Espai públic

Espai públic

Fa més de trenta anys que l'Àrea Metropolitana de Barcelona aposta fermament per l'espai públic de qualitat com a eina fonamental de vertebració i democratització del territori. L'espai públic és el lloc de la trobada social per antonomàsia, de la participació ciutadana, i és, també, l'aparador dels conflictes socials. Davant les exclusions, la fragmentació social i les desigualtats urbanes que ha deixat la crisi i els períodes d'austeritat posteriors, ens reafirmem en l'objectiu de continuar fent possible el dret a la ciutat metropolitana.

En aquests darrers anys s'han viscut molts canvis, s'han superat moments històrics exigents i s'han encarat les adversitats com a oportunitats. L'estratègia ha estat ferma: treballar sense descans per mantenir el compromís de projectar i construir una metròpolis amable i habitable per a tothom, una ciutat de ciutats que integra i vol donar la mateixa qualitat a tots els seus equipaments, parcs, carrers, places i infraestructures.

El període 2015-2019 s'ha caracteritzat per una millora evident en els programes per gestionar els projectes i les obres, amb nous instruments com el gestor de projectes, el BIM, la nova metodologia de projectes, l'especialització en DO, i la implementació del software TCQ i del protocol de sostenibilitat.

La coordinació amb altres àrees de l'AMB ha augmentat i s'ha consolidat, de manera que la Direcció de Serveis de l'Espai Públic (DSEPU) actua ja com a oficina tècnica en la majoria de projectes i obres de l'AMB. Cal esmentar la consolidació dels encàrrecs de projectes del cicle de l'aigua, de residus, de mobilitat i de cooperació internacional i la coordinació amb la Direcció de Serveis d'Urbanisme per als grans projectes de transformació urbana, com la C-245, la C-31 i la B-23. També s'ha incrementat el nombre de plans amb participació d'una o més àrees, com el Pla de millora del paisatge (anomenat PSG), el Pla de polígons d'activitat econòmica, el Pla de barris, les inversions pròpies de l'AMB a la xarxa de parcs metropolitans i, darrerament, el FEDER de Patrimoni, que se sumen al PACTE (Programa d'actuació de cohesió territorial) i al PAMUS (Programa d'actuacions de millora urbana i social) habituals.

Si haguéssim de resumir les dades destacables de la feina feta podríem assenyalar que, malgrat la crisi econòmica iniciada en mandats anteriors, els ajuntaments han volgut continuar millorant i intervenint en l'espai públic, tant cobert (equipaments) com descobert (carrers, places i urbanització). Així doncs, s'han rebut més de 400 peticions, amb un increment de les actuacions de millora de la mobilitat i de l'accessibilitat, i el consegüent augment dels quilòmetres de carrils bici i vies cíviques. De totes les peticions, més del 70% corresponen a projectes d'urbanització i la resta, a equipaments; d'aquest centenar aproximat de projectes d'equipaments, 80 són de rehabilitació i millora i només 20 són equipaments nous. Entre les diverses obres d'urbanització més del 50% corresponen a places i carrers, seguides del 10% dedicades a l'ampliació i millora de la xarxa metropolitana de parcs.

Pel que fa als plans d'inversions que hi ha disponibles per a l'execució de totes aquestes obres en aquest mandat, en referència al PACTE, dotat amb 110 milions d'euros (100 per a obres i 10 per a assistències), val a dir que el 97,5% ja està assignat a operacions concretes i només el 2,5% està encara pendent i a disposició dels 10 ajuntaments que encara tenen un saldo positiu. En referència al PAMUS, dotat amb 144 milions d'euros per a tot el mandat, només queden 26 milions pendents d'assignar; el 82% de fons ja assignats han permès als ajuntaments l'execució de 206 actuacions que se sumen a les actuacions fetes amb el PACTE.

De les 179 actuacions realitzades amb càrrec a aquest pla d'inversions, 109 són actuacions licitades per l'AMB i 70 han estat transferides als ajuntaments. Fins ara, la inversió generada ha estat de més de 132 milions i el nombre d'empreses adjudicatàries ha estat de 55.
 • Projectes i obres
  Les peticions rebudes i les feines pendents d'acabar de l'anterior mandat, han comportat, en relació amb els plans d'inversió, la redacció de 318 projectes i estudis. S'han executat i acabat 141 obres, i 108 més es troben en fase de licitació o execució. La inversió total és actualment de 182 milions d'euros, dels quals 53 milions corresponen a projectes redactats durant el mandat anterior i 129 milions pertanyen al mandat que ara finalitza. El pes de la rehabilitació i transformació (74%) és molt superior al de l'obra nova (26%) en tots els tipus de projecte.
  • Tipus d'actuacions
   L'espai públic vertebra el territori i li dona consistència i estructura interna. Les actuacions que l'AMB duu a terme en l'àmbit de l'espai públic s'integren en la infraestructura verda metropolitana i aporten la mateixa qualitat urbana al centre i a la perifèria, al conjunt i a cadascuna de les parts de la metròpolis.

   A continuació s'expliquen les principals actuacions realitzades durant aquest mandat, agrupades segons l'espai i la funció que tenen en el territori metropolità.
   • Espai públic exterior
    La xarxa ambiental i social d'espais oberts que connecten els parcs urbans amb els espais agrícoles i naturals és present al territori metropolità. L'AMB té la competència per gestionar més de 295 hectàrees de l'anomenada xarxa de parcs metropolitans (XPM): vegetació, mobiliari, instal·lacions, paviments i elements construïts.

    La DSEPU és responsable de tots els projectes i obres relacionats amb els parcs urbans de caràcter local i els parcs de la xarxa metropolitana. El nombre d'actuacions, de diferent caràcter i dimensió, realitzades en la xarxa de parcs metropolitans, ha superat les 500, si se sumen les dels plans d'inversions i les provinents de les partides de millora de PCEP.

    La xarxa de parcs segueix el compromís de dotar tots els ajuntaments amb almenys un parc metropolità. Això ha portat a incrementar el nombre de parcs des de 40 fins a 51, i s'ha arribat a una superfície total de 295 hectàrees. Només hi ha tres dels 36 municipis de l'AMB que no disposen encara de parc metropolità, tot i que a hores d'ara un s'està estudiant, un altre està en projecte i al tercer ha començat la fase de treballs. Com a actuació destacable cal esmentar el nou parc Joan Oliver a Badia del Vallès, que ha estat mereixedor del premi FAD.

    L'índex de satisfacció d'usuaris sobrepassa el valor 100 i la qualitat percebuda pels usuaris és de 7,4 sobre 10.

    Són obres destacades d'aquest mandat:
    Des del 1992, en què la ciutat de Barcelona es va obrir al mar, els vuit municipis litorals compten amb un equipament propi que en reforça la imatge de continuïtat, identitat i pertinença a un territori metropolità que transcendeix els límits municipals. L'AMB s'encarrega del manteniment de 30 km de platges i promou solucions que n'afavoreixen la preservació, entesa com un espai natural i públic.

    Les actuacions de manteniment segueixen una triple dinàmica: en primer lloc, la millora constant dels serveis i equipaments, a la qual, segons les enquestes, els ciutadans atorguen un 7,7 en l'índex de percepció de la qualitat i més del 100% en l'índex de satisfacció; en segon lloc, la construcció de nous trams de passeigs marítims en continuïtat lineal per aconseguir la connexió total, i en tercer lloc, la lluita contra la regressió de les platges, que resulta preocupant i que ha portat a iniciar els treballs d'un pla d'estabilització, i a un primer congrés sobre aquest tema (LitoMet).

    Cal destacar com a actuació la conclusió de la tercera fase del passeig marítim de Castelldefels.

    Amb l'objectiu de recuperar els rius i tornar-los a la ciutadania, a l'AMB s'han portat a terme un gran nombre d'intervencions que, sota un criteri d'economia de manteniment, han aconseguit que l'espai fluvial hagi deixat de ser la porta del darrere dels municipis per convertir-se en un espai natural de primer ordre, amb un valor ecològic i social capaç de vertebrar el territori metropolità.

   • Espai cobert
    Els equipaments, o espais públics coberts, garanteixen l'estat del benestar i asseguren la qualitat de vida metropolitana. En les últimes quatre dècades, la població de la metròpolis s'ha mantingut pràcticament estable mentre que el nombre d'equipaments s'ha triplicat. L'esforç de l'AMB s'ha centrat a articular els nous equipaments amb els ja existents i a potenciar la construcció d'equipaments plurifuncionals de proximitat.

    En aquest mandat, cal destacar el pes de les obres i projectes d'edificació en relació amb el total de projectes d'espai públic redactats, un pes que arriba a més del 25% en nombre d'actuacions i al 35% en termes de pressupost. Dins de les actuacions d'espai públic cobert –105 en total– 26 són d'obra nova (24,8%) i 79 de rehabilitació (75,2%). Aquest fet posa de relleu dues qüestions: la necessitat d'actualitzar el patrimoni existent, que va envellint d'una manera evident, i el manteniment d'una nova demanda, tant per la proximitat als serveis que volen els usuaris com per l'aparició de nous tipus d'espais públics coberts fins ara poc rellevants (vivers d'empreses, equipaments multifuncionals o deixalleries verdes, entre d'altres).

    Quant a les obres, 18 són nous edificis, amb una inversió total de prop de 27 milions d'euros, i 50 són obres de rehabilitació i millora, amb un pressupost de 35 milions d'euros. Pel que fa als tipus d'equipaments, l'ús esportiu continua sent el més important, amb un 26,7%. La resta es distribueix tal com es pot veure a la taula següent:

    Equipaments per ús 105 % % inversió
    Administratiu 13     12,38   4,04   
    Biblioteca 5,71   13,71   
    Altres usos culturals 11  10,48   15,57   
    Docent 6,67   14,60   
    Esportiu 28  26,67   20,10   
    Mercat 1,90   1,65   
    Social 10  9,52   11,53   
    Consolidació d'edificis 15  14,29   6,90   
    Instal·lacions en edificis 0,95   5,33   
    Altres 12  11,43   6,57   

    Són obres destacades d'aquest mandat:

   • Espais urbans i de mobilitat
    En un territori amb una població cada vegada més diversa, són clau les intervencions que generen espais públics flexibles capaços de garantir l'accessibilitat de tothom, millorar la convivència i preservar la cohesió social. L'AMB dissenya i construeix espais públics de qualitat per equipar de la mateixa manera el centre i la perifèria i articular l'espai urbà construït.

    Aquí es construeix el gruix de les actuacions de l'espai públic: 138 projectes o estudis realitzats i 122 obres, amb una inversió total de 76,5 milions d'euros.

