Habitatge

Edifici d'habitatges

Fins a 2.800 nous habitatges públics en una cinquantena de promocions s'han gestionat durant el mandat 2015-2019, en què s'ha impulsat una estratègia d'habitatge amb la coordinació de tots els agents implicats en el territori per unificar criteris. La inversió efectuada per l'IMPSOL ha estat de 120,6 milions d'euros, i el manteniment dels plans de suport a les empreses municipals d'habitatge ha representat una inversió de 10,3 milions d'euros. En aquests quatre anys de gestió destaca la creació de l'operador metropolità d'habitatge públic i també, la creació de l'Observatori metropolità de l'Habitatge com a instruments d'actuació de la política metropolitana d'habitatge.

L'acord de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al mandat 2015-2019, signat en data 23 de juliol de 2015, té com a objectiu sectorial promoure polítiques públiques d'habitatge social d'abast metropolità.

D'acord amb els antecedents, l'AMB ha elaborat i aprovat un document de directrius de la política metropolitana d'habitatge 2016-2019, en el qual s'estableixen les eines i les estratègies que han de permetre dur a terme la consecució dels objectius fixats pel mandat polític.

L'AMB exerceix competències en polítiques de sòl i habitatge d'acord amb el que estableix la seva Llei de creació (Títol III, art. 36). Correspon a l'AMB definir polítiques metropolitanes de sòl i habitatge destinades a garantir la solidaritat intermunicipal, la suficiència i la viabilitat econòmica d'aquestes polítiques, així com garantir el dret constitucional a l'habitatge i el compliment dels principis establerts per l'article 3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005.

Igualment correspon a l'AMB fer tasques d'ordenació territorial per a la destinació de sòl a usos industrials i terciaris, impulsar promocions d'habitatge assequible i construcció d'equipaments públics sota comanda dels municipis metropolitans i altres que pugui rebre en delegació per conveni o per via consorcial.