveis a la ciutadania 2017 327.852,76
   3. Millora de serveis a la ciutadania 2018 238.448,76
   4. Millora de serveis a la ciutadania 2019 238.579,37
   5. Consell comarcal "A la feina amb tu" 32.000,00
   CERDANYOLA 959.700,00 959.700,00
   1. Actuacions diverses d'interès públic al municipi de Cerdanyola del Vallès 479.850,00
   2. Millora de serveis i infraestructures a la població de Cerdanyola del Vallès 479.850,00
   CERVELLÓ 139.140,00 139.140,00
   1. Programa de suport a l'ocupació de l'Ajuntament de Cervelló 69.570,00
   2. Programa de suport a l'ocupació de l'Ajuntament de Cervelló 2018-2019 69.570,00
   CORBERA DE LLOBREGAT 198.360,00 198.360,00
   1. Corbera impulsa 99.180,00
   2. Corbera impulsa 2019 99.180,00
   CORNELLÀ DE LLOBREGAT 1.695.240,00 1.695.240,00
   1. Programa de millora de les actuacions de proximitat al ciutadà i de rehabilitació de l'espai públic 2016-2019. 1a fase 847.620,00
   2. Programa d'intervencions de millora al territori 847.620,00
   ESPLUGUES DE LLOBREGAT 732.540,00 732.540,00
   1. Generant oportunitats a Esplugues - Edició 2016 249.930,53
   2. Assignacions econòmiques a empreses i entitats per a la contractació de persones en situació d'atur 116.339,47
   3. Generant oportunitats a Esplugues de Llobregat 108.091,47
   4. Generant oportunitats a Esplugues de Llobregat. Sales blanques i talents 74.513,16
   5. Generant oportunitats a Esplugues de Llobregat. Contractació de persones en situació d'atur. Plans d'ocupació 183.665,37
   GAVÀ 840.960,00 840.946,46
   1. Pla de xoc a l'atur a Gavà (I) - Línia A - Plans de foment de l'ocupació 230.480,00
   2. Pla de xoc a l'atur a Gavà (II) - Línies B i C - Assignacions econòmiques 190.000,00
   3. Pla de xoc a l'atur- Ajuts a l'autoocupació 42.000,00
   4. Pla de xoc a l'atur- Ajuts a la contractació 42.000,00
   5. Pla de xoc a l'atur- Plans de foment de l'ocupació 212.827,26
   6. Pla de xoc a l'atur- Plans de foment de l'ocupació-Millora de l'entorn 75.639,20
   7. Consell Comarcal "A la feina amb tu" 48.000,00
   L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 4.659.600,00 4.659.600,00
   1. Pla per a la reactivació i la millora de l'ocupació a l'Hospitalet. 2016-2018 2.074.040,00
   2. L'H Fem Empresa 155.760,00
   3. L'H Emprèn 100.000,00
   4. Pacte local pel comerç de l'Hospitalet 50.960,00
   5. Projecte Nerthus, promovent ocupació, acompanyant persones 2.128.840,00
   6. L'H Fem Empresa 50.000,00
   7. L'H Emprèn 100.000,00
   MOLINS DE REI 383.460,00 383.460,00
   1. Molins de Rei aposta per l'ocupació, primer període (dos semestres) 131.730,00
   2. Subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei 45.000,00
   3. Subvencions a les persones aturades que s'estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d'una activitat econòmica 15.000,00
   4. Molins de Rei aposta per l'ocupació, segon període (dos semestres) 131.730,00
   5. Subvencions a les persones aturades que s'estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d'una activitat econòmica 15.000,00
   6. Subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei. Convocatòria 2018 45.000,00
   MONTCADA I REIXAC 718.200,00 718.200,00
   1. Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals de Montcada i Reixac 2016-2017 359.100,00
   2. Pla de suport a les polítiques socials municipals de Montcada i Reixac 2018-2019 359.100,00
   MONTGAT 190.980,00 190.980,00
   1. Montgat amb la millora de la qualitat dels serveis municipals: un benefici per a la ciutadania 95.490,00
   2. Accions singulars per a la formació 10.000,00
   3. Accions singulars que ens acosten al mercat de treball 8.504,58
   4. Montgat per la millora de l'accessibilitat a la via pública 57.940,10
   5. Montgat un poble accessible a la informació 19.045,32
   PALLEJÀ 181.020,00 181.020,00
   1. Pla d'ocupació local de Pallejà 2016-2017 per a la millora de l'ocupabilitat 90.510,00
   2. Pla d'ocupació per a la millora de l'ocupabilitat 2018 90.510,00
   LA PALMA DE CERVELLÓ 48.600,00 48.600,00
   1. Auxiliar de la llar 2016-2017 24.300,00
   2. Arxiu digital 24.300,00
   EL PAPIOL 65.940,00 65.940,00
   1. Suport al departament informàtic de l'Ajuntament del Papiol 9.168,18
   2. Serveis de qualitat a l'Ajuntament del Papiol 23.801,82
   3. Suport a la brigada municipal del Papiol 2018/2019 32.970,00
   EL PRAT DE LLOBREGAT 1.206.240,00 1.206.240,00
   1. El Prat de les persones i l'ocupació 594.807,58
   2. El Prat de les persones i l'ocupació II 531.432,42
   3. Consell comarcal "A la feina amb tu" 80.000,00
   RIPOLLET 815.880,00 815.880,00
   1. Projecte de suport a les actuacions municipals (SAM) 394.920,70
   2. Programa generem ocupació amb empreses 6.000,00
   3. Suport a les actuacions municipals II SAM 2 407.940,00
   4. Suport administratiu al municipi de Ripollet (SAM4) 7.019,30
   SANT ADRIÀ DE BESÒS 858.120,00 858.120,00
   1. Foment de l'ocupació per a empreses que contractin persones desocupades 200.000,00
   2. Projecte de foment de l'autoocupació per a persones desocupades 71.603,54
   3. Projecte de suport a la creació d'ocupació i a la gestió administrativa pública 157.456,46
   4. PO Projecte de suport a la creació d'ocupació 2018 162.048,00
   5. Foment de l'ocupació per a empreses que contractin persones desocupades 136.600,00
   6. Foment de l'autoocupació per a persones desocupades 2018 44.600,00
   7. Escola d'oportunitats 85.812,00
   SANT ANDREU DE LA BARCA 518.280,00 518.280,00
   1. Sant Andreu avança IV 105.231,14
   2. Sant Andreu avança per l'ocupació III 141.908,86
   3. Sant Andreu amb els emprenedors 12.000,00
   4. Sant Andreu Avança VI 243.437,40
   5. Sant Andreu amb els emprenedors II 15.702,60
   SANT BOI DE LLOBREGAT 1.679.220,00 1.678.674,43
   1. Pla de suport a les polítiques socioeconòmiques de Sant Boi de Llobregat 2016-2017 520.846,03
   2. Fons per a projectes d'autoocupació 21.554,24
   3. Pla de suport a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur 2016-2017 131.154,05
   4. Actuacions del Pla suport a les polítiques socioeconòmiques de Sant Boi de Llobregat 714.064,43
   5. #esposibleSB 45.000,00
   6. Fons per a projectes d'autoocupació (2018-2019) 69.952,63
   7. Consell comarcal "A la feina amb tu" 80.000,00
   8. Pla de suport de les empreses per a la contractació de persones joves en situació d'atur 2019-2020 96.103,05
   SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 57.540,00 57.540,00
   1. Manteniment de franges i zones forestals del municipi temporades 2016-2017 28.770,00
   2. Manteniment de franges i zones forestals al municipi temporada 2018 28.770,00
   SANT CUGAT DEL VALLÈS 1.006.260,00 994.511,05
   1. Subvencions per a la inserció laboral mitjançant el foment de l'autoocupació 120.000,00
   2. Subvencions per a la inserció laboral mitjançant el foment de la contractació per part d'empreses de persones en situació d'atur del municipi 277.985,39
   3. Coordinació de foment a l'ocupació 40.651,05
   4. Subvencions per a l'autoocupació - 2018 120.345,60
   5. Subvencions per a la contractació de persones aturades - 2018 32.000,00
   6. Coordinació foment a l'ocupació - 2018 68.209,20
   7. Plans d'ocupació - Apropem-nos (agents cívics) 207.319,81
   8. Impuls a la promoció econòmica a través del creixement empresarial, el networking i l'economia social 128.000,00
   SANT FELIU DE LLOBREGAT 720.300,00 685.225,39
   1. Projecte de suport al manteniment de proximitat i edificis públics - juliol 2016 257.137,48
   2. Projecte de suport a les direccions per a la planificació i gestió de projectes - octubre 2016 59.090,62
   3. Projecte de suport al manteniment de proximitat i edificis públics - abril 2018 126.456,67
   4. Projecte de suport al manteniment de proximitat i edificis públics - octubre 2018 198.618,72
   5. Pla de suport als serveis a la ciutadania 43.921,90
   SANT JOAN DESPÍ 520.980,00 520.980,00
   1. Programa d'ocupació local de suport a col·lectius en risc d'exclusió social 260.490,00
   2. Programa d'ocupació local de suport a col·lectius en risc d'exclusió social 248.716,10
   3. Programa d'ocupació local de col·lectius en risc d'exclusió social 2019 11.773,90
   SANT JUST DESVERN 187.740,00 187.740,00
   1. Plans d'ocupació de l'AMB 2016 a l'Ajuntament de Sant Just Desvern (Projecte A) 93.870,00
   2. Plans d'ocupació de l'AMB 2a convocatòria 2018-2019 a l'Ajuntament de Sant Just Desvern (Projecte A) 93.870,00
   SANT VICENÇ DELS HORTS 658.620,00 658.620,00
   1. Millora dels serveis oferts a la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts 329.310,00
   2. Millora dels serveis oferts a la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts 329.310,00
   SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 111.540,00 111.540,00
   1. Manteniment i conservació de via pública, espais lliures o naturals, edificis i equipaments municipals. Fase 12 55.770,00
   2. Manteniment i conservació de via pública, espais lliures o naturals, edificis i equipaments municipals. Fase 14 26.148,48
   3. Suport en la intervenció amb adolescents i joves. Dinamitzador/a juvenil 29.621,52
   SANTA COLOMA DE GRAMENET 2.545.560,00 2.545.559,99
   1. Dinamització econòmica local per a la creació d'empreses 59.742,98
   2. Dinamització econòmica local per a la creació d'ocupació 974.065,10
   3. Actuacions ocupacionals per a la contractació de col·lectius prioritaris 972.773,63
   4. Dinamització econòmica local per a la creació d'empreses 300.006,36
   5. Dinamització de la restauració a Santa Coloma de Gramenet 238.971,92
   TIANA 106.200,00 106.200,00
   1. Tiana gaudeix el verd 53.100,00
   2. Tiana més verda 53.100,00
   TORRELLES DE LLOBREGAT 89.220,00 89.220,00
   1. Suport al manteniment d'equipaments i espais públics de Torrelles de Llobregat, 2017 44.610,00
   2. Serveis comunitaris de Torrelles de Llobregat 44.610,00
   VILADECANS 1.289.760,00 1.289.300,25
   1. Plans d'experienciació laboral 243.562,79
   2. Fem feina a Viladecans 2016-2017 401.317,21
   3. Projecte de plans d'experienciació laboral a Viladecans 314.420,25
   4. Foment de l'ocupació: Fem feina a Viladecans 2018 121.650,00
   5. Foment de l'autoocupació: Fem feina a Viladecans 128.350,00
   6. Consell comarcal "A la feina amb tu" 80.000,00
   TOTAL 30.000.000,00 29.912.119,81