    El conjunt de les actuacions es distribueixen per tipus de la manera següent:

    Places, carrers i rotondes (11+51+3)   65%
    Parcs i zones verdes 15%
    Carrils bici 11%
    Escales, ascensors i connectors 3%
    Ponts i passeres 1%
    Altres 5%

    Els carrers continuen tenint un pes molt important, tant en el nombre d'actuacions com en el cost. Destaca l'increment respecte a altres mandats de les actuacions de millora de la mobilitat, supressió de barreres i carrils bici.

    Són obres destacades d'aquest mandat:

    Les intervencions de l'AMB en l'àmbit de la mobilitat garanteixen la connectivitat entre els diferents espais públics que formen el teixit metropolità i han ajudat a transformar-lo a favor dels vianants i les bicicletes. La ciutadania es mou cada vegada més i ho fa de manera més diversa. És en els límits i intersticis tant de la ciutat compacta com de les infraestructures on es troben els nous espais d'oportunitat.

    Els projectes impulsats per l'Àrea de Mobilitat i Transport conjuntament amb l'Àrea de Territori impregnen ja tots els projectes d'espai públic descobert i es caracteritzen per la voluntat de pacificar i urbanitzar la mobilitat, amb 3 eixos:
    • Construcció d'una autèntica xarxa metropolitana de carrils per a bicicletes anomenada BICIVIA.
    • Adequació de nous trams de carril bici en totes les actuacions a l'espai públic que ho permetin.
    • Adequació de grans eixos viaris, com la B-23 i especialment la C-245, amb carril bici de nou traçat. A més, s'hi han de sumar els estudis de pacificació de la C-31, entre l'aeroport i Castelldefels.
    S'han executat 40 projectes relacionats amb la bicicleta, amb un resultat de 25 quilòmetres de nou carril bici projectat. D'aquests projectes, se n'han executat 16 i n'hi ha 7 més en execució, amb una inversió total de 6,5 milions.

    Són obres destacades d'aquest mandat:


    Serveis

    La ciutat és l'hàbitat principal de l'espècie humana, és un espai físic però també funcional. En aquest ecosistema dinàmic, cal plantejar la circularitat del metabolisme urbà, els fluxos d'aliments, matèries primeres, energia, aigua i persones en moviment, tot reduint les emissions i els seus impactes negatius.

    En aquest sentit, s'han de citar projectes relacionats amb les grans xarxes d'aigua, d'electricitat, de gas, de clavegueram i de telefonia. En col·laboració amb l'Àrea de Medi Ambient i amb la Direcció d'Infraestructures, s'han desenvolupat diferents treballs sobre col·lectors de sanejament en alta i també en baixa, sobretot en urbanitzacions de muntanya. També s'ha treballat en el soterrament de línies d'alta tensió i en la restitució d'antics abocadors. Convé destacar la restitució paisatgística de l'antic abocador del Garraf, avui Vall d'en Joan, que es va presentar al pavelló central de la Biennal de Venècia. 

    Són obres destacades d'aquest mandat:
   • Llistat d'actuacions
    Llistat de les principals actuacions del període 2015-2019

    Municipi Títol Finançament
    BADALONA
    Badalona MILLORA PAS SOTA FFCC AL PASSEIG MARITIM PACT
    Badalona PLA DE MILLORA DE CARRERS ( I. ALBENIZ, F. PLANAS I CASALS, VERDI I MÒNACO, PAU CASALS, VELEZ BLANCO, SGDA FAMILILA, GRAL WEYLER 1 i 2, ACER, MOLÍ DE LA TORRE I RIERA MATAMOROS ) PACT
    Badalona PLA DE REURBANITZACIÓ DE PLACES (LLOREDA, ANTONIA BOADA, PLAÇA ROJA) PÀCT/PACTE
    Badalona PLAÇA TRAFALGAR I ENTORNS 1a i 2a FASE PACTE
    Badalona PROJECTE DEL CARRER I PLAÇA AZORIN PACTE
    Badalona MILLORA PAISATGÍSTICA I DE LA MOBILITAT DE LA CARRETERA DE CAN RUTI PACTE
    Badalona CAMÍ AL PARC G-4 ENTRE EL C.CIÈNCIA I CAMÍ SANT JERONI DE LA MURTRA PACTE
    Badalona PLA DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT ALS DISTRICTES 2 I 4: PASSATGE ALBERT LLANAS, OCEANIA, SOLSONA, FORTUNY I HIPÒLITO LÁZARO PACTE
    Badalona MILLORES MOBILITAT. APARCAMENT DE BICICLETES A L'ESTACIÓ DE METRO POMPEU FABRA I PROJECTE DE CARRIL CENTRAL ENTRE C. PRIM I MONTGAT AMB
    Badalona MILLORES AL PARC DE CAN SOLEI I CA L'ARNÚS FASE 1 I PROJECTE FASE 2 AMB
    Badalona PROJECTE DEL PARC DE NOVA LLOREDA FASE 1 PACT
    Badalona PASSERA I MILLORES DEL NOU PARC METROPOLITÀ DEL TORRENT DE LA FONT I TURO DE L'ENRIC, FASE I PACTE
    Badalona PROJECTE DEL JARDI DE L'HOSPITAL MUNICIPAL I ENTORNS
    Badalona URBANITZACIÓ DEL PARC DE CAN BADA PACTE
    Badalona PROJECTE DE MILLORES A LA PLATJA DELS PESCADORS PACTE
    BADIA DEL VALLÈS
    Badia del Vallès APARCAMENT CARRER SANTANDER CAME
    Badia del Vallès NOU PARC METROPOLITA DE JOAN OLIVER PACT
    Badia del Vallès PROJECTE DE MILLORA DEL COMPLEX ESPORTIU DE L'AVINGUDA TIBIDABO
    Badia del Vallès MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT AL CARRER BÈTICA PACTE
    BARBERÀ DEL VALLÈS
    Barberà del Vallès CAMÍ RIU RIPOLL PACT
    Barberà del Vallès NOVA SEU DE LA POLICIA LOCAL A BARBERÀ DEL VALLÈS PACTE
    Barberà del Vallès ADEQUACIÓ ESPAIS US ASSOCIATIU I CULTURAL LA NAU PACTE
    Barberà del Vallès REMODELACIÓ DELS CARRERS DR. FERRAN I PINTOR MURILLO PACTE
    Barberà del Vallès MILLORES AL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI DE LA ROMÀNICA PACTE
    Barberà del Vallès ORDENACIÓ D'ESPAIS I RAMPES D'ACCÉS A L'ESTACIÓ DE FERROCARRIL PACTE
    Barberà del Vallès MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DEL BOSC DE CAN GORGS AMB
    BARCELONA
    Barcelona ESCOLA ELS ENCANTS CONVENI AMB
    Barcelona EDIFICI DE MANTENIMENT I BANC DE GERMOPLASMA DEL JARDÍ BOTÀNIC CONVENI ICUB
    Barcelona PROJECTE DE NOU MERCAT MUNICIPAL DE SANT ANDREU AJUNTAMENT
    Barcelona PROJECTES DE MOBILITAT PER LA BICICLETA A LA ZONA FRANCA
    Barcelona VIA CICLABLE ENTRE BARCELONA I ESPLUGUES DE LLOBREGAT CONVENI AMB
    Barcelona PARC DE CAN RIGAL. MILLORES EQUIPAMENT I VEGETACIÓ
    Barcelona NOVA MEGAFONIA INTEL·LIGENT I WIFI A LES PLATGES AJUNTAMENT
    BEGUES
    Begues CAMÍ D'ACCÉS A L'INSTITUT I RIERA DE CAN FIGUERES PSG
    Begues ROTONDA CARRER AGRICULTURA PLA D'INVERSIONS 16-19
    Begues NOUS VESTIDORS, BAR I SALA SOCIAL AL CAMP DE FUTBOL AJUNTAMENT
    Begues CAL PURRÓS AJUNTAMENT
    Begues FASE I DE LES ZONES III I IV DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE LA VALL D'EN JOAN OBRES D'EMERGÈNCIA
    Begues MILLORA DE LA PERMEABILITAT PER A VIANANTS A LA ROTONDA CAL VIDU, FASES II i III ALTRES
    Begues PROJECTE DE CONNEXIÓ DEL BARRI MAS FERRER AMB EL NUCLI URBÀ AJUNTAMENT
    Begues NOU PARC METROPOLITÀ DE LA COSTETA A LA PARELLADA PACTE + PSG
    Begues PROJECTE DE RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA I CLAUSURA DE LES FASES III i IV DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE LA VALL D'EN JOAN AMB
    CASTELLBISBAL
    Castellbisbal CARRER MAJOR PACT
    Castellbisbal DOCTOR LLARC PACT
    Castellbisbal ACCÉS AL RIU LLOBREGAT PACT
    Castellbisbal RECUPERACIÓ DE LA MASÍA DE CAN PEDREROL DE DALT. AJUNTAMENT
    Castellbisbal CARRERS ORIENT, SANT MARC, MIQUEL BLANC I PLAÇA DEL SOL PACTE
    Castellbisbal PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA LLUNA AJUNTAMENT
    Castellbisbal MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DE L'ERMITA AMB
    CASTELLDEFELS
    Castelldefels INSTITUT VALÈRIA HALINÉ PACT
    Castelldefels NOU PASSEIG MARÍTIM TRAM III. VEGETACIÓ I ENLLUMENAT PACT
    Castelldefels PLA DE REURBANITZACIÓ DE CARRERS (CERVANCES FASE 1 I ANDALUSIA) PACTE
    Castelldefels PROJECTES DE MILLORA DE CARRERS (Av dels Banys, Mansió, Cervantes fase II)
    Castelldefels REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN ROCA DE BAIX PACTE
    Castelldefels PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PASSEIG MARITIM TRAM II ALTRES
    Castelldefels PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLAÇA CASTELL PACTE
    Castelldefels PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/GENERALITAT
    Castelldefels MILLORES D'EQUIPAMENTS, ACCESSOS I CAMINS AL PARC DEL CASTELL PACTE
    CERDANYOLA DEL VALLÈS
    Cerdanyola del Vallès COBRIMENT DE LES PISTES ESPORTIVES CAN XARAU PACTE
    Cerdanyola del Vallès PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CAN XARAU 1 FASE AJUNTAMENT
    Cerdanyola del Vallès REMODELACIO DE LA FAÇANA I ACCES NOU DEL MERCAT DE LES FONTETES PACTE
    Cerdanyola del Vallès CARRER MONTFLORIT AJUNTAMENT
    Cerdanyola del Vallès MILLORES EN L'ACCESSIBILITAT I ALTRES AL PARC DEL TURONET. PACTE
    CERVELLÓ 6
    Cervelló ACCESSSIBILITAT A LA LLAR D'INFANTS A LA PLAÇA DEL MESTRE PACTE
    Cervelló REHABILITACIÓ DEL GUAL AL CAMÍ DE LA RESCLOSA DE LA RIERA PSG
    Cervelló ORDENACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA I NOU SKATE PARK PACTE
    Cervelló MILLORES DEL PARC DE LA TIMBA FASE I I FASE II AMB
    Cervelló PROJECTE DE LA FASE II DEL PARC DE LA TIMBA I PASSERA SOBRE LA RIERA AJUNTAMENT
    Cervelló PROJECTES DE SANEJAMENT DELS NUCLIS DE CAN PAULET, CAN RAFAEL, CAN VIDAL I LES ROVIRES ALTRES,AMB
    CORBERA DE LLOBREGAT 4
    Corbera de Llobregat CONSOLIDACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL AJUNTAMENT
    Corbera de Llobregat PROJECTE DEL CARRER RAFAMANS PACTE
    Corbera de Llobregat PROJECTE DEL PARC DE LA RODA
    Corbera de Llobregat TEMPLET I MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DE LES PALMERES
    CORNELLÀ DE LLOBREGAT
    Cornellà de Llobregat BIBLIOTECA DE FONTSANTA-FATJÓ PACTE
    Cornellà de Llobregat BIBLIOTECA AL BARRI DE L'ALMEDA PACTE
    Cornellà de Llobregat AVANTPROJECTE DEL CASAL DE LA MEMÒRIA A CAN MARAGALL AT
    Cornellà de Llobregat ESCOLA DE MÚSICA A CAN BAGARIA-FASE I i II PACTE
    Cornellà de Llobregat REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA PISCINA DE CAN MILLARS PACTE
    Cornellà de Llobregat REURBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DELS ALPS I PARC DE ROSA SENSAT PACTE
    Cornellà de Llobregat REORDENACIÓ DE L'AVINGUDA PABLO PICASSO AJUNTAMENT
    Cornellà de Llobregat PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CARRER AVELLANER AJUNTAMENT
    Cornellà de Llobregat PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ESPAI VERD DEL CARRER MONTSERRAT ROIG AJUNTAMENT
    Cornellà de Llobregat PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET AJUNTAMENT
    Cornellà de Llobregat PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/ajuntament/GENERALITAT
    Cornellà de Llobregat MILLORA DELS NOUS PARCS METROPOLITANS DEL CANAL DE LA INFANTA I CAN CORTS
    Cornellà de Llobregat SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES
    EL PAPIOL
    El Papiol REURBANITZACIÓ DELS CARRERS MAJOR, ABAT ESCARRÉ I LA PÇA DE L'ESGLÈSIA PACTE
    El Papiol PROJECTE DE CONNECTIVITAT ENTRE EL PARC DE COLLSEROLA I EL PARC AGRARI PSG
    EL PRAT DE LLOBREGAT 8
    El Prat de Llobregat ENTORNS DEL PONT NELSON MANDELA PSG
    El Prat de Llobregat CAMÍ DE LA BUNYOLA PLA D'INVERSIONS 16-19
    El Prat de Llobregat REHABILITACIO DEL CENTRE CÍVIC PALMIRA DOMÈNECH (c/LO GAITER) AJUNTAMENT
    El Prat de Llobregat CARRERS TORTOSA I GIRONA PACTE
    El Prat de Llobregat VORERA DE LA RONDA SUD AL SEU PAS PEL PARC NOU AJUNTAMENT
    El Prat de Llobregat JARDINS JOAN SALVAT PAPASSEIT PACTE
    El Prat de Llobregat ROTONDA ENTRE L'AV. DEL REMOLAR I L'AV. DE L'ONZE DE SETEMBRE PACTE
    El Prat de Llobregat NOU PARC METROPOLITÀ DEL RIU I MILLORES AL PARC NOU AJUNTAMENT
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Esplugues de Llobregat PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PONT AMB
    Esplugues de Llobregat Barcelona PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'AVINGUDA ESPLUGUES AT
    Esplugues de Llobregat TEATRE AUDITORI AJUNTAMENT
    Esplugues de Llobregat VIA CICLABLE ENTRE BARCELONA I ESPLUGUES DE LLOBREGAT PACTE
    Esplugues de Llobregat CARRER SEVERO OCHOA PACTE
    Esplugues de Llobregat MILLORES ALS PARCS METROPOLITANS DE CAN VIDALET I DE LA SOLIDARITAT AMB
    GAVÀ
    Gavà CARRER BERTRAN I GÜELL PACT
    Gavà POLIESPORTIU MARCEL·LI MORAGAS FASES 2 i 3 PACTE
    Gavà REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE LA UNIÓ DE COOPERADORS PACTE
    Gavà CRITERIS D'ORDENACIÓ DE GAVÀ MAR AT
    Gavà PROJECTE AL CARRER BARCELONA AJUNTAMENT
    Gavà PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/ajuntament/GENERALITAT
    L'HOSPITALET
    Hospitalet de Llobregat CONSOLIDACIÓ CAN TRINXET: NOU TANCAMENT I MILLORES DE LA NAU LATERAL PACT
    Hospitalet de Llobregat MILLORES AL CAMP DE FUTBOL DEL GORNAL PACT
    Hospitalet de Llobregat MILLORES A LA PISTA ATLETISME PACT
    Hospitalet de Llobregat REHABILITACIÓ FAÇANA DE L'ANTIC EDIFICI DE CORREUS PACTE
    Hospitalet de Llobregat NOVA ÀREA DE JOCS INCLUSSIUS AL PARC DE LES PLANES PACTE
    Hospitalet de Llobregat MILLORA D'EDIFICIS MPALS (ESCOLA DE MÚSICA, CASALS CAN SERRA, BELLVITGE, ...) PACTE
    Hospitalet de Llobregat MILLORES DE L'ESPAI PÚBLIC: Vorera J. Tarradellas, Rbla de la Marina, Vergara, .... PACTE
    Hospitalet de Llobregat CARRER SEVERO OCHOA PACTE
    Hospitalet de Llobregat MILLORES ALS PARCS DE CAN BUXERES I DE LES PLANES AMB/ AJUNTAMENT
    LA PALMA DE CERVELLÓ 2
    La Palma de Cervelló NOU PARC METROPOLITÀ DE L'ERMITA DEL PLA DE SANT JOAN PACT
    La Palma de Cervelló CAMÍ DE VIANANTS ENTRE CAN VIDAL I EL NUCLI URBÀ PACTE
    MOLINS DE REI
    Molins de Rei MILLORES A LA PLANTA DE TRIATGE AMB
    Molins de Rei REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DEL MOLÍ I NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL PACT
    Molins de Rei POLIESPORTIU RICARD GINEBREDA, fases 1B, II i III PACT
    Molins de Rei CAMÍ DEL RIU LLOBREGAT, Fase II AMB/ AJUNTAMENT
    Molins de Rei REFORMA DE L'AV. DE BARCELONA I AV. DE VALÈNCIA PACTE
    Molins de Rei PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL MOLÍ FASE 1 PACTE
    Molins de Rei GUAL INUNDABLE AL RIU LLOBREGAT AMB/ AJUNTAMENT
    MONTCADA I REIXAC
    Montcada i Reixac MILLORA DE LA CONECTIVITAT AL BARRI DE MAS RAMPINYO PACTE
    Montcada i Reixac REMODELACIÓ D'UN TRAM DE L'ANTIGA CTRA. N-150 , Fase I PACTE
    Montcada i Reixac ROTONDA DE LA N-150 A LA CRUÏLLA AMB LA CARRETERA DEL CEMENTIRI ALTRES
    Montcada i Reixac ROTONDA PER ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAN CUIÀS ALTRES
    Montcada i Reixac MILLORES AL NOU PARC METROPILITÀ DE LA LLACUNA I AL DE LES AIGÜES AMB
    MONTGAT
    Montgat PLAÇA DE LA VILA I ENTORNS PACT
    Montgat PROJECTE DEL FRONT MARÍTIM DE MONTGAT ÀMBIT LA LLOTJA FASE 2 PACTE
    Montgat MILLORES AL PARC DEL TRAMVIA AMB
    PALLEJÀ
    Pallejà REFORMA DE LES PISTES EXTERIORS DEL CONJUNT POLIESPORTIU PACTE
    Pallejà COBERTA PER A LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA PACTE
    Pallejà PROJECTE DE REMODELACIO DEL CARRER BELLAVISTA DES DEL NUM. 49 AL 87 AL BARRI DE FONTPINEDA AJUNTAMENT
    Pallejà MILLORES AL PARC DE LA MOLINADA AMB
    RIPOLLET
    Ripollet ROTONDA CARRER BALMES
    Ripollet AVANTPROJECTE DEL NOU ARXIU MUNICIPAL
    Ripollet REHABILITACIÓ I MILLORES EN EL CENTRE CULTURAL PACTE