   Quadre d'assignacions amb les anualitats 2016-2019 del Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019

   Pla de suport a les polítiques municipals
  • Programa metropolità contra la pobresa energètica. Fons plurianual
   La pobresa energètica esdevé una problemàtica estructural de Catalunya i també de tot l'Estat, no només metropolitana. El 2016, dos anys després de posar-se en marxa el programa de pobresa energètica de l'AMB amb un fons d'11 milions d'euros, el món local exigia l'aplicació del reglament de la Llei 24/2015. Mentrestant, amb l'experiència de molts ajuntaments, es va proposar l'establiment de protocols municipals d'actuació unificats, en espera d'un suport legislatiu. 

   El programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica té com a objectiu donar una resposta efectiva a les situacions derivades de talls de subministrament energètic i d'aigua per motius de falta de recursos econòmics. El govern de l'AMB considera imprescindible fer costat als ajuntaments metropolitans per fer front a una realitat que pateixen molts veïns i veïnes, sobretot les persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, majoritàriament gent gran, persones amb dependència i famílies monoparentals formades per una dona amb persones a càrrec.

   El programa ha establert acords de procediment amb els ajuntaments metropolitans a través de l'acció dels seus serveis socials, i també amb les companyies distribuïdores d'aigua, gas i electricitat. El pressupost que s'hi ha destinat durant el període 2016-2019 ha estat de sis milions d'euros, amb la finalitat principal, d'acord amb els objectius del programa, de donar cobertura econòmica per evitar talls de subministrament a l'hivern a persones en situació de pobresa energètica, facilitar l'accés dels consumidors econòmicament vulnerables a informació i formació sobre facturació, tarifes, possibilitats i recursos dels sistemes públics i els sistemes de serveis domiciliaris, i finalment complementar les accions assistencials dels serveis socials bàsics municipals així com dels efectes del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals i el Programa metropolità de rehabilitació d'edificis i millora de barris.