    Ripollet PROJECTE REMODELACIÓ INTEGRAL DEL COMPLEX DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL AT
    Ripollet REMODELACIÓ DEL CARRER DEL CALVARI (FASE 2) PACT
    Ripollet MILLORES AL PARC METROPOLITÀ DELS PINETONS. TORRENT TORTUGUER I NOU SKATE PACTE
    Ripollet MILLORES AL PARC METROPOLITÀ D'EN MASSOT. AMB
    SANT ADRIÀ DE BESÒS
    Sant Adrià de Besòs FAÇANA VERDA DEIXALLERIA
    Sant Adrià de Besòs BARRI BESÒS Fase III
    Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE 2A FASE DE CAN RIGALT AJUNTAMENT
    Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI BESÒS AJUNTAMENT
    Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE REFORMA DEL COMPLEX ESPORTIU DEL BESÒS AJUNTAMENT
    Sant Adrià de Besòs PROJECTE DEL CASAL DE LA DONA, 2A FASE AJUNTAMENT
    Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE TANCA DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA IMMIGRACIÓ DE CATALUNYA AJUNTAMENT
    Sant Adrià de Besòs REURBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DE LA RAMBLETA PACTE
    Sant Adrià de Besòs PLA DE MILLORES DE CARRERS (Barcelona, Pereda, València, Lleida, Tarragona) AJUNTAMENT
    Sant Adrià de Besòs PROJECTE DE MILLORA URBANA AL c DE CARMEN AMAYA I PONT DELS PASSADORS
    Sant Adrià de Besòs PROJECTES DE CARRERS (PLATJA, TRAMUNTANA, J.ROYO I ST OLEGUER)
    Sant Adrià de Besòs MILLORES I AULA AMBIENTAL AL PARC METROPOLITÀ DEL LITORAL AMB
    SANT ANDREU DE LA BARCA
    Sant Andreu de la Barca ENTORN FLUVIAL AMB/ AJUNTAMENT
    Sant Andreu de la Barca PASSAREL·LA PER CONNECTAR EL CARRER ANOIA AMB EL PARC CENTRAL PACTE
    SANT BOI DE LLOBREGAT
    Sant Boi de Llobregat PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/ajuntament/GENERALITAT
    Sant Boi de Llobregat REHABILITACIÓ DEL PALAU MARIANAO (AMPLIACIÓ FASE I) AJUNTAMENT
    Sant Boi de Llobregat MILLORA DE L'ENTORN D'EQUIPAMENTS DE LA PARELLADA PACT
    Sant Boi de Llobregat CIUTAT COOPERATIVA FASES 2.1 I 2.2 i PROJECTES SECTORS B, C i D PACTE
    Sant Boi de Llobregat PROJECTE DE LA RONDA DE SANT RAMON ALTRES
    Sant Boi de Llobregat REURBANITZACIÓ C FRANCESC MACIÀ FASE 2 AJUNTAMENT
    Sant Boi de Llobregat MILLORES ACCESSIBILITAT CICLISTA AL PARC DE CAN DUBLER I CONNEXIÓ ENTRE PLAÇA AJUNTAMENT I ANELLA VERDA
    Sant Boi de Llobregat MIRADORS, MILLORES I PROJECTE DE NOVA PISCINA I LLAC BANYABLE AL PARC METROPOLITÀ DE LA MUNTANYETA AJUNTAMENT/ AMB
    Sant Boi de Llobregat PROJECTE DE LA PLAÇA DE LA REPUBLICA (MERCAT DE LA MUNTANYETA) AJUNTAMENT
    Sant Boi de Llobregat PROJECTE DE LA ROTONDA ENTRE L'AV. SALVADOR SEGUI I L'AV. ARAGÓ PACTE
    Sant Boi de Llobregat ROTONDA ENTRE L'AV. SALVADOR SEGUI I EL C. DEL GENERAL PRIM PACT
    SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
    Sant Climent de Llobregat VIA CÍVICA
    Sant Climent de Llobregat BIBLIOTECA A CA L'ALTISENT PACTE I ALTRES
    Sant Climent de Llobregat PROJECTE DEL PARC METROPOLITÀ DEL TORRENT I ENTORNS DE CA L'ALTISENT PSG
    SANT CUGAT DEL VALLÈS
    Sant Cugat del Vallès PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'AVDA CERDANYOLA AJUNTAMENT
    Sant Cugat del Vallès NOU PARC METROPOLITÀ AL BOSC DE VOLPELLERES, Fase I i PROJECTE fase II PACTE
    Sant Cugat del Vallès PLAÇA MIQUEL OLIVELLA AL BARRI DE LA FLORESTA AJUNTAMENT
    Sant Cugat del Vallès PLAÇA DEL CENTRE AL BARRI DE LA FLORESTA AJUNTAMENT
    SANT FELIU DE LLOBREGAT
    Sant Feliu de Llobregat PASSAREL·LA A LA RIERA COMERÇ PLA D'INVERSIONS 16-19
    Sant Feliu de Llobregat CASAL DE JOVES DE SANT FELIU DE LLOBREGAT PACTE
    Sant Feliu de Llobregat PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CENTRE CIVIC DEL BARRI ROSES AJUNTAMENT
    Sant Feliu de Llobregat REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PLA I CARRER JAUME RIBAS AJUNTAMENT
    Sant Feliu de Llobregat CRUÏLLA DEL CARRER ROSES AMB EL CARRER JOSEP RICART AJUNTAMENT
    Sant Feliu de Llobregat CARRER DOCTOR BRUGAROLES AJUNTAMENT
    Sant Feliu de Llobregat MILLORA DE MOBILITAT: CARRER DE L'ARMENTERA I PROJECTE DE CONNEXIÓ ZONA POLÍGON INDUSTRIAL
    Sant Feliu de Llobregat REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FRANCESC MACIÀ i DE LA PLAÇA RAFAEL ALBERTI AJUNTAMENT
    Sant Feliu de Llobregat GUAL INUNDABLE AL RIU LLOBREGAT
    Sant Feliu de Llobregat MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DEL LLOBREGAT
    SANT JOAN DESPÍ
    Sant Joan Despí PISTES DE PÀDEL TENNIS PACTE
    Sant Joan Despí CONSTRUCCIÓ DELS TANCAMENTS DE DUES FAÇANES AL POLIESPORTIU UGALDE AJUNTAMENT
    Sant Joan Despí PROJECTE DE LES PISTES DE PADEL AL COMPLEX ESPORTIU FRANCESC CALVET AJUNTAMENT
    Sant Joan Despí PROJECTE DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN AT
    Sant Joan Despí AMPLIACIÓ I REFORMA DEL POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO AJUNTAMENT
    Sant Joan Despí VESTIDORS AL POLIESPORTIU DEL MIG AJUNTAMENT
    Sant Joan Despí PLA DE MILLORA DE CARRERS ( BON VIATGE, MAJOR, RIUS I TAULET, ST PANCRAÇ, ST FRANCESC DE SALES, PASSEIG DE MALUQUER, INDÚSTRIA...).... AMB I AJUNTAMENT
    Sant Joan Despí MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL C/ BALTASAR D'ESPANYA AJUNTAMENT
    Sant Joan Despí PROJECTE DE MILLORES DEL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE AJUNTAMENT
    Sant Joan Despí PROJECTE DE LA ZONA VERDA-AV. DE BARCELONA AJUNTAMENT
    Sant Joan Despí SOTERRAMENT DE LÍNIES D'ALTA TENSIÓ AMB I AJUNTAMENTS
    Sant Joan Despí MILLORES EQUIPAMENT I VEGETACIÓ DEL PARC METROPOLITÀ DE LA FONTSANTA AMB I AJUNTAMENT
    SANT JUST DESVERN
    Sant Just Desvern PLA DE CARRERS: CARRER PONT, DE LA CREU, ANSELM CLAVÉ, DOS DE MAIG, BALMES, FONT, PONCE DE LEÓN PLA D'INVERSIONS 16-19
    Sant Just Desvern PROJECTE DE DEIXALLERIA VERDA, Fases I i II AJUNTAMENT
    Sant Just Desvern ESTUDI PREVI DEL CORREDOR VERD TORREBLANCA-COLLSEROLA AT
    Sant Just Desvern ESTUDIS DE LA MILLORA HIDÀULICA, RIERA DE SANT JUST AT
    Sant Just Desvern MILLORES AL NOU PARC METROPOLITÀ DEL MIL·LENARI I AL DE LA FONTSANTA AMB
    SANT VICENÇ DELS HORTS
    Sant Vicenç dels Horts MILLORES A LA CARRETERA BV2002, fases i i II PACT
    Sant Vicenç dels Horts PARC DEL MAMUT VENUX PACT
    Sant Vicenç dels Horts CENTRE CULTURAL I CÍVIC PACTE
    Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DEL NOU CENTRE CIVIC AL BARRI DE LA GUARDIA AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DE LA NOVA SEU DE LA POLICIA LOCAL A CAN COLL AT
    Sant Vicenç dels Horts REHABILITACIÓ DE CAN COMAMALA AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DE REHABILITACIÓ EDIFICI MUNICIPAL CAN ARAGALL AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts CARRERS JACINT VERDAGUER I BARCELONA AT
    Sant Vicenç dels Horts URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL LLARGARUT AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DE L'AVINGUDA MARE DE DEU DE LA MERCE AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DEL NOU ACCÉS A L'ANTIC EDIFICI DELS SALESIANS AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts ZONA VERDA SITUADA AL C. CLAVEROL, ENTRE ELS CARRERS SANTA CLARA AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts PLA DE CARRERS I CAMINS: CAMI VIES ADIF I CARRERS FUNDADORS, BRUC, PIO BAROJA I WALT DISNEY I PROJECTE DEL CARRER JACA AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts XARXA CICLABLE A LA CARRETERA BV2002 I CARRERS DEL CASC URBÀ, ÀMBIT C1 i A1 AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts PROJECTE DELS JARDINS DEL MOLI DELS FRARES AJUNTAMENT
    Sant Vicenç dels Horts GUAL INUNDABLE AL RIU LLOBREGAT AMB
    Sant Vicenç dels Horts MILLORES ACCESOS I EQUIPAMENT AL PARC METROPOLITÀ DEL PI GROS AJUNTAMENT
    SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
    Santa Coloma de Cervelló APARCAMENT A L'ENTORN DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PACTE
    Santa Coloma de Cervelló AMPLIACIÓ DEL PARC METROPOLITÀ DE CAN LLUC. FASES 1 I 2 PACTE
    SANTA COLOMA GRAMENET
    Santa Coloma de Gramenet MILLORES AL PARC METROPOLITÀ DE CAN ZAM fases I i II AMB
    Santa Coloma de Gramenet AULA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL PARC DE CAN ZAM AJUNTAMENT
    Santa Coloma de Gramenet PLA DE CARRERS: Sardana, Còrdova, Mozart, Sant Lluís, Av Banús, Pompeu Fabra, passatge Xiprer, plaça Baró PACT
    Santa Coloma de Gramenet PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC: Av. Sanatori, carrer Bruc, Rbla Sant Sebastià, Victor Hugo, UA1 del PERI STA COLOMA VELLA II, Anselm del Riu, plaça Alfons Comín, escales mecàniques als carrers Mallorca, Còrdova i Cabrera
    Santa Coloma de Gramenet JARDINS BALANDRAU PACT
    Santa Coloma de Gramenet PL. MEDITERRANIA 2ª F PACT
    Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE REFORMA I MILLORES DE L'EQUIPAMENT D'ARXIU I BIBLIOTECA CENTRAL AJUNTAMENT
    Santa Coloma de Gramenet REHABILITACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA CIBA I TRANSFORMACIÓ EN EQUIPAMENT DE NOUS USOS SOCIALS, SOLIDARIS I FEMINISTES, FASES I i II AJUNTAMENT
    Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL NOU AJUNTAMENT
    Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DEL CENTRE DE FORMACIÓ GRAMEIMPULS AL RECINTE ESPERIT SANT, fase II AJUNTAMENT
    Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE REPARACIÓ ESTRUCTURAL DEL PONT DE LA BV-5011 AJUNTAMENT
    Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DELS ENTORNS DEL MUSEU TORRE BALLDOVINA I DEL MOLI D'EN RIBÉ AJUNTAMENT
    Santa Coloma de Gramenet PASSEIG LLORENÇ SERRA F2 I PONT VELL I PASSEIG SALZEREDA F1 i F2 AJUNTAMENT
    Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE L'ESPAI LLIURE DE L'ANTIGA ESCOLA SANT JUST I CARRERS ADJACENTS AJUNTAMENT
    Santa Coloma de Gramenet PROJECTE DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL PARC DEL MOLINET AT
    TIANA
    Tiana CARRER MATAS DES DEL CARRER CASTELLAR FINS A LA PLAÇA DE LA VILA PACTE
    Tiana CARRIL BICI DE CONNEXIÓ DE TIANA A L'ESTACIÓ DE TREN AJUNTAMENT
    Tiana MILLORES I EQUIPAMENTS AL PARC METROPOLITÀ DEL TRAMVIA. AMB
    TORRELLES
    Torrelles de Llobregat PROJECTE D'ACCESSIBILITAT A TRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS AJUNTAMENT
    Torrelles de Llobregat MILLORES CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AJUNTAMENT
    Torrelles de Llobregat PROJECTE DE CONNEXIÓ PEATONAL ENTRE CAN COLL I LA ZONA ESCOLAR AJUNTAMENT
    VILADECANS
    Viladecans PROJECTE DE NOU EQUIPAMENT CULTURAL I ESPORTIU A CAN GINESTAR
    Viladecans 3ª FASE REMODELACIÓ CARRERS BARRI SALES PACTE
    Viladecans PROJECTE DE MILLORA DEL PARC DE TORRE-ROJA
    Viladecans IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI A L'ANTIGA C-31 (ACCÉS A LA T1 DE L'AEROPORT) AJUNTAMENT
    Viladecans PROJECTE DE REMODELACIÓ DELS JARDINS MAGDALENA MODOLELL PACTE
    Viladecans PROJECTE DE MOBILITAT I MILLORA URBANA DE LA ANTIGA C-245 AMB/ajuntament/GENERALITAT
    Viladecans PARC DE CAN GINESTAR, NOVA INCORPORACIÓ A LA XARXA METROPOLITANA DE PARCS AMB
    VARIS
    Varis NOVA SENYALITZACIÓ DE LES PLATGES METROPOLITANES AMB
  • Gestió tècnica
   La Direcció de Serveis de l'Espai Públic treballa per la millora contínua en la gestió dels projectes i les obres, tant des d'un punt de vista tècnic com mediambiental, sense oblidar els aspectes socials indissociables del disseny de l'espai públic. Així, durant aquest mandat s'ha implantat el sistema BIM (Building Information Modeling) per a la redacció de projectes i la gestió de les obres; s'està incorporant un protocol que identifica l'impacte ambiental dels projectes que es redacten; s'ha creat una metodologia per al treball en equip en la redacció de projectes, i s'ha col·laborat amb el Servei de Cooperació Internacional de l'AMB.
   • BIM
    L'any 2015 l'AMB va decidir afrontar el repte d'implantar el BIM (Building Information Modeling) en els projectes i les obres que promou. Aquest procés d'implantació, que es va iniciar el setembre del 2016, ha comportat la formació de tots els tècnics de projecte i obra i la incorporació de noves maneres de treballar.