   L'AMB ha treballat en la preparació d'un programa d'auditories energètiques per fer a les llars beneficiàries, de manera que determinin si amb accions de rehabilitació senzilles, com ara la millora de l'aïllament dels habitatges, es pot racionalitzar el consum energètic.

   El programa compta amb l'adhesió dels 35 municipis metropolitans i la interlocució de 12 empreses subministradores. En tant que la pobresa energètica és un problema estructural a Catalunya, no només metropolità, el govern de l'AMB ha exigit als governs de l'Estat i de la Generalitat un marc legislatiu de suport amb la creació de mesures i recursos per fer front a aquesta greu situació social.

   Programa metropolità contra la pobresa energètica. Fons Plurianual.

   Municipi Assignacions 2016-2019
   Badalona 893.568,00
   Badia del Vallès 79.272,00
   Barberà del Vallès 128.280,00
   Begues 17.424,00
   Castellbisbal 42.144,00
   Castelldefels 202.272,00
   Cerdanyola del Vallès 191.940,00
   Cervelló 27.828,00
   Corbera de Llobregat 39.672,00
   Cornellà de Llobregat 339.048,00
   Esplugues de Llobregat 146.508,00
   Gavà 168.192,00
   L'Hospitalet de Llobregat 931.920,00
   Molins de Rei 76.692,00
   Montcada i Reixac 143.640,00
   Montgat 38.196,00
   Pallejà 36.204,00
   La Palma de Cervelló 9.720,00
   El Papiol 13.188,00
   El Prat de Llobregat 241.248,00
   Ripollet 163.176,00
   Sant Adrià de Besòs 171.624,00
   Sant Andreu de la Barca 103.656,00
   Sant Boi de Llobregat 335.844,00
   Sant Climent de Llobregat 11.508,00
   Sant Cugat del Vallès 201.252,00
   Sant Feliu de Llobregat 144.060,00
   Sant Joan Despí 104.196,00
   Sant Just Desvern 37.548,00
   Sant Vicenç dels Horts 131.724,00
   Santa Coloma de Cervelló 22.308,00
   Santa Coloma de Gramenet 509.112,00
   Tiana 21.240,00
   Torrelles de Llobregat 17.844,00
   Viladecans 257.952,00
   TOTAL 6.000.000,00
 • Inversions en projectes als municipis metropolitans
  Llistat d'actuacions als municipis metropolitans

  MUNICIPI ACTUACIÓ FINANÇAMENT
  BADALONA
  Badalona MILLORA PAS SOTA FFCC AL PASSEIG MARITIM PACT
  Badalona PLA DE MILLORA DE CARRERS ( I. ALBENIZ, F. PLANAS I CASALS, VERDI I MÒNACO, PAU CASALS, VELEZ BLANCO, SGDA FAMILILA, GRAL WEYLER 1 i 2, ACER, MOLÍ DE LA TORRE I RIERA MATAMOROS ) PACT
  Badalona PLA DE REURBANITZACIÓ DE PLACES (LLOREDA, ANTONIA BOADA, PLAÇA ROJA) PÀCT/PACTE
  Badalona PLAÇA TRAFALGAR I ENTORNS 1a i 2a FASE PACTE
  Badalona PROJECTE DEL CARRER I PLAÇA AZORIN PACTE
  Badalona MILLORA PAISATGÍSTICA I DE LA MOBILITAT DE LA CARRETERA DE CAN RUTI PACTE
  Badalona CAMÍ AL PARC G-4 ENTRE EL C.CIÈNCIA I CAMÍ SANT JERONI DE LA MURTRA PACTE
  Badalona PLA DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT ALS DISTRICTES 2 I 4: PASSATGE ALBERT LLANAS, OCEANIA, SOLSONA, FORTUNY I HIPÒLITO LÁZARO PACTE
  Badalona MILLORES MOBILITAT. APARCAMENT DE BICICLETES A L'ESTACIÓ DE METRO POMPEU FABRA I PROJECTE DE CARRIL CENTRAL ENTRE C. PRIM I MONTGAT AMB
  Badalona MILLORES AL PARC DE CAN SOLEI I CA L'ARNÚS FASE 1 I PROJECTE FASE 2 AMB
  Badalona PROJECTE DEL PARC DE NOVA LLOREDA FASE 1 PACT
  Badalona PASSERA I MILLORES DEL NOU PARC METROPOLITÀ DEL TORRENT DE LA FONT I TURO DE L'ENRIC, FASE I PACTE
  Badalona PROJECTE DEL JARDI DE L'HOSPITAL MUNICIPAL I ENTORNS
  Badalona URBANITZACIÓ DEL PARC DE CAN BADA PACTE
  Badalona PROJECTE DE MILLORES A LA PLATJA DELS PESCADORS PACTE
  BADIA DEL VALLÈS
  Badia del Vallès APARCAMENT CARRER SANTANDER CAME
  Badia del Vallès NOU PARC METROPOLITÀ DE JOAN OLIVER PACT
  Badia del Vallès PROJECTE DE MILLORA DEL COMPLEX ESPORTIU DE L'AVINGUDA TIBIDABO
  Badia del Vallès MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT AL CARRER BÈTICA PACTE
  BARBERÀ DEL VALLÈS
  Barberà del Vallès CAMÍ RIU RIPOLL PACT
  Barberà del Vallès NOVA SEU DE LA POLICIA LOCAL A BARBERÀ DEL VALLÈS PACTE
  Barberà del Vallès ADEQUACIÓ ESPAIS US ASSOCIATIU I CULTURAL LA NAU PACTE
  Barberà del Vallès REMODELACIÓ DELS CARRERS DR. FERRAN I PINTOR MURILLO PACTE
  Barberà del Vallès MILLORES AL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI DE LA ROMÀNICA PACTE
  Barberà del Vallès ORDENACIÓ D'ESPAIS I RAMPES D'ACCÉS A L'ESTACIÓ DE FERROCARRIL PACTE
  Barberà del Vallès MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DEL BOSC DE CAN GORGS AMB
  BARCELONA
  Barcelona ESCOLA ELS ENCANTS CONVENI AMB
  Barcelona EDIFICI DE MANTENIMENT I BANC DE GERMOPLASMA DEL JARDÍ BOTÀNIC CONVENI ICUB
  Barcelona PROJECTE DE NOU MERCAT MUNICIPAL DE SANT ANDREU AJUNTAMENT
  Barcelona PROJECTES DE MOBILITAT PER LA BICICLETA A LA ZONA FRANCA
  Barcelona VIA CICLABLE ENTRE BARCELONA I ESPLUGUES DE LLOBREGAT CONVENI AMB
  Barcelona PARC DE CAN RIGAL. MILLORES EQUIPAMENT I VEGETACIÓ
  Barcelona NOVA MEGAFONIA INTEL·LIGENT I WIFI A LES PLATGES AJUNTAMENT
  BEGUES
  Begues CAMÍ D'ACCÉS A L'INSTITUT I RIERA DE CAN FIGUERES PSG
  Begues ROTONDA CARRER AGRICULTURA PLA D'INVERSIONS 16-19
  Begues NOUS VESTIDORS, BAR I SALA SOCIAL AL CAMP DE FUTBOL AJUNTAMENT
  Begues CAL PURRÓS AJUNTAMENT
  Begues FASE I DE LES ZONES III I IV DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE LA VALL D'EN JOAN OBRES D'EMERGÈNCIA
  Begues MILLORA DE LA PERMEABILITAT PER A VIANANTS A LA ROTONDA CAL VIDU, FASES II i III ALTRES
  Begues PROJECTE DE CONNEXIÓ DEL BARRI MAS FERRER AMB EL NUCLI URBÀ AJUNTAMENT
  Begues NOU PARC METROPOLITÀ DE LA COSTETA A LA PARELLADA PACTE + PSG
  Begues PROJECTE DE RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA I CLAUSURA DE LES FASES III i IV DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE LA VALL D'EN JOAN AMB
  CASTELLBISBAL
  Castellbisbal CARRER MAJOR PACT
  Castellbisbal DOCTOR LLARC PACT
  Castellbisbal ACCÉS AL RIU LLOBREGAT PACT
  Castellbisbal RECUPERACIÓ DE LA MASÍA DE CAN PEDREROL DE DALT. AJUNTAMENT
  Castellbisbal CARRERS ORIENT, SANT MARC, MIQUEL BLANC I PLAÇA DEL SOL PACTE
  Castellbisbal PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA LLUNA AJUNTAMENT
  Castellbisbal MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DE L'ERMITA AMB
  CASTELLDEFELS
  Castelldefels INSTITUT VALÈRIA HALINÉ PACT
  Castelldefels NOU PASSEIG MARÍTIM TRAM III. VEGETACIÓ I ENLLUMENAT PACT
  Castelldefels PLA DE REURBANITZACIÓ DE CARRERS (CERVANCES FASE 1 I ANDALUSIA) PACTE
  Castelldefels PROJECTES DE MILLORA DE CARRERS (Av dels Banys, Mansió, Cervantes fase II)
  Castelldefels REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN ROCA DE BAIX PACTE
  Castelldefels PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PASSEIG MARITIM TRAM II ALTRES
  Castelldefels PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLAÇA CASTELL PACTE
  Castelldefels PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/GENERALITAT
  Castelldefels MILLORES D'EQUIPAMENTS, ACCESSOS I CAMINS AL PARC DEL CASTELL PACTE
  CERDANYOLA DEL VALLÈS
  Cerdanyola del Vallès COBRIMENT DE LES PISTES ESPORTIVES CAN XARAU PACTE
  Cerdanyola del Vallès PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CAN XARAU 1 FASE AJUNTAMENT
  Cerdanyola del Vallès REMODELACIO DE LA FAÇANA I ACCES NOU DEL MERCAT DE LES FONTETES PACTE
  Cerdanyola del Vallès CARRER MONTFLORIT AJUNTAMENT
  Cerdanyola del Vallès MILLORES EN L'ACCESSIBILITAT I ALTRES AL PARC DEL TURONET. PACTE
  CERVELLÓ
  Cervelló ACCESSSIBILITAT A LA LLAR D'INFANTS A LA PLAÇA DEL MESTRE PACTE
  Cervelló REHABILITACIÓ DEL GUAL AL CAMÍ DE LA RESCLOSA DE LA RIERA PSG
  Cervelló ORDENACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA I NOU SKATE PARK PACTE
  Cervelló MILLORES DEL PARC DE LA TIMBA FASE I I FASE II AMB
  Cervelló PROJECTE DE LA FASE II DEL PARC DE LA TIMBA I PASSERA SOBRE LA RIERA AJUNTAMENT
  Cervelló PROJECTES DE SANEJAMENT DELS NUCLIS DE CAN PAULET, CAN RAFAEL, CAN VIDAL I LES ROVIRES ALTRES,AMB