    Així doncs, actualment tots els projectes redactats per la Direcció de Serveis de l'Espai Públic es fan amb BIM.

    Per altra banda, l'AMB, per la seva condició d'organisme públic, vol compartir el coneixement que s'ha adquirit durant aquest període i també les eines que s'han desenvolupat, sobretot, en l'àmbit del disseny de l'espai públic. Amb aquesta finalitat s'ha creat un espai web, que vol ser viu i obert, on s'hi incorporen exemples dels projectes realitzats, de continguts BIM, i els manuals i les guies BIM de l'AMB.

    BIM
   • Sostenibilitat i arquitectura
    L'arquitectura i l'edificació tenen un paper molt important en el moment de fer front al canvi climàtic global. El cicle de vida de les edificacions representa un impacte ambiental de forta repercussió en el conjunt de la societat.

    Davant de la situació actual i d'un futur que es presenta poc esperançador, s'ha d'orientar la construcció sota nous paràmetres que provinguin de solucions que redueixin la petjada ecològica i les emissions de carboni. La responsabilitat dels tècnics de l'edificació és ineludible. Cal fer front a aquest problema de manera urgent i eficaç i no conformar-se només amb el compliment d'una normativa encara insuficient.

    La Direcció de Serveis de l'Espai Públic assumeix aquest compromís i està treballant per donar als seus tècnics les eines i capacitats que els permetin definir objectius i nivells de qualitat ambiental en els projectes, entendre i avaluar la repercussió de les seves decisions en el cicle de vida dels edificis i els espais públics.
   • Metodologia
    Metodologia per al treball en equip en la redacció de projectes: la Direcció de Serveis de l'Espai Públic redacta projectes amb equips pluridisciplinaris de professionals propis o de professionals externs contractats específicament per a un projecte. 

    Malgrat disposar des de fa anys de la certificació ISO 9001 i per tal de treure el màxim profit de les activitats, i portar-les a terme amb eficiència per assolir la qualitat i les solucions requerides, s'ha dissenyat i posat en marxa una metodologia, basada en la col·laboració i el treball en equip, que permet millorar l'organització i que facilita els fluxos de treball entre els diferents tècnics que participen en la redacció dels projectes, a partir de la planificació en grup i de la coordinació mútua. 
   • Cooperació
    En col·laboració amb el Servei de Cooperació Internacional de l'AMB, s'han abordat els models i estratègies de gestió i disseny de l'espai públic amb representants de les àrees metropolitanes de Maputo (Moçambic), Managua (Nicaragua) i San Salvador (El Salvador) amb ponències i visites a actuacions metropolitanes.

    S'ha col·laborat directament amb l'Àrea Metropolitana de San Salvador (AMSS) dins el projecte "L'espai públic com a element integrador del desenvolupament econòmic i social" per afavorir la cohesió social i la convivència ciutadana. Diversos arquitectes de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB hi van impartir tallers i es va col·laborar directament en la concepció i el disseny de dos espais urbans de l'AMSS.

    També s'està participant en el conveni "Gestió metropolitana de la mobilitat sostenible i inclusiva al Gran Maputo: contribucions a l'operativització de l'Agència de Transports Metropolitans" per donar-los suport en l'estratègia metropolitana de mobilitat i en una nova visió dels espais urbans, en col·laboració amb l'Agencia Metropolitana de Transporte, el Conselho de Maputo i Arquitectes sense fronteres.
  • Divulgació i coneixement
   La documentació i divulgació de la feina feta i dels espais metropolitans dissenyats, executats i gestionats ajuda a entendre i a aprendre i alhora aporta contingut i coneixement a la cultura arquitectònica del territori. L'AMB duu a terme aquesta tasca mitjançant l'edició de publicacions, la producció d'exposicions, la participació en biennals i mostres, la col·laboració amb les universitats i la presentació de projectes a premis d'arquitectura i disseny.
   • Publicacions
    La col·lecció Espais Metropolitans és un recull, en forma de catàlegs, de projectes i obres realitzats per la Direcció de Serveis de l'Espai Públic. El primer volum de la col·lecció va sorgir de la necessitat de documentar les obres realitzades durant un llarg període de 10 anys i per tant, de la voluntat d'iniciar un arxiu. Tots els volums de la col·lecció tenen com a objectiu recopilar i posar a l'abast dels professionals una selecció de les actuacions construïdes en uns anys determinats. Són llibres de consulta, de sala d'estar, que ofereixen exemples i solucions per a aquells arquitectes i professionals que treballen en l'àmbit del disseny i la construcció de l'espai públic.

    El volum publicat durant aquest mandat, el cinquè de la col·lecció, recull una selecció de les actuacions realitzades durant el període 2013-2017 i s'ha editat amb la intenció de marcar un punt i apart, ja que amplia la mirada i s'allunya del concepte de catàleg. El seu objectiu, més enllà d'incorporar una reflexió històrica sobre el paper fonamental de l'AMB en el disseny, la construcció de l'espai públic i la transformació i vertebració del territori metropolità, ha estat el d'esbossar nous camins de futur.

    Una altra publicació editada per l'AMB durant aquest mandat ha estat Passatges metropolitans: una mirada als projectes metropolitans des de la petita escala. Aquesta publicació és un recull de reflexions sobre els passatges metropolitans i els resultats del concurs d'idees Passatges Metropolitans que l'AMB va organitzar en el marc del programa internacional de l'IVM/PSA Peugeot Citroën "Passages, espaces de transition pour la ville du 21e siècle".

    Publicacions AMB | Re-Visions
    Publicacions AMB | Passatges metropolitans
   • Exposicions i mostres
    Les exposicions i mostres, sovint organitzades en el marc d'esdeveniments com biennals, seminaris o festivals d'arquitectura i disseny, són espais divulgatius que serveixen per explicar i apropar la feina realitzada tant als professionals com als ciutadans.

    En el període 2015-2019 l'AMB, a través de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic, ha participat en els següents esdeveniments:
    • 1a Biennal d'Arquitectura i Urbanisme de Shanghai, SUSAS 2015, de setembre a desembre del 2015, amb l'exposició "Barcelona Urban Experience. 25 years of Urban Remodelling of the Metropolitan Area of Barcelona".
    • 15a Biennal d'Arquitectura de Venècia 2016, de maig a novembre de 2016, amb la participació del projecte de la restauració de l'abocador del Garraf en l'Exposició Central Internacional "Reporting from the Front" i la participació del projecte de la recuperació ambiental del riu Llobregat en l'exposició Aftermath del pavelló català.
    • L'edició Open Space Connection entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la regió lémanique de Cities Connection Project (CCP), realitzada a Lausanne l'octubre del 2016 i a Barcelona el maig del 2017.
    • 1a Biennal d'Arquitectura i Urbanisme de Seül 2017, de setembre a novembre del 2017, amb l'exposició "Mixed Use, Mixed Time, Mixed People".
    • 5a edició de Cities Connection Project (CCP), octubre de 2018, amb la participació del projecte de l'Escola dels Encants de Barcelona en la connexió "Re-activate the City" entre les ciutats de Barcelona i Brussel·les.
    A banda de ser convidats a participar en esdeveniments del camp de l'arquitectura i el disseny, en aquest mandat s'han dissenyat i produït les següents exposicions:
    • Exposició itinerant "Passatges Metropolitans":
     • ETSAB, Barcelona, maig 2015
     • ETSAV, Sant Cugat del Vallès, octubre – novembre 2015
     • Escola d'Arquitectura de La Salle-URL, Barcelona, març 2016
     • MUHBA Oliva Artés, Barcelona, novembre 2017 – gener 2018, en el marc de l'exposició Passatges/BCN, espais de transició per a la ciutat del segle XXI
    • Exposició "Mixed Use, Mixed Time, Mixed People", Espai Mercè Sala, Barcelona, abril – juny 2018
    • Exposició "Paisatge de Fons. 20 anys de Biennal de Paisatge a l'AMB", Espai Mercè Sala, Barcelona, juliol – setembre 2018
    • Exposició itinerant "Metròpolis Verda":
     • Espai Mercè Sala, Barcelona, novembre 2016 – febrer 2017
     • Plaça Europa, Cornellà de Llobregat, maig – juny 2017
     • Biblioteca Josep Soler Vidal, Gavà, febrer 2018
     • Biblioteca del Fondo, Santa Coloma de Gramenet, programada per al 2019


    Notícies AMB | Biennal Shanghai
    Notícies AMB | Open Space Connection
    Notícies AMB | Biennal Seül
    Notícies AMB | Paisatge de Fons
   • Convenis i col·laboracions amb les universitats
    L'AMB col·labora amb les universitats atès que la transferència de coneixement fruit de l'experiència educativa i professional contribueixen a millorar i enriquir el treball que l'AMB realitza en la construcció del territori metropolità, alhora que fomenta la recerca per part de la Universitat.

    En el mandat 2015-2019 l'AMB ha signat un conveni marc amb la UPC per col·laborar en el desenvolupament d'estudis i tallers impartits per l'ETSAB. La finalitat és establir un marc que permeti compartir coneixements, experiències, projectes, estudis i actuacions de l'AMB en l'àmbit metropolità, enriquir aquest treball amb les reflexions que es formulen des de l'àmbit de la Universitat i fomentar la recerca en l'àmbit de la gestió, l'ordenació i la construcció del territori.

    Els principals cursos i tallers de l'ETSAB en què s'ha col·laborat durant aquest període són:
    • Taller ETSAB Visiting Studio, assignatura de projectes del darrer curs del Grau d'Arquitectura:
     • Curs 2014-2015, professor convidat Bak Gordon, tema "Espais de lectura a Cornellà de Llobregat"
     • Curs 2015-2016, professor convidat Olivier Phillipe, tema "Equipament de riu a Sant Vicenç dels Horts"
     • Curs 2016-2017, professor convidat Dietmar Eberle, tema "Edifici obert en 3 emplaçaments: Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Barcelona"
     • Curs 2017-2018, professor convidat Adrea Deplazes, tema "Centre de recollida de residus a Sant Just Desvern"
     • Curs 2018-2019, professor convidat Alberto Campo Baeza, tema "Equipament cultural i esportiu de Can Ginestar a Viladecans"
    • Màster universitari en Paisatgisme MBLandArch:
     • Curs 2015-2016, taller II, tema "Garraf – Colònia Güell – Llobregat: connectivitat entre la Colònia Güell i el seu entorn natural als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat"
     • Curs 2016-2017, taller I, tema "BCN-Seedingscapes: accions i interaccions entre la ciutat i el bosc"
     • Curs 2016-2017, taller II, tema "Bellvitge – El Prat de Llobregat: interconnectivitat entre el barri de Bellvitge i el seu entorn natural als termes municipals de l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat"
     • Curs 2017-2018, taller I, tema "Esplugues de Llobregat i el Parc Natural de Collserola"
     • Curs 2017-2018, taller II, tema "Cornellà – Llobregat: redefinint la relació entre la natura i la ciutat"
     • Curs 2018-2019, taller I, tema "La Pinta Verda de Santa Coloma de Gramenet"
     • Curs 2018-2019, taller II, tema "Les 3 xemeneies: redefinint la relació entre els municipis de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona i el seu entorn natural"
    • Màster d'Arquitectura del Paisatge MAP
     • Curs 2018-2019, taller intensiu d'espai públic: Espais metropolitans
    L'AMB també ha col·laborat en la preparació i presentació de temes d'estudi amb altres universitats i escoles d'arquitectura com la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
   • Reconeixements i premis
    La presentació dels projectes gestionats i realitzats per la Direcció de Serveis de l'Espai Públic a premis d'arquitectura i disseny forma part de la tasca de divulgació de la feina feta per l'AMB. Alhora, els reconeixements rebuts per algunes obres són un estímul per seguir treballant amb els mateixos criteris de qualitat i servei públic i per mantenir-se ferms en la convicció que l'espai públic té un paper fonamental en la construcció i transformació de les ciutats.

    Els principals reconeixements rebuts en el període 2015-2019 en l'àmbit de l'espai púbic són:
    • Selecció del Panorama d'Obres en la XIV BEAU 2018 per al Parc de Joan Oliver a Badia del Vallès
    • Selecció del Panorama d'Obres en la XIV BEAU 2018 per a la Piscina i vestidors de l'Escorxador a Sant Feliu de Llobregat
    • Premi FAD 2017 en Ciutat i Paisatge per al Parc de Joan Oliver a Badia del Vallès
    • Nominació al EU Mies Award 2017 per a l'Escola dels Encants a Barcelona
    • Premi FAD d'Opinió Arquitectura 2016 per a l'Escola dels Encants a Barcelona
    • Premi AJAC X 2016 en l'àmbit Urbanisme i Paisatge per a les Intervencions en els parcs de la xarxa de parcs metropolitans
    • Finalista Delta dels Premis ADI 2016 per a la Columna Integral Modular CIM-AMB
    • Finalista Delta dels Premis ADI 2016 per a la Columna Paral·lel 
 • Promoció i conservació
  En el període 2015-2019, la xarxa de parcs metropolitans ha passat a estar formada per 51 parcs urbans, situats en 33 municipis i amb una superfície total de quasi 3 milions de metres quadrats. L'AMB ha impulsat la gestió del manteniment integral dels parcs amb l'aplicació d'un control de qualitat per valorar regularment l'estat de la vegetació, el mobiliari, els paviments, les instal·lacions i edificacions que s'hi troben. Això permet una millora continua dels parcs, cosa que fa possible no només dur a terme millores per a la sostenibilitat del servei sinó també cobrir les demandes de la ciutadania. Convé destacar també la realització de tot un seguit d'activitats educatives, de promoció i de dinamització amb l'objectiu de posar en valor els actius socials, patrimonials i ambientals dels parcs.

  L'AMB també és responsable del manteniment i de la dotació de mobiliari dels 30 km de platges situades entre els municipis de Castelldefels i de Montgat. Del període 2015-2019 destaquen una sèrie d'actuacions interrelacionades: l'impuls de la lluita contra la regressió de les platges, les actuacions per millorar els ecosistemes dunars i altres accions englobades dins del Pla de millora de la biodiversitat tant a les platges com als parcs. Cal assenyalar també la millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, el foment de la mobilitat sostenible, la millora de la sostenibilitat i la gestió intel·ligent a través de la sensorització, així com la continuació de les millores i les noves instal·lacions de mobiliari i equipaments per al benestar de les persones.
  • Parcs
   L'AMB gestiona la xarxa de parcs metropolitans, que actualment inclou 51 parcs situats en 33 municipis i que ocupen poc més de 295 hectàrees (2.956.421,78 m2).

   La gestió integral dels parcs que porta a terme l'AMB continua sent un referent de qualitat en la gestió de l'espai públic, i els resultats assolits s'avaluen per part del servei mitjançant un control de qualitat intern. En paral·lel, cada dos anys es fa una enquesta de satisfacció dels usuaris dels parcs que, en les últimes dades recollides l'any 2017,  valoren la qualitat percebuda amb un 7,4 sobre 10.

   En els darrers anys, i com a línies de treball dins del Servei de Parcs, s'ha incidit en la millora del benestar de les persones i la qualitat de vida:
   • Execució d'obres de millora integral del parc que també contemplin la millora de l'accessibilitat i la inclusivitat dels equipaments
   • Implantació i ampliació dels equipaments dels parcs al servei de la ciutadania, com ara àrees de jocs infantils i nous equipaments esportius
   • Substitució del mobiliari (el 10% dels bancs i cadires de la xarxa) per models amb criteris ergonòmics
   • Implantació d'una nova família de senyals informatius i divulgatius
   • Implantació als parcs d'equipaments de promoció i divulgació, com són les jugateques i les aules ambientals

   També s'ha treballat per incidir en la millora de l'eficiència i sostenibilitat del servei i en la millora del medi ambient:
   • Ampliació de la gestió telemàtica del reg a la xarxa
   • Incorporació de la inclusivitat en les àrees de jocs infantils
   • Realització de millores en les xarxes d'aigua
   • Implantació de la telegestió de l'enllumenat amb el control dels quadres elèctrics
   • Generació de plataformes i bases de dades per a una gestió més eficient de les incidències que s'han de resoldre
   • Reducció dels tractaments químics per al control fitosanitari i la retirada del glifosat
   • Manteniment del reaprofitament i compostatge de restes vegetals
   • Gestió del residu de papereres en planta de triatge
   • Manteniment d'una flota de vehicles i maquinària elèctrics per a la reducció d'emissions
   • Promoció de la naturalització de les làmines d'aigua
   • Elaboració i implantació als parcs de les mesures previstes en el Pla de millora de la biodiversitat


   La xarxa de parcs metropolitans va néixer al principi de la dècada de 1990 amb una superfície de 70 ha i, des d'aleshores, ha crescut de manera constant amb noves incorporacions i amb l'ampliació de parcs ja existents. A començaments del 2015, amb la incorporació de 4 parcs més i l'ampliació d'alguns parcs que ja en formaven part, la xarxa va continuar creixent i ha passat d'estar formada per 40 parcs i una superfície total de 224,85 ha a 51 parcs i 295,64 ha. Ha augmentat el 30% tant en nombre de parcs com en superfície.

   En els darrers anys s'hi han incorporat els parcs següents:
   Només manca completar Torrelles de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Sant Cugat del Vallès perquè la xarxa de parcs metropolitans arribi a tots els municipis de l'AMB.

   Enllaços d'interès

   Enquesta als usuaris dels parcs (2017)
   Millora de l'accessibilitat al parc de Torreblanca
   Millora de l'accessibilitat al parc de la Molinada
   Millores al parc del Castell
   Premi AJAC

   Àrees de jocs infantils segures
   Renovació de l'àrea de jocs al parc de les Palmeres
   El projecte de joguines compartides al parc de les Palmeres
   Xarxes de grimpar en diversos parcs
   Fitness al parc de Can Vidalet
   Fitness al parc de la Fontsanta (Esplugues)
   Fitness al parc de la Fontsanta (Sant Joan)
   Fitness al parc de Tramvia
   Street workout al parc Nou

   Millora dels equipaments dels parcs

   Nova senyalització als parcs
   Nova senyalització interior als parcs

   Jocs inclusius a Can Zam
   Nova àrea de jocs al parc de les Planes

   Jugateques
   Nou mobiliari a les jugateques
   Aula mediambiental a Can Zam
   Aula Mediambiental a Can Solei i Ca l'Arnús
   Aula Mediambiental al parc del Pi Gros

   La telegestió del reg
   Estalvi d'aigua en el reg dels parcs

   Plataforma SmartAMB

   Avisos fitosanitaris
   Tractaments fitosanitaris i salut
   Guia sobre el glifosat

   La poda d'arbres i el reaprofitament de restes

   Vegetació i fauna de les làmines d'aigua dels parcs
   Protocol de gestió de les làmines d'aigua de la xarxa de parcs metropolitans
   Naturalització del llac del Jardí Botànic de Barcelona
   Aigua i biodiversitat al llac de Can Zam

   Pla de millora de la biodiversitat
   Elaboració del Pla de millora de la biodiversitat
   Caixes niu als parcs
   Revisió de caixes niu
   Jardí de papallones al parc del Canal de la Infanta
   Nous hotels d'insectes
   • Model de gestió
    L'AMB ha impulsat un model de gestió integral per als diferents àmbits i objectes que conformen els parcs metropolitans: 
    • Vegetació: arbres, arbustos i cobertes herbàcies.
    • Mobiliari: bancs, papereres, pilones, senyals, aparcabicis, àrees de jocs infantils i elements esportius, entre d'altres.
    • Paviments: granulars i durs.
    • Instal·lacions: aigua, llum i sanejament.
    • Edificacions i elements construïts.
    Aquest model, que ha obtingut la certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001:2000, preveu el manteniment integral i la millora contínua dels parcs metropolitans tot tenint en compte les necessitats dels usuaris, l'adaptació a nous usos i l'aplicació de mesures mediambientalment sostenibles.

    Durant aquest mandat s'han dut a terme un gran nombre d'actuacions, entre les quals destaquen:
    • Millora de l'arbrat, amb l'ampliació del nombre d'arbres i l'ús de noves tècniques de plantació.
    • Incorporació, reordenació o ampliació d'àrees de jocs infantils o d'elements esportius.
    • Millora en l'eficiència de les instal·lacions d'aigua i enllumenat.
    • Millores en l'accessibilitat als parcs.
    • Posada a punt i conformitat amb la normativa europea de totes les àrees de jocs infantils
    En relació amb la satisfacció dels usuaris dels parcs metropolitans, l'AMB realitza cada dos anys una enquesta en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona per conèixer:
    • El grau de satisfacció dels usuaris.
    • Els hàbits d'ús dels parcs.
    • El grup de visita i les característiques sociològiques dels usuaris.
    • El model de parc.
    Els informes amb les dades obtingudes permeten veure una evolució positiva dels parcs i es presenten a tots els ajuntaments metropolitans per analitzar-ne conjuntament els resultats i prendre decisions sobre les actuacions de futur.

    En el darrer estudi, realitzat el juliol del 2017 sobre 10 municipis, es van fer 5.405 enquestes presencials repartides en 44 parcs. Alguns dels resultats obtinguts són:
    • L'índex de satisfacció és del 106%; és a dir, la valoració del parc després de la visita és superior a l'esperada abans d'anar al parc.
    • La qualitat percebuda per part dels usuaris és de 7,4 sobre 10.
    • Els punts forts dels parcs es mantenen al voltant d'elements com la tranquil·litat, la proximitat, el disseny i la vegetació.
    • Els aspectes amb resultats més baixos són la seguretat i els lavabos.
    • Els usuaris del conjunt de parcs passen en aquests espais 1 h i 16 min de mitjana.
    • Ha augmentat el nombre d'usuaris que hi va diàriament del 37,7% (2013) al 49,2% (2017).
    • El 25,4% dels usuaris hi van un cop per setmana.
    • L'11% dels usuaris són de visita ocasional.
    • Els motius principals de la visita són passejar o descansar, portar els nens a jugar o fer esport.
    Enllaços d'interès

    Millora de l'arbrat al parc de la Solidaritat
    Millora de l'arbrat al parc de la Fontsanta
    Gestió i serveis
    Enquesta als usuaris dels parcs 2017
   • Sostenibilitat
    L'AMB ha establert mesures de millora de la sostenibilitat i l'eficiència que han permès l'obtenció de la certificació de medi ambient UNE-EN ISO 14001:2004.

    Aquestes directrius de sostenibilitat i eficiència s'apliquen com a condicions generals del servei i com a línies de treball en els diferents àmbits de gestió, per exemple el de vegetació o les instal·lacions:
    • Incorporació de recursos elèctrics en la flota de vehicles i maquinària destinada a la gestió de tota la xarxa, per a la reducció d'emissions i la contaminació acústica.
    • Introducció d'espècies arbustives i herbàcies pròpies del nostre clima a partir de petites intervencions de renovació de la vegetació o intervencions globals de millora dels parcs, per tal de potenciar la resiliència dels parcs i reduir el consum hídric i la intensitat de manteniment, alhora que s'emfatitza el seu valor ornamental i paisatgístic.
    • Reducció del residu verd reaprofitant-lo per a compostatge o trituració i reincorporant-lo com a encoixinat al terreny, tot millorant les condicions del sòl i mantenint el seu grau d'humitat.
    • Reducció dels tractaments fitosanitaris mitjançant la gestió integrada de plagues, la reducció dels tractaments preventius per tal d'actuar només en cas de curatius, la potenciació del control biològic i l'aplicació mitjançant endoteràpia.
    • Introducció de vegetació en les làmines d'aigua com a procés de naturalització, tot millorant així la qualitat de l'aigua i el seu valor paisatgístic i eliminant qualsevol tractament químic.
    • Adequació i millora de les instal·lacions d'aigua, potenciant-ne l'automatització i la gestió telemàtica.
    • Renovació i millora de les instal·lacions electrohidràuliques associades a les làmines, amb l'objectiu d'optimitzar el consum d'aigua i reduir els tractaments químics i el cost energètic associat, dins del procés global de naturalització.
    • Millores puntuals en el sistema de recollida d'aigua per reduir les escorrenties superficials i els desperfectes en els paviments, mitjançant la potenciació de la infiltració d'aigua en els parcs.
    • Implantació de la telegestió dels quadres elèctrics per a la detecció ràpida d'incidències en la instal·lació.
    • Realització d'estudis d'eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques i implementació de mesures correctores en els parcs.
    • Renovació i reordenació d'elements de mobiliari per millorar-ne la funcionalitat i durabilitat, tot reduint les incidències per vandalisme i la generació de residus associada.
    • Elaboració i implementació del Pla de millora de la biodiversitat, que ha comportat la creació d'un visor de fauna, de diversos jardins de papallones, la creació d'hotels d'insectes i refugis de biodiversitat i la instal·lació i seguiment de caixes niu, entre altres iniciatives.
   • Principals actuacions 2015-2019
    • Creació de circuits esportius, àrea de fitness i street workout al parc de la Muntanyeta (Sant Boi de Llobregat).
    • Adequació del camí de carena i instal·lació de miradors al parc de la Muntanyeta (Sant Boi de Llobregat).
    • Millora dels equipaments al parc de la Muntanyeta (Sant Boi de Llobregat).
    • Creació d'una àrea de jocs infantils i zona d'equipaments esportius al parc del Tramvia (Tiana).
    • Millora de paviments i drenatges al parc de Can Corts (Cornellà de Llobregat).
    • Remodelació i millora d'equipaments i usos ciutadans del parc del Turonet (Cerdanyola del Vallès).
    • Millora de l'arbrat amb implantació de sòl estructural al parc de la Solidaritat (Esplugues de Llobregat).
    • Millora de l'arbrat del parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí).
    • Millora de l'accessibilitat i implantació d'elements esportius al parc del Castell (Castelldefels).
    • Creació d'un circuit esportiu amb implantació d'elements de fitness al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí).
    • Creació d'una àrea de street workout al parc Nou (el Prat de Llobregat).
    • Construcció de l'Aula mediambiental al parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet).
    • Construcció de l'Aula mediambiental del parc del Pi Gros (Sant Vicenç dels Horts).
    • Millores globals del parc de Can Zam, fase I (Santa Coloma de Gramenet).
    • Ampliació de l'àrea de jocs infantils amb inclusivitat al parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet).
    • Naturalització del llac del Jardí Botànic (Barcelona).
    • Creació d'una àrea de jocs inclusius al parc de les Planes (l'Hospitalet de Llobregat).
    • Creació de jardins de papallones (línia d'actuació del Pla de millora de la biodiversitat) al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí), parc del Turonet (Cerdanyola del Vallès), parc de la Torre-roja (Viladecans) i parc del Canal de la Infanta (Cornellà de Llobregat).
  • Platges
   L'AMB porta a terme el manteniment de les platges i té cura de tots els elements que s'hi troben: sorra, zones dunars, mobiliari, àrees de jocs i elements esportius, instal·lacions d'aigua i sanejament, i mòduls de temporada com ara lavabos o zones de primers auxilis. Aquesta gestió té en compte també les necessitats dels usuaris i l'adaptació a nous usos, així com la millora de la funcionalitat mediambiental que exerceixen aquests espais naturals.

   Les 41 platges repartides pels 8 municipis costaners són un espai públic de primer ordre, que l'any 2018 va rebre uns 8,3 milions de visitants. Les enquestes confirmen la millora i l'alt grau de satisfacció dels usuaris. La qualitat percebuda va passar del 7,2 sobre 10 del 2014 al 7,7 sobre 10 a l'enquesta de l'any 2018.

   Els últims anys, la pèrdua de sorra i la regressió accelerada de les platges i les afectacions a les infraestructures ha conduit l'AMB a impulsar la lluita contra el retrocés de les platges i a buscar la col·laboració d'altres administracions competents amb l'objectiu de tenir un pla estructural.

   Des del punt de vista ambiental s'ha engegat el Pla de millora de la biodiversitat, molt relacionat amb la resiliència de les platges davant del canvi climàtic i la manca de sediments, així com altres millores en la sostenibilitat del servei.

   La gestió intel·ligent que s'està implantant vol reforçar i controlar moltes actuacions, com ara la millora en la gestió ambiental, l'augment de la seguretat i el benestar de les persones.
   • Millora de la sostenibilitat
    Millores en les instal·lacions i equipaments

    Des del 2015 s'han instal·lat a les platges 3 nous mòduls de primers auxilis i s'ha millorat la dotació de lavabos, amb 10 mòduls nous, tant estàndards com adaptats. S'han renovat més de 50 cadires de vigilància de platges per millorar l'ergonomia i seguretat pels serveis de socorrisme. El 2018 s'ha instal·lat com prova pilot un nou element de torre d'intervenció de platges (per als serveis de vigilància), dissenyada pels serveis tècnics de l'AMB per tal de donar respostes a les necessites d'aquest serveis. S'ha fet la instal·lació de la nova senyalització de platges, d'acord a les necessitats actuals i l'estalvi de recursos, amb 200 senyals d'accés, 40 d'advertiment, 112 pals de bandera d'estat de la mar i 50 banderoles informatives de serveis i sortida d'embarcacions. S'ha augmentat també el nombre d'àrees de jocs infantils, com ara dutxes, rentapeus i bancs.

    Millora del control sanitari amb la col·laboració del laboratori de l'AMB

    En aquest mandat s'han posat en marxa els protocols per al control de la legionel·losi a través de diferents analítiques, així com el tractament i control de seguiment dels ruixadors i dipòsits d'aigua. També s'han començat a analitzar sistemàticament les bases de les dutxes, per al control dels fongs i llevats infecciosos. S'han obtingut molts bon resultats: un 100% de les mostres estaven lliures de legionel·la i un 98% en el cas de fongs i llevats.

    Facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda

    A tots els accessos amb equipaments d'ajuda al bany (28 en total) s'hi ha instal·lat un nou model de passera amb menys separació entre llistons, de manera que ja hi ha 2.500 metres de passeres de fusta d'aquest tipus.

    Serveis i instal·lacions a les platges metropolitanes
    Analítiques platges
   • Impuls de la lluita contra la regressió de les platges
    Les platges dels municipis metropolitans estan en regressió a causa dels efectes dels ports i altres infraestructures de la costa sobre la dinàmica litoral, així com de la manca d'aportació natural de sediments a la costa deguda a la urbanització del territori i als embasaments, entre altres. Durant els últims anys han patit les conseqüències de diferents temporals, que sembla que estan creixent en freqüència i intensitat. En el cas més greu, a Montgat, el municipi ha perdut el 70% de les seves platges i s'ha arribat a una situació crítica i insostenible.

    Cal fer front també a les afectacions que provocarà el canvi climàtic, quant a la pujada del nivell del mar, l'increment de l'energia dels temporals i de l'onatge, els canvis en els vents dominants i les corrents, les marors ciclòniques, entre altres elements.

    És necessari planificar a mitjà i llarg termini de manera que les administracions es puguin dotar de mecanismes que els permetin abordar els problemes d'erosió i de manca crònica de sediments. Davant del repte d'estabilitzar les platges metropolitanes que plantegen les amenaces actuals, l'AMB està treballant per la col·laboració entre les administracions competents per fer un pla estructural conjunt per a les platges que gestiona.

    L'AMB ha liderat i organitzat, juntament amb els vuit ajuntaments dels municipis metropolitans de costa (Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat) el primer congrés LitoMet, una jornada per definir polítiques públiques per a la preservació del litoral metropolità. Hi ha participat un centenar d'experts que han reflexionat conjuntament amb l'objectiu d'establir les línies mestres d'intervenció que necessiten aquests espais.

    La millora i reforç dels sistemes dunars del delta del Llobregat és una de les eines amb què es treballa per augmentar la resiliència de les platges davant la manca de sediments i el canvi climàtic. Les accions relacionades, així com altres, fins a un total d'onze, s'han inclòs dins del Pla de millora de la biodiversitat.

    Des del 2015 s'han continuat fent actuacions a les platges: creació de noves dunes i reforç de les existents (12.000 ml), plantació d'espècies pròpies d'aquests ecosistemes (14.000 unitats), protecció amb tancament de pal i corda (10.000 ml) i senyals informatius. També s'han retirat més de 100.000 kg de vegetació invasora. Tot plegat ha desembocat en un augment de la superfície de zones dunars fins a prop de 50.000 m2. La funció de protecció de la costa per part del sistema platja-duna és de gran importància i ofereix, per tant, un valor ecosistèmic molt alt.

    LitoMet
    Pla de millora de la biodiversitat
    Visor de fauna
   • Gestió intel·ligent
    Durant aquest mandat, conjuntament amb el Servei d'Innovació de l'AMB, s'ha instal·lat el nou sistema de megafonia a Barcelona amb 32 bàculs, sensoritzats i amb wifi, amb una gran versatilitat d'ús, que permet a la Guàrdia Urbana o a altres agents donar missatges des de qualsevol punt de la ciutat en cas d'emergència. També s'ha estès al màxim la durada d'aquest servei de megafonia: 24 hores els 365 dies de l'any, una millora important per a la seguretat dels usuaris de les platges.

    S'han equipat les 190 papereres semisoterrades de gran capacitat amb un sistema de sensors que controlen el nivell dels residus que hi ha a l'interior i permeten, així, optimitzar la gestió de la recollida. S'ha implementat un web per fer el seguiment (tant des de l'empresa contractista com dels tècnics de l'AMB) de l'estat de la recollida. D'aquesta manera s'ha reduït el nombre de vehicles que transiten per la platja, amb la consegüent millora substancial per al benestar i la seguretat dels usuaris de la platja, i també una important reducció de les emissions de CO2.

    Al llarg del mandat s'han posat en marxa diferents eines intel·ligents amb l'objectiu de gestionar amb de manera més eficient el manteniment de les platges:
    • Implantació IOC, base de dades MAXIMO i app d'inspeccions per a la gestió de les incidències.
    • Creació del Portal Ajuntament, via de comunicació amb els equips tècnics dels ajuntaments per tractar temes vinculats amb la gestió de les platges.
    Durant el mandant s'han gestionat 47.870 incidències.

    Sensors de papereres de gran capacitat
    Megafonia
   • Millora de la sostenibilitat
    A més de les directrius de sostenibilitat i eficiència que s'apliquen conjuntament a la gestió dels parcs i les platges, cal destacar:
    • Per fer una gestió sostenible dels residus que procedeixen dels temporals, l'AMB ha integrat a la gestió habitual la separació manual de la fracció d'origen antròpic (plàstics, neumàtics, cel·lulosa, entre d'altres) de les restes vegetals, i n'ha fet un tractament diferenciat. Des del 2015 s'han recollit 171.870 kg de material vegetal valoritzat per al compostatge.
    • Per afavorir l'accés a les platges en mitjans sostenibles s'han instal·lat 280 nous aparcabicicletes en 70 punts diferents fins arribar a tenir-ne al 50% dels accessos en tots els municipis, excepte Barcelona, que en té a tots els accessos. Els usuaris els fan servir de forma massiva, fet que posa de relleu l'acceptació i la necessitat que en tenien.
    Restes vegetal a causa de temporals
  • Rius
   Amb l'objectiu de recuperar els rius i que la ciutadania torni a sentir-s'hi propera, l'AMB ha portat a terme un gran nombre d'intervencions que, sota un criteri d'economia de manteniment, han aconseguit que l'espai fluvial hagi deixat de ser la porta del darrere dels municipis per convertir-se en un espai natural de primer ordre, amb un valor ecològic i social capaç de vertebrar el territori metropolità.

   En el cas del riu Llobregat, a partir de la iniciativa de la Direcció d'Infraestructures de l'AMB i en estreta col·laboració entre els dos serveis, s'ha anat desenvolupant un seguit d'actuacions de millora que estan convertint aquest espai en un autèntic parc fluvial de més de 30 km de llarg.

   Cal destacar el nou gual inundable entre Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, pel que representa per a la millora de la mobilitat i del paisatge.

   Els projectes relacionats amb el riu s'han vist impulsats amb la creació d'un nou Pla de millora del paisatge gestionat per la Direcció d'Infraestructures.

   Quant al nombre de projectes acabats o en marxa n'hi ha un total de 13 (7 de finalitzats i la resta, estan a punt d'acabar-se).

   L'espai recuperat per trams s'ha anat consolidant i fa que tingui una gran acceptació social i una continuïtat que el converteix en un autèntic parc fluvial.

   Són obres destacades en aquest mandat:

   Gual al camí de la resclosa de la riera de Cervelló 
   Gual inundable al riu Llobregat entre els municipis de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei amb Sant Vicenç dels Horts 
  • Promoció de l'espai públic
   Amb aquest concepte es recullen totes les accions encaminades a divulgar la riquesa que significa el gaudi del sistema d'espais verds de la metròpolis. Es tracta de la infraestructura verda, composta de parcs, platges, rius, rieres, entre d'altres espais, i dels serveis ecosistèmics que comporta i de la millora per a la salut.

   Durant el mandat 2015-2019 s'ha introduït el programa Aprenem a la xarxa de parcs i platges metropolitans. El seu objectiu és afavorir el vincle de la població amb els parcs i platges i donar-ne a conèixer els valors socioambientals, juntament amb la creació d'espais lúdics i d'aprenentatge.

   Els projectes que inclou el programa són:
   • Jugatecambiental. Activitats adreçades al públic familiar. Actualment funcionen 35 Jugatecambientals als parcs i 4 a les platges.
   • Aules ambientals. Espais de suport per a activitats educatives i lúdiques de caire ambiental adreçades a escoles, famílies i públic en general. Durant el mandat s'han creat 5 aules ambientals.
   • Cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans. Programació anual d'activitats adreçades a tots els públics, organitzada amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
   • Activitats i projectes educatius adreçats a les escoles i entitats.
   • Bioblitz metropolità a les Jugatecambientals dels parcs i platges metropolitans: un total de 39 que realitzaven alhora una activitat de ciència ciutadana que té com a objectiu principal fer recompte d'espècies i tenir una radiografia de la biodiversitat en el territori.
   • Creació del visor de fauna, que recull les observacions de fauna fetes en totes les activitats que es duen a terme en el marc dels diferents projectes del programa Aprenem.
   • Publicacions. S'han editat materials didàctics i de divulgació que donen suport als diferents projectes (itineraris botànics, dossiers educatius)
   • Comunicació. Estructuració del web amb nous continguts (punts d'interès dels parcs i platges), elaboració del butlletí electrònic mensual de parcs i platges (notícies, activitats, etc.), creació de perfils a les xarxes socials de Twitter (parcs i platges i Jugatecambiental) i Instagram (parcs i platges).
   Dades de participació

   Projecte Segona meitat 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018 TOTAL
   Jugatecambiental 7.136 19.152 33.424 34.716 94.428
   Cicle d'activitats als parcs,platges i rius metropolitans 802 1.588 2.703 4.311 9.404
   Activitats i projectes educatius 6.501 8.842 11.637 11.482 38.462
   Total 14.439 29.582 47.764 50.509 142.294

   Programa Aprenem