  CORBERA DE LLOBREGAT
  Corbera de Llobregat CONSOLIDACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL AJUNTAMENT
  Corbera de Llobregat PROJECTE DEL CARRER RAFAMANS PACTE
  Corbera de Llobregat PROJECTE DEL PARC DE LA RODA
  Corbera de Llobregat TEMPLET I MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DE LES PALMERES
  CORNELLÀ DE LLOBREGAT
  Cornellà de Llobregat BIBLIOTECA DE FONTSANTA-FATJÓ PACTE
  Cornellà de Llobregat BIBLIOTECA AL BARRI DE L'ALMEDA PACTE
  Cornellà de Llobregat AVANTPROJECTE DEL CASAL DE LA MEMÒRIA A CAN MARAGALL AT
  Cornellà de Llobregat ESCOLA DE MÚSICA A CAN BAGARIA-FASE I i II PACTE
  Cornellà de Llobregat REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA PISCINA DE CAN MILLARS PACTE
  Cornellà de Llobregat REURBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DELS ALPS I PARC DE ROSA SENSAT PACTE
  Cornellà de Llobregat REORDENACIÓ DE L'AVINGUDA PABLO PICASSO AJUNTAMENT
  Cornellà de Llobregat PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CARRER AVELLANER AJUNTAMENT
  Cornellà de Llobregat PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ESPAI VERD DEL CARRER MONTSERRAT ROIG AJUNTAMENT
  Cornellà de Llobregat PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET AJUNTAMENT
  Cornellà de Llobregat PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/ajuntament/GENERALITAT
  Cornellà de Llobregat MILLORA DELS NOUS PARCS METROPOLITANS DEL CANAL DE LA INFANTA I CAN CORTS
  Cornellà de Llobregat SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES
  EL PAPIOL
  El Papiol REURBANITZACIÓ DELS CARRERS MAJOR, ABAT ESCARRÉ I LA PÇA DE L'ESGLÈSIA PACTE
  El Papiol PROJECTE DE CONNECTIVITAT ENTRE EL PARC DE COLLSEROLA I EL PARC AGRARI PSG
  EL PRAT DE LLOBREGAT
  El Prat de Llobregat ENTORNS DEL PONT NELSON MANDELA PSG
  El Prat de Llobregat CAMÍ DE LA BUNYOLA PLA D'INVERSIONS 16-19
  El Prat de Llobregat REHABILITACIO DEL CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH (c/LO GAITER) AJUNTAMENT
  El Prat de Llobregat CARRERS TORTOSA I GIRONA PACTE
  El Prat de Llobregat VORERA DE LA RONDA SUD AL SEU PAS PEL PARC NOU AJUNTAMENT
  El Prat de Llobregat JARDINS JOAN SALVAT PAPASSEIT PACTE
  El Prat de Llobregat ROTONDA ENTRE L'AV. DEL REMOLAR I L'AV. DE L'ONZE DE SETEMBRE PACTE
  El Prat de Llobregat NOU PARC METROPOLITÀ DEL RIU I MILLORES AL PARC NOU AJUNTAMENT
  ESPLUGUES DE LLOBREGAT
  Esplugues de Llobregat PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PONT AMB
  Esplugues de Llobregat Barcelona PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'AVINGUDA ESPLUGUES AT
  Esplugues de Llobregat TEATRE AUDITORI AJUNTAMENT
  Esplugues de Llobregat VIA CICLABLE ENTRE BARCELONA I ESPLUGUES DE LLOBREGAT PACTE
  Esplugues de Llobregat CARRER SEVERO OCHOA PACTE
  Esplugues de Llobregat MILLORES ALS PARCS METROPOLITANS DE CAN VIDALET I DE LA SOLIDARITAT AMB
  GAVÀ
  Gavà CARRER BERTRAN I GÜELL PACT
  Gavà POLIESPORTIU MARCEL·LI MORAGAS FASES 2 i 3 PACTE
  Gavà REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE LA UNIÓ DE COOPERADORS PACTE
  Gavà CRITERIS D'ORDENACIÓ DE GAVÀ MAR AT
  Gavà PROJECTE AL CARRER BARCELONA AJUNTAMENT
  Gavà PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/ajuntament/GENERALITAT
  L'HOSPITALET
  Hospitalet de Llobregat CONSOLIDACIÓ CAN TRINXET: NOU TANCAMENT I MILLORES DE LA NAU LATERAL PACT
  Hospitalet de Llobregat MILLORES AL CAMP DE FUTBOL DEL GORNAL PACT
  Hospitalet de Llobregat MILLORES A LA PISTA ATLETISME PACT
  Hospitalet de Llobregat REHABILITACIÓ FAÇANA DE L'ANTIC EDIFICI DE CORREUS PACTE
  Hospitalet de Llobregat NOVA ÀREA DE JOCS INCLUSSIUS AL PARC DE LES PLANES PACTE
  Hospitalet de Llobregat MILLORA D'EDIFICIS MPALS (ESCOLA DE MÚSICA, CASALS CAN SERRA, BELLVITGE, ...) PACTE
  Hospitalet de Llobregat MILLORES DE L'ESPAI PÚBLIC: Vorera J. Tarradellas, Rbla de la Marina, Vergara, .... PACTE
  Hospitalet de Llobregat CARRER SEVERO OCHOA PACTE
  Hospitalet de Llobregat MILLORES ALS PARCS DE CAN BUXERES I DE LES PLANES AMB/ AJUNTAMENT
  LA PALMA DE CERVELLÓ
  La Palma de Cervelló NOU PARC METROPOLITÀ DE L'ERMITA DEL PLA DE SANT JOAN PACT
  La Palma de Cervelló CAMÍ DE VIANANTS ENTRE CAN VIDAL I EL NUCLI URBÀ PACTE
  MOLINS DE REI
  Molins de Rei MILLORES A LA PLANTA DE TRIATGE AMB
  Molins de Rei REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DEL MOLÍ I NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL PACT
  Molins de Rei POLIESPORTIU RICARD GINEBREDA, fases 1B, II i III PACT
  Molins de Rei CAMÍ DEL RIU LLOBREGAT, Fase II AMB/ AJUNTAMENT
  Molins de Rei REFORMA DE L'AV. DE BARCELONA I AV. DE VALÈNCIA PACTE
  Molins de Rei PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL MOLÍ FASE 1 PACTE
  Molins de Rei GUAL INUNDABLE AL RIU LLOBREGAT AMB/ AJUNTAMENT
  MONTCADA I REIXAC
  Montcada i Reixac MILLORA DE LA CONECTIVITAT AL BARRI DE MAS RAMPINYO PACTE
  Montcada i Reixac REMODELACIÓ D'UN TRAM DE L'ANTIGA CTRA. N-150 , Fase I PACTE
  Montcada i Reixac ROTONDA DE LA N-150 A LA CRUÏLLA AMB LA CARRETERA DEL CEMENTIRI ALTRES
  Montcada i Reixac ROTONDA PER ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAN CUIÀS ALTRES
  Montcada i Reixac MILLORES AL NOU PARC METROPILITÀ DE LA LLACUNA I AL DE LES AIGÜES AMB
  MONTGAT
  Montgat PLAÇA DE LA VILA I ENTORNS PACT
  Montgat PROJECTE DEL FRONT MARÍTIM DE MONTGAT ÀMBIT LA LLOTJA FASE 2 PACTE
  Montgat MILLORES AL PARC DEL TRAMVIA AMB
  PALLEJÀ
  Pallejà REFORMA DE LES PISTES EXTERIORS DEL CONJUNT POLIESPORTIU PACTE
  Pallejà COBERTA PER A LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA PACTE
  Pallejà PROJECTE DE REMODELACIO DEL CARRER BELLAVISTA DES DEL NUM. 49 AL 87 AL BARRI DE FONTPINEDA AJUNTAMENT
  Pallejà MILLORES AL PARC DE LA MOLINADA AMB
  RIPOLLET
  Ripollet ROTONDA CARRER BALMES
  Ripollet AVANTPROJECTE DEL NOU ARXIU MUNICIPAL
  Ripollet REHABILITACIÓ I MILLORES EN EL CENTRE CULTURAL PACTE
  Ripollet PROJECTE REMODELACIÓ INTEGRAL DEL COMPLEX DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL AT
  Ripollet REMODELACIÓ DEL CARRER DEL CALVARI (FASE 2) PACT
  Ripollet MILLORES AL PARC METROPOLITÀ DELS PINETONS. TORRENT TORTUGUER I NOU SKATE PACTE
  Ripollet MILLORES AL PARC METROPOLITÀ D'EN MASSOT. AMB
  SANT ADRIÀ DE BESÒS
  Sant Adrià de Besòs FAÇANA VERDA DEIXALLERIA
  Sant Adrià de Besòs BARRI BESÒS Fase III
  Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE 2A FASE DE CAN RIGALT AJUNTAMENT
  Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI BESÒS AJUNTAMENT
  Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE REFORMA DEL COMPLEX ESPORTIU DEL BESÒS AJUNTAMENT
  Sant Adrià de Besòs PROJECTE DEL CASAL DE LA DONA, 2A FASE AJUNTAMENT
  Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE TANCA DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA IMMIGRACIÓ DE CATALUNYA AJUNTAMENT
  Sant Adrià de Besòs REURBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DE LA RAMBLETA PACTE
  Sant Adrià de Besòs PLA DE MILLORES DE CARRERS (Barcelona, Pereda, València, Lleida, Tarragona) AJUNTAMENT
  Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE MILLORA URBANA AL c DE CARMEN AMAYA I PONT DELS PASSADORS
  Sant Adrià de Besòs PROJECTES DE CARRERS (PLATJA, TRAMUNTANA, J.ROYO I ST OLEGUER)
  Sant Adrià de Besòs MILLORES I AULA AMBIENTAL AL PARC METROPOLITÀ DEL LITORAL AMB
  SANT ANDREU DE LA BARCA
  Sant Andreu de la Barca ENTORN FLUVIAL AMB/ AJUNTAMENT
  Sant Andreu de la Barca PASSAREL·LA PER CONNECTAR EL CARRER ANOIA AMB EL PARC CENTRAL PACTE
  SANT BOI DE LLOBREGAT
  Sant Boi de Llobregat PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/ajuntament/GENERALITAT
  Sant Boi de Llobregat REHABILITACIÓ DEL PALAU MARIANAO (AMPLIACIÓ FASE I) AJUNTAMENT
  Sant Boi de Llobregat MILLORA DE L'ENTORN D'EQUIPAMENTS DE LA PARELLADA PACT
  Sant Boi de Llobregat CIUTAT COOPERATIVA FASES 2.1 I 2.2 i PROJECTES SECTORS B, C i D PACTE
  Sant Boi de Llobregat PROJECTE DE LA RONDA DE SANT RAMON ALTRES
  Sant Boi de Llobregat REURBANITZACIÓ C FRANCESC MACIÀ FASE 2 AJUNTAMENT
  Sant Boi de Llobregat MILLORES ACCESSIBILITAT CICLISTA AL PARC DE CAN DUBLER I CONNEXIÓ ENTRE PLAÇA AJUNTAMENT I ANELLA VERDA
  Sant Boi de Llobregat MIRADORS, MILLORES I PROJECTE DE NOVA PISCINA I LLAC BANYABLE AL PARC METROPOLITÀ DE LA MUNTANYETA AJUNTAMENT/ AMB
  Sant Boi de Llobregat PROJECTE DE LA PLAÇA DE LA REPUBLICA (MERCAT DE LA MUNTANYETA) AJUNTAMENT
  Sant Boi de Llobregat PROJECTE DE LA ROTONDA ENTRE L'AV. SALVADOR SEGUI I L'AV. ARAGÓ PACTE
  Sant Boi de Llobregat ROTONDA ENTRE L'AV. SALVADOR SEGUI I EL C. DEL GENERAL PRIM PACT
  SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
  Sant Climent de Llobregat VIA CÍVICA
  Sant Climent de Llobregat BIBLIOTECA A CA L'ALTISENT PACTE I ALTRES
  Sant Climent de Llobregat PROJECTE DEL PARC METROPOLITÀ DEL TORRENT I ENTORNS DE CA L'ALTISENT PSG
  SANT CUGAT DEL VALLÈS
  Sant Cugat del Vallès PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'AVDA CERDANYOLA AJUNTAMENT
  Sant Cugat del Vallès NOU PARC METROPOLITÀ AL BOSC DE VOLPELLERES, Fase I i PROJECTE fase II PACTE
  Sant Cugat del Vallès PLAÇA MIQUEL OLIVELLA AL BARRI DE LA FLORESTA AJUNTAMENT
  Sant Cugat del Vallès PLAÇA DEL CENTRE AL BARRI DE LA FLORESTA AJUNTAMENT
  SANT FELIU DE LLOBREGAT
  Sant Feliu de Llobregat PASSAREL·LA A LA RIERA COMERÇ PLA D'INVERSIONS 16-19
  Sant Feliu de Llobregat CASAL DE JOVES DE SANT FELIU DE LLOBREGAT PACTE
  Sant Feliu de Llobregat PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CENTRE CIVIC DEL BARRI ROSES AJUNTAMENT
  Sant Feliu de Llobregat REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PLA I CARRER JAUME RIBAS AJUNTAMENT
  Sant Feliu de Llobregat CRUÏLLA DEL CARRER ROSES AMB EL CARRER JOSEP RICART AJUNTAMENT
  Sant Feliu de Llobregat CARRER DOCTOR BRUGAROLES AJUNTAMENT
  Sant Feliu de Llobregat MILLORA DE MOBILITAT: CARRER DE L'ARMENTERA I PROJECTE DE CONNEXIÓ ZONA POLÍGON INDUSTRIAL
  Sant Feliu de Llobregat REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FRANCESC MACIÀ i DE LA PLAÇA RAFAEL ALBERTI AJUNTAMENT
  Sant Feliu de Llobregat GUAL INUNDABLE AL RIU LLOBREGAT
  Sant Feliu de Llobregat MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DEL LLOBREGAT
  SANT JOAN DESPÍ
  Sant Joan Despí PISTES DE PÀDEL TENNIS PACTE
  Sant Joan Despí CONSTRUCCIÓ DELS TANCAMENTS DE DUES FAÇANES AL POLIESPORTIU UGALDE AJUNTAMENT
  Sant Joan Despí PROJECTE DE LES PISTES DE PADEL AL COMPLEX ESPORTIU FRANCESC CALVET AJUNTAMENT
  Sant Joan Despí PROJECTE DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN AT
  Sant Joan Despí AMPLIACIÓ I REFORMA DEL POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO AJUNTAMENT
  Sant Joan Despí VESTIDORS AL POLIESPORTIU DEL MIG AJUNTAMENT
  Sant Joan Despí PLA DE MILLORA DE CARRERS ( BON VIATGE, MAJOR, RIUS I TAULET, ST PANCRAÇ, ST FRANCESC DE SALES, PASSEIG DE MALUQUER, INDÚSTRIA...).... AMB I AJUNTAMENT
  Sant Joan Despí MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL C/ BALTASAR D'ESPANYA AJUNTAMENT
  Sant Joan Despí PROJECTE DE MILLORES DEL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE AJUNTAMENT
  Sant Joan Despí PROJECTE DE LA ZONA VERDA-AV. DE BARCELONA AJUNTAMENT
  Sant Joan Despí SOTERRAMENT DE LÍNIES D'ALTA TENSIÓ AMB I AJUNTAMENTS
  Sant Joan Despí MILLORES EQUIPAMENT I VEGETACIÓ DEL PARC METROPOLITÀ DE LA FONTSANTA AMB I AJUNTAMENT
  SANT JUST DESVERN
  Sant Just Desvern PLA DE CARRERS: CARRER PONT, DE LA CREU, ANSELM CLAVÉ, DOS DE MAIG, BALMES, FONT, PONCE DE LEÓN PLA D'INVERSIONS 16-19
  Sant Just Desvern PROJECTE DE DEIXALLERIA VERDA, Fases I i II AJUNTAMENT
  Sant Just Desvern ESTUDI PREVI DEL CORREDOR VERD TORREBLANCA-COLLSEROLA AT
  Sant Just Desvern ESTUDIS DE LA MILLORA HIDÀULICA, RIERA DE SANT JUST AT
  Sant Just Desvern MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DEL MIL·LENARI I AL DE LA FONTSANTA AMB
  SANT VICENÇ DELS HORTS
  Sant Vicenç dels Horts MILLORES A LA CARRETERA BV2002, fases i i II PACT
  Sant Vicenç dels Horts PARC DEL MAMUT VENUX PACT
  Sant Vicenç dels Horts CENTRE CULTURAL I CÍVIC PACTE
  Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DEL NOU CENTRE CIVIC AL BARRI DE LA GUARDIA AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DE LA NOVA SEU DE LA POLICIA LOCAL A CAN COLL AT
  Sant Vicenç dels Horts REHABILITACIÓ DE CAN COMAMALA AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DE REHABILITACIÓ EDIFICI MUNICIPAL CAN ARAGALL AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts CARRERS JACINT VERDAGUER I BARCELONA AT
  Sant Vicenç dels Horts URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL LLARGARUT AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DE L'AVINGUDA MARE DE DEU DE LA MERCE AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DEL NOU ACCÉS A L'ANTIC EDIFICI DELS SALESIANS AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts ZONA VERDA SITUADA AL C. CLAVEROL, ENTRE ELS CARRERS SANTA CLARA AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts PLA DE CARRERS I CAMINS: CAMI VIES ADIF I CARRERS FUNDADORS, BRUC, PIO BAROJA I WALT DISNEY I PROJECTE DEL CARRER JACA AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts XARXA CICLABLE A LA CARRETERA BV2002 I CARRERS DEL CASC URBÀ, ÀMBIT C1 i A1 AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DELS JARDINS DEL MOLI DELS FRARES AJUNTAMENT
  Sant Vicenç dels Horts GUAL INUNDABLE AL RIU LLOBREGAT AMB
  Sant Vicenç dels Horts MILLORES ACCESOS I EQUIPAMENT AL PARC METROPOLITÀ DEL PI GROS AJUNTAMENT
  SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
  Santa Coloma de Cervelló APARCAMENT A L'ENTORN DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PACTE
  Santa Coloma de Cervelló AMPLIACIÓ DEL PARC METROPOLITÀ DE CAN LLUC. FASES 1 I 2 PACTE
  SANTA COLOMA GRAMENET
  Santa Coloma de Gramenet MILLORES AL PARC METROPOLITÀ DE CAN ZAM fases I i II AMB
  Santa Coloma de Gramenet AULA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL PARC DE CAN ZAM AJUNTAMENT
  Santa Coloma de Gramenet PLA DE CARRERS: Sardana, Còrdova, Mozart, Sant Lluís, Av. Banús, Pompeu Fabra, passatge Xiprer, plaça Baró PACT
  Santa Coloma de Gramenet PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC: Av. Sanatori, carrer Bruc, Rbla Sant Sebastià, Victor Hugo, UA1 del PERI STA COLOMA VELLA II, Anselm del Riu, plaça Alfons Comín, escales mecàniques als carrers Mallorca, Còrdova i Cabrera,
  Santa Coloma de Gramenet JARDINS BALANDRAU PACT
  Santa Coloma de Gramenet PL. MEDITERRANIA 2ª F PACT
  Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE REFORMA I MILLORES DE L'EQUIPAMENT D'ARXIU I BIBLIOTECA CENTRAL AJUNTAMENT
  Santa Coloma de Gramenet REHABILITACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA CIBA I TRANSFORMACIÓ EN EQUIPAMENT DE NOUS USOS SOCIALS, SOLIDARIS I FEMINISTES, FASES I i II AJUNTAMENT
  Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL NOU AJUNTAMENT
  Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DEL CENTRE DE FORMACIÓ GRAMEIMPULS AL RECINTE ESPERIT SANT, fase II AJUNTAMENT
  Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE REPARACIÓ ESTRUCTURAL DEL PONT DE LA BV-5011 AJUNTAMENT
  Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DELS ENTORNS DEL MUSEU TORRE BALLDOVINA I DEL MOLI D'EN RIBÉ AJUNTAMENT
  Santa Coloma de Gramenet PASSEIG LLORENÇ SERRA F2 I PONT VELL I PASSEIG SALZEREDA F1 i F2 AJUNTAMENT
  Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE L'ESPAI LLIURE DE L'ANTIGA ESCOLA SANT JUST I CARRERS ADJACENTS AJUNTAMENT
  Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL PARC DEL MOLINET AT
  TIANA
  Tiana CARRER MATAS DES DEL CARRER CASTELLAR FINS A LA PLAÇA DE LA VILA PACTE
  Tiana CARRIL BICI DE CONNEXIÓ DE TIANA A L'ESTACIÓ DE TREN AJUNTAMENT
  Tiana MILLORES I EQUIPAMENTS AL PARC METROPOLITÀ DEL TRAMVIA. AMB
  TORRELLES
  Torrelles de Llobregat PROJECTE D'ACCESSIBILITAT A TRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS AJUNTAMENT
  Torrelles de Llobregat MILLORES CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AJUNTAMENT
  Torrelles de Llobregat PROJECTE DE CONNEXIÓ PEATONAL ENTRE CAN COLL I LA ZONA ESCOLAR AJUNTAMENT
  VILADECANS
  Viladecans PROJECTE DE NOU EQUIPAMENT CULTURAL I ESPORTIU A CAN GINESTAR
  Viladecans 3ª FASE REMODELACIÓ CARRERS BARRI SALES PACTE
  Viladecans PROJECTE DE MILLORA DEL PARC DE TORRE-ROJA
  Viladecans IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI A L'ANTIGA C-31 (ACCÉS A LA T1 DE L'AEROPORT) AJUNTAMENT
  Viladecans PROJECTE DE REMODELACIÓ DELS JARDINS MAGDALENA MODOLELL PACTE
  Viladecans PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/ajuntament/GENERALITAT
  Viladecans PARC DE CAN GINESTAR, NOVA INCORPORACIÓ A LA XARXA METROPOLITANA DE PARCS AMB
  VARIS
  Varis NOVA SENYALITZACIÓ DE LES PLATGES METROPOLITANES AMB
 • Comunicació
  EL Pla d'actuació metropolità (PAM) 2015-2019 determina que cal impulsar la política comunicativa corporativa amb l'objectiu de fixar el posicionament de la institució i millorar-ne el grau de coneixement entre la ciutadania. Aquest propòsit, recollit en el Pla de comunicació corporativa del mandat, s'ha traduït en els següents objectius de comunicació:

  • Visualitzar l'administració metropolitana i consolidar-ne el posicionament.
  • Apropar la institució a la ciutadania, informar-la i fer-la participar dels projectes, serveis i ajudes socials centrals del mandat de l'AMB.
  • Posar en valor el territori: Metròpolis Barcelona.
  Per tal d'aconseguir posicionar, donar a conèixer i apropar la institució a la ciutadania s'ha determinat quines línies d'intervenció i eixos del PAM caldria focalitzar i comunicar, i així evitar la dispersió tant dels missatges com dels recursos.

  Les línies de treball i l'estratègia de comunicació que s'han desplegat per aconseguir els objectius marcats han estat:

  • Seguir desenvolupant la identitat corporativa i arquitectura de marca de l'AMB, i reflectir-la en totes les seves competències i serveis. Aquest punt ha estat molt rellevant, ja que s'ha acompanyat els equips tècnics en la creació del nom dels serveis i les infraestructures, se n'ha dissenyat la part formal i s'han implementat al territori. El resultat ha estat l'increment de la presència i visibilitat de l'administració a la metròpolis de Barcelona. Per a cada projecte s'ha desenvolupat el corresponent manual d'identitat corporativa.

  Els projectes més rellevants han estat:


  • 2015: La identificació de totes les flotes de vehicles elèctrics i híbrids; i per a la xarxa de parcs metropolitans, el disseny de les Jugatecambientals.

  • 2016: Les rondes de Barcelona i la nova infraestructura per a bicicletes Bicivia.

  • 2017: El projecte Mobilitat sostenible, que inclou la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona (ZBE BCN), els aparcaments d'intercanvi, el cotxe compartit i els punts de recàrrega ràpida (electrolineres).

  • 2018: Les fotolineres i els aparcaments BiTiBi (Bicibox d'alta capacitat).

  • 2019: El nou servei de bicicleta elèctrica compartida e-Bicibox, i l'app Aparcament Metropolità.


  Manuals d'identitats corporatives


  En aquest mandat s'ha treballat fermament en les següents línies d'intervenció:

  • La lluita contra la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic. Destaca la iniciativa de l'AMB, l'any 2016, d'impulsar un protocol de comunicació als mitjans, els ajuntaments metropolitans i la ciutadania en cas d'avís preventiu i episodis de contaminació atmosfèrica per NO2.

  Aquest projecte ha derivat en el posterior desenvolupament, l'any 2018, de manera conjunta amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, d'un protocol de comunicació amb sistema d'alertes als mitjans de comunicació i la ciutadania que s'activa en menys de 24 hores, en cas d'avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2 o PM10, amb les pertinents recomanacions o restriccions.

  També s'ha iniciat una intensa relació amb els periodistes i meteoròlegs dels mitjans de comunicació del territori per informar dels temporals amb afectació al litoral metropolità.


  • Impuls de la mobilitat sostenible, amb especial atenció al desenvolupament d'infraestructures i serveis per potenciar la presència de la bicicleta com a mitjà de transport urbà diari (Bicivia, Bicibox i e-Bicibox, BiTiBi, subvencions per a compra de bicicleta elèctrica), així com el desenvolupament del bus metropolità d'altes prestacions, amb dos nous serveis (AMB Exprés i AMB Metrobús) i la presentació del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU).

  • Polítiques de combat a les desigualtats, desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible. Polítiques d'ocupació, Pla de polígons.

  • Fer valer els sistemes naturals i els espais lliures (xarxa de parcs metropolitans, litoral metropolità i espais fluvials) com a grans connectors de la biodiversitat del sistema i generadors de la infraestructura verda metropolitana.

  • Informar dels reptes que té la metròpolis en la recollida i el tractament dels residus. També s'ha presentat el PREMET25.

  • Nous models energètics: Pla clima i energia 2030.

  Cal destacar que en aquest mandat s'han anat generant regularment notícies i reportatges en format vídeo, que s'han distribuït tant pel canal YouTube com en newsletters i xarxes socials amb perfils de l'AMB.

  En aquest mandat, l'any 2018, també s'ha establert un canal de relació amb els mitjans de comunicació i periodistes a través de la xarxa social Twitter (@premsaAMB), que actualment compta amb 922 seguidors.

  Producció gabinet de premsa


  2015 2018
  Notes de premsa 110 133 20,90%
  Articles i notícies web 185 384 107,56%
  Rodes de premsa 42 33 -21,42%
  Vídeos - 44 -
  Tuits twitter (periodistes) - 330 -
  Articles publicats 177 367 107,34%
  Peticions mitjans 26 91 250,00%

  La dinamització del gabinet de premsa ha comportat un augment considerable de les peticions fetes pels mitjans de comunicació, i evidencia que l'AMB es va constituint com un referent en les seves competències. La tipologia de les demandes més habituals són: participació en alguna taula de debat; entrevistes i declaracions de polítics o referents tècnics; rodatges per emetre documentals o reportatges sobre els nostres serveis, i peticions d'informació per fer reportatges sobre les nostres competències o serveis.

  Protocol de comunicació d'avís preventiu per episodi de contaminació atmosfèrica
  Servei de premsa

  En aquest mandat s'ha proposat prioritzar en tres línies de comunicació específiques: la qualitat de l'aire (lluita contra la contaminació atmosfèrica), residu zero (individualització del sistema de recollida), i el canvi energètic. Aquest fet determina ser coherents amb l'estratègia de no dispersió i apostar per temàtiques diferenciadores de la institució  iamb una connexió directa amb la lluita contra el canvi climàtic i convertir la metròpolis Barcelona en un territori sostenible i amb alta qualitat de vida. 

  Tots aquests projectes i actuacions tenen en comú que requereixen la implicació i un canvi d'hàbits per part de la ciutadania. És per això que s'ha desenvolupat un lema que estigui present en totes les campanyes: "Canviar d'hàbits és tan important com l'aire que respires", i un lloc web on el ciutadà pugui trobar tota la informació rellevant per dur a terme aquest canvi de comportament:
  www.canvidhabits.com

  Pel que fa a l'eix de la qualitat de l'aire, des del 2016 s'ha impulsat una campanya anual transversal i multimèdia, per tal de mitigar la contaminació atmosfèrica al territori.

  L'any 2016, l'AMB es va centrar en una acció de sensibilització i informació dels alts nivells de contaminació que patia el territori; l'any 2017 es van anunciar les restriccions de circulació per als vehicles contaminants a les zones de baixes emissions de les rondes de Barcelona, en cas d'avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica, i l'any 2018 es va anunciar que aquestes restriccions també afectaven les motos.


  Pel que fa al canvi energètic, a finals de l'any 2018 es va constituir la nova comercialitzadora energètica metropolitana Barcelona Energia, que va iniciar les seves accions comunicatives